Konya Killi Zeminlerinin Jeoteknik Uygulamalar İçin Bentonit İle İyileştirilmesi

2019-09-25

Suggestions

Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompaksiyon, konsolidasyon), hidrolik geçirgenlik (düşen seviyeli permeabilite) ve mineralojik (XRD, SEM, Metilen Mavisi) özelliklerinin optimum bentonit karışımı miktarları ile zenginleştirme/iyileştirme çalışmaları yapıldıktan önce ve sonra laboratuvar deneyleri yardımıyla belirlenmesi ve bu ...
Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Geotechnical characterization and rock mass classification of the Antalya karstic rock masses
Sopacı, Evrim; Akgün, Haluk; Department of Geological Engineering (2012)
This thesis identifies the geotechnical parameters of the Antalya karstic foundation rocks (travertine/tufa), which are highly variable in nature, by means of geological observations, geotechnical site investigations, and field and laboratory geomechanics tests to examine karstic (mainly tufa) rock mass behavior. Several geotechnical parameters such as porosity, seismic wave velocity, uniaxial compressive strength, Young’s modulus, tensile strength, etc. that are thought to have significant influence on roc...
Climate change vulnerability in agriculture and adaptation strategies of farmers to climatic stresses in Konya, Turkey
Kuş, Melike.; Rittersberger Tılıç, Helga.; Department of Earth System Science (2019)
Agriculture is highly vulnerable to climatic changes and extremes as it is generally an outdoor activity. Its vulnerability to climate change is estimated at different scales and then policies are developed to reduce sensitivity and improve adaptive capacity of the farmers accordingly. Assessments at different scales use different methodologies and indicators, which result in incomparable outcomes. Macro scale assessments lack further validation of the results at the local level, and the local level assessm...
Konya Evlerinden Örnekler
Sözen, Metin; Dülgerler, Osman Nuri (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
1973 yılından beri Konya'da sürdürdüğümüz çalışmaların bir bölümü Geleneksel Konya Evleri'ni içermektedir. Bu çalışmanın amacı, hızla değişen kentte eski dokuyu yeterince saptamak, korunması yolunda gerekli girişimlerde bulunmaktır. Çalışmalar geliştikçe Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'na başvurulmakta, korunmaları yolunda ilk adımlar atılmaktadır. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının, bulundukları çevreyle sıkı ilişkiler kurabilmesinin bir yolu da, geçmiş kültür verilerinin gelecek kuşaklar...
Citation Formats
A. Arslan Kelam and H. Akgün, “Konya Killi Zeminlerinin Jeoteknik Uygulamalar İçin Bentonit İle İyileştirilmesi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86890.