Age and gender differences in rumination

2011-10-01
Ruminasyon, stresli deneyimlere karşı verilen ve genellikle baş etmeyi güçleştiren tepkilerden biri olarak tanımlanmış ve depresif duygu durumu başta olmak üzere birçok psikolojik sorunla olan ilişkisi tepki stilleri araştırmacılarınca ortaya konmuştur. Ancak ruminasyonun ergen örnekleminde gösterdiği gelişimsel örüntü özellikle farklı kültürlerde henüz fazla derinlemesine incelenmemiştir. Bu araştırmanın amacı ruminasyon eğilimlerinin a) öğrencilerin yaşları ve toplumsal cinsiyetlerine göre nasıl farklılaştığını ve b) toplumsal cinsiyetle psikolojik sorunlar arasındaki ilişkide nasıl bir rol oynadığını belirlemektir. Araştırma örneklemini yaşları 14-24 arası değişen 866 (462 kız, 384 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile Kısa Semptom Ölçeği, Ruminasyon Ölçeği ve Öğrenci Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. İki yönlü varyans analizi (two-way ANOVA) sonuçlarına göre kız öğrencilerin ruminasyon puanları erkek öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ancak yaşa göre ruminasyon düzeyi farklılaşmamaktadır. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise ruminasyonun toplumsal cinsiyet ve psikolojik sorun düzeyleri arasındaki ilişkide aracı rolü olduğu gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla ruminasyon eğiliminde olmaları onları psikolojik sorunlara daha açık hale getirmektedir. Bulgular, ruminasyon konusunda daha önce yurtiçi ve yurtdışında yürütülmüş olan çalışmalar ışığında tartışılmıştır.
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Psychological Dating Aggression in LGB+ Relationships: A Path Model with Perpetration, Victimization, Internalized Homophobia, Cognitive Flexibility, and Affectivity
Mercan, Mert Nedim; Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2021-10)
The current study investigates the direct and indirect associations between positive affect, negative affect, psychological dating aggression victimization, cognitive flexibility, internalized homophobia, and psychological dating aggression perpetration among lesbian, gay, and bi+sexual individuals. The study sample consisted of 522 LGB+ individuals gathered from various online platforms. Turkish versions of the Multidimensional Measure of Emotional Abuse, Positive and Negative Affect Schedule, Internalized...
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
WOMEN TEACHERS’ PERCEPTIONS AND EXPERIENCES ON GENDER ROLES IN PUBLIC AND PRIVATE SPHERES
Sayın Güran, Ümmühan; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Gender and Women's Studies (2021-9)
Gender perceptions and gender-based stereotypes might heavily affect the motives behind the preference of a profession, and teaching is among the professions in which gender-based differences are most prominent. In terms of the qualifications it requires and the opportunities it offers, teaching is a profession where women can carry out their individual and professional roles together. The gender-based division of labor adheres to traditional norms both in the private sphere and in the public sphere, and it...
DECISION-MAKING OF SCHOOL PRINCIPALS DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE EXPLORATION
Sarıhan, Selin; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Administration and Planning (2022-1)
The recent COVID-19 pandemic has caused a global-scale crisis at schools, leading to a huge disruption in educational activities. This study explores crisis perceptions and the decision-making process of the school principals, using the ongoing COVID-19 crisis as an example. The study is designed as a qualitative exploration with semi-structured interviews conducted with nineteen school principals in a district of Gaziantep province in Turkey. Data were analyzed through descriptive and content analysis. In ...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Age and gender differences in rumination,” PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 191–201, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88262.