Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve okul öncesinde ilköğretim geçiş süreci hakkındaki düşünceleri

2011-05-01
Türkiye`de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve ücretsiz zorunlu eğitim kapsamına alınması çalışmaları hız kazanmıştır. Buna bağlı olarak okul öncesi eğitim alarak ilköğretime başlayan çocuk sayısı giderek artmaktadır. Bu iki eğitim kurumu arasındaki bağlantıyı ve bütünlüğü sağlamak için okul öncesi öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin koordinasyonu önemlidir. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve eğitim programına bakış açısı, okul öncesi eğitimden beklentileri ve okul öncesi eğitim alan öğrencilere bakış açısı önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin önemi, işlevi, okul öncesinden ilköğretime geçiş süreci ve bu iki eğitim kurumu arasındaki koordinasyonun önemi hakkındaki düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu betimleyici çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ve hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. 200 sınıf öğretmenine anket uygulanmış ve 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okul öncesinin önemi ve ilköğretime hazırbulunuşluğa katkısı ile ilgili görüşlerinde yaş ve mezun olunan bölüme göre anlamlı fark bulunurken cinsiyet, mesleki kıdem, görev yaptıkları okulda okul öncesi sınıfı bulunup bulunmama ve birinci sınıf okutma sayılarına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilere, sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim hakkındaki görüşleri, beklentileri, okul öncesi eğitimi alan ve almayan çocukların ilköğretime geçiş sürecinde yaşadığı sorunlar ve bu sorunları azaltmaya yönelik çözüm önerileri başlıkları altında yer verilmiştir.
10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2011), 5 - 07 Mayıs 2011

Suggestions

Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
Erden, Feyza (2014-01-01)
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin önemi, işlevi, okul öncesinden ilköğretime geçiş süreci ve okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretime geçiş sürecinde yaşadıkları güçlükler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ölçeği (OÖEHGÖ), 200 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitiminin önemi, okul öncesi eğiti...
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin güven seviyesine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan 320 (147 Kadın ve 173 Erkek) sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerini ölçmek için Spittle, ...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri
Ubuz, Behiye (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009-04-01)
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşlerini araştıran nitel bir çalışmadır. Gazi Üniversitesinde ikinci öğretimde okumakta olan 109 3.sınıf öğretmen adayına açık uçlu bir soru yanıtlanmak üzere verilmiştir. İyi öğretmen olma ile ilgili görüşler kişisel karakteristikler, konu ve konu anlatımına hakimlik, beceriler, profesyonel gelişim, takdir edilme ve görev yükümlülüğü başlıkları altında toplanmış olmasına rağmen verilen yanıtların çoğunluğu kişisel karakteristiklerin fa...
Citation Formats
F. Erden, “Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve okul öncesinde ilköğretim geçiş süreci hakkındaki düşünceleri,” presented at the 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2011), 5 - 07 Mayıs 2011, Sivas, Turkey, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86751.