Age and gender differences in rumination

2011-10-01
Ruminasyon, stresli deneyimlere karşı verilen ve genellikle baş etmeyi güçleştiren tepkilerden biri olarak tanımlanmış ve depresif duygu durumu başta olmak üzere birçok psikolojik sorunla olan ilişkisi tepki stilleri araştırmacılarınca ortaya konmuştur. Ancak ruminasyonun ergen örnekleminde gösterdiği gelişimsel örüntü özellikle farklı kültürlerde henüz fazla derinlemesine incelenmemiştir. Bu araştırmanın amacı ruminasyon eğilimlerinin a) öğrencilerin yaşları ve toplumsal cinsiyetlerine göre nasıl farklılaştığını ve b) toplumsal cinsiyetle psikolojik sorunlar arasındaki ilişkide nasıl bir rol oynadığını belirlemektir. Araştırma örneklemini yaşları 14-24 arası değişen 866 (462 kız, 384 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile Kısa Semptom Ölçeği, Ruminasyon Ölçeği ve Öğrenci Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. İki yönlü varyans analizi (two-way ANOVA) sonuçlarına göre kız öğrencilerin ruminasyon puanları erkek öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ancak yaşa göre ruminasyon düzeyi farklılaşmamaktadır. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre ise ruminasyonun toplumsal cinsiyet ve psikolojik sorun düzeyleri arasındaki ilişkide aracı rolü olduğu gözlenmiştir. Diğer bir deyişle, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla ruminasyon eğiliminde olmaları onları psikolojik sorunlara daha açık hale getirmektedir. Bulgular, ruminasyon konusunda daha önce yurtiçi ve yurtdışında yürütülmüş olan çalışmalar ışığında tartışılmıştır.
PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

DECISION-MAKING OF SCHOOL PRINCIPALS DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE EXPLORATION
Sarıhan, Selin; Gökalp, Gökçe; Department of Educational Administration and Planning (2022-1)
The recent COVID-19 pandemic has caused a global-scale crisis at schools, leading to a huge disruption in educational activities. This study explores crisis perceptions and the decision-making process of the school principals, using the ongoing COVID-19 crisis as an example. The study is designed as a qualitative exploration with semi-structured interviews conducted with nineteen school principals in a district of Gaziantep province in Turkey. Data were analyzed through descriptive and content analysis. In ...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Göç Araştırmalarında Söylem, Yöntem ve Etik: Feminist Bir Yöntem Mümkün Mü?
Coşkun, Emel (2020-01-01)
Uluslararası göç çalışmaları, ulusal ve uluslararası göç politikalarındaki söylemlerden etkilenen ve gittikçe politikleşmiş bir araştırma alanıdır. Maddi kaynakları açısından devlet odaklı politikadan bağımsızlaşamayan göç araştırmaları uluslararası göç yönetimi söylemini meşrulaştırarak ulusdevletlerin göçü önleme çabalarında araçsallaşabilmektedir. Göç araştırmalarının politikleşen yapısı, benimsenen teorik yaklaşımdan veri toplama yöntemlerine kadar tüm araştırma tasarımını da yöntemsel ve etik açıdan et...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekt...
Örgüt kültürü ve girişimcilik yönelimi ilişkisi
Fiş, Ahmet Murat; Wasti, S. Arzu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6)
Çalışmanın amacı, kaynak temelli görüşün öne çıkardığı değerli, nadir, kopyalanması ve ikamesi zor bir kaynak olmaya en uygun aday olan örgüt kültürünün girişimcilik yönelimi üzerindeki etkisini incelemektir. Bu yapılırken örgüt kültürü, insan kaynakları uygulamalarına olan yansımaları aracılığı ile ölçülmüş, girişimcilik yönelimi ise beş alt boyutu ile çalışılmıştır. Türkiye gibi girişimciliğe çok ihtiyaç duymasına rağmen ekonomik ve kültürel anlamda teşvik edici unsurların yaygın olmadığı, gelişmekte olan...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Age and gender differences in rumination,” PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 191–201, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88262.