Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi

2020-01-01

Suggestions

Yapı Değişikliklerinin Yönetimi ve Yapı Bilgi Modellerinin Bir Parçası Olarak Kayda Geçirilmesi
Akçamete Güngör, Aslı; Garrett, James H (null; 2012-09-13)
Yapı lar tasarımdan yıkıma kadar tü m yaşam sü releri boyunca birçok değişikliğe uğrar. Bu değişiklikl er in tasarım ve imalat aşaması nda gerçekleşenleri planlar üzerinde saklanmaya çalışılsa da özellikle tesis yönetimi sürecinde meydana gelen bakım, onarı m ve tadilat değiş iklikleri nin bir çoğu formel bir ş ekilde saklanmaz. Yapımdan sonra meydana gelen bu tü r değişikliklerin saklanmaması ve bir değ işiklik geçmiş inin bulunmayışı, binaların en uzun evresi olan tesis y ö net...
Yapı Bilgi Modellemesi Tabanlı Bina Enerji Optimizasyonu
Altun, Murat; Akçamete Güngör, Aslı (null; 2016-10-27)
Binaların küresel enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olması, bina enerji performans analizlerinin önemini arttırmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, binalarda enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik çözümler aranmaktadır. Özellikle, binanın erken tasarım sürecinde, birçok alternatifi bir arada değerlendirerek yapılan tasarımlar, bina pasif enerji verimliliğinin arttırılmasında etkin çözümler sunmaktadır. Bununla beraber, her bir tasarım alternatifinin tek tek değerlendirilmesi oldukça fazla za...
Yapı Bilgi Modellemesi Yardımıyla Metraj ve Maliyet Hesabı
Gerçek, Bilge; İlal, Mustafa Emre; Tokdemir, Onur Behzat; Günaydın, Hüsnü Murat (null; 2016-11-05)
Metraj çıkarma ve maliyet hesabı inşaat projelerinde zahmetli bir süreçtir ve pek çok durumda kapsamlı tecrübe gerektirir. Son yıllarda yapı bilgi modelleme (YBM) teknolojilerinin kullanımı ile birlikte bu süreçlerin otomatize edilmesine çalışılmakta ve ölçülebilir sonuçlar, YBM teknolojilerinin kullanımının önemli zaman kazanımları sağlayabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada YBM tabanlı metraj çıkarma ve maliyet hesabı süreci tanımlanmış ve açıklanmıştır. Sözü edilen süreçlere özgü zorluklar anlatılmış v...
Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış
Özçelik, Gökçe; Gürsel, Ayşegül Petek; Akgül, Çağla (2013-10-25)
Betona katkı malzemelerinin eklenmesi fikri binlerce yıl öncesine dayanır. Vitruvius, M.Ö. 27-32 yıllarında yazdığı De Architectura’nın 8. kitabında Roma dönemi betonlarına zaman zaman az miktarda kan, süt ve idrar eklendiğinden bahseder. Günümüzde de çoğu kaliteli beton ve harç, bir veya daha fazla kimyasal katkı içerir. Kullanılan kimyasal katkının miktarı beton karışımındaki diğer bileşenlerine kıyasla çok daha azdır. Buna rağmen, betonun özelliklerinde katkının etkisi, kullanılan miktara ve beton karışı...
Thermal transmittance assessment of building walls by using in-situ infrared thermography
Sayın, Murat; Tavukçuoğlu, Ayşe; Department of Building Science in Architecture (2019)
The main concerns of the study are the thermal transmittance (U, Wm-2K-1) assessment of building walls by quantitative analyses of surface temperature data obtained by infrared thermography (IRT) and the identification of thermal failure types in terms of measurable parameters. Mainly six types of non-insulated and insulated wall compositions belonging to three different buildings were examined. The actual thermal performances of the walls (UINSITU) determined with in-situ quantitative IRT (QIRT) was assess...
Citation Formats
O. C. Çelik, “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91421.