Yapı Değişikliklerinin Yönetimi ve Yapı Bilgi Modellerinin Bir Parçası Olarak Kayda Geçirilmesi

2012-09-13
Akçamete Güngör, Aslı
Akıncı, Burcu
Garrett, James H
Yapı lar tasarımdan yıkıma kadar tü m yaşam sü releri boyunca birçok değişikliğe uğrar. Bu değişiklikl er in tasarım ve imalat aşaması nda gerçekleşenleri planlar üzerinde saklanmaya çalışılsa da özellikle tesis yönetimi sürecinde meydana gelen bakım, onarı m ve tadilat değiş iklikleri nin bir çoğu formel bir ş ekilde saklanmaz. Yapımdan sonra meydana gelen bu tü r değişikliklerin saklanmaması ve bir değ işiklik geçmiş inin bulunmayışı, binaların en uzun evresi olan tesis y ö netimi s ü resinc e, gü ncellenmemi ş ve g ü venilemez plan ve bina bilgilerine dayanı larak i ş letilmesi ve yö netilmesine neden olmaktadı r. De ğ i ş iklikler d üzenli olarak kayda ge ç irilmedi ğinde, bina kayı tlar ının g ü ncellenmesi yüksek maliyetlere sebep olmakta, ancak g ü ncellenmemeleri daha da ciddi sorunlara yol a çabilmekte dir. Ö rneğin bakım/onarım personelinin iş s ü re ç leri gerekli ve gü ncel bina bilgiler in e ula şılamadığı için uzamakta , ayrıca afet ve acil durum sırasında yapı la ra mü daha le edilirken bina kayı tlar ında olmayan beklenmedik durumlarla kar şı la şılmaktad ır. Bu bildiride, bahsedilen olumsuzlukları ö nleme ye yardı mc ı olmak amac ıyla geli ş tirilen formel bir yakla şı mda, bina değ i ş ikliklerini dü ze nleme ve değ i şiklik ge ç mi şini kaydetme yö nteminin genel bir tan ımı ve anlat ımı yapı lmaktad ı r. Geli ş tirilen yakla şım tesis y ö netimi esnas ında en sık ger ç ekleşen bakı m/ onarım sonucundaki değ i ş iklik l erin kaydedilmesini ve Yap ı Bilgi Modellerinin ( YBM, Buildin g Information Models - BIM ) bir par ç as ı olarak saklanmas ını iç erir. Bu yakla şı mla YBM ’ nin bir par ç as ı olarak saklanan değ i şiklikler, daha sonra bina kayı tlar ının (yani modellerin) g ü ncellenme gere ğinin anla şı lmas ı , nerelerin g ü ncellenmesine ö ncelik verilme si gerekti ğ i nin belirlenmesi ve binada s ıklıkl a olu şan problemlerin idraki ile yeni bakım ve onarım planlarının yapı lmas ı için destek sa ğ lamay ı öngö rmektedir
Citation Formats
A. Akçamete Güngör, B. Akıncı, and J. H. Garrett, “Yapı Değişikliklerinin Yönetimi ve Yapı Bilgi Modellerinin Bir Parçası Olarak Kayda Geçirilmesi,” 2012, p. 135, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86174.