Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Küresel şehirde güvenlik sorunu
Ateş, Davut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Modernitenin dünyayı bugün artık bir ‘‘küresel köy’’e dönüştürdüğü konusunda yaygın bir kanı bulunmakla birlikte, dünyanın halihazırdaki durumu ‘‘köy’’den ziyade ‘‘şehir’’ kavramıyla incelenmeye uygundur. Birçok olgunun ya...
Corruption and intermediaries - A game theoretical approach
Bayar, Güzin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
The aim of the article is to examine a bribee-initiated corrupt transaction and the role of intermediaries in such a transaction, using a game theoretical model. Corrupt officers, who want to obtain a bribe from the public...
Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri
Bayraktutan, Yusuf; Özkaya, Hilmi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu çalışmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini...
Türkiye’de doğrudan yatırımların belirleyicileri üzerine bir analiz: CCC-MGARCH Modeli ile tahmin
Bozkurt, Hilal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Doğrudan yabancı yatırımlar, 1970’li ve 1980’li yıllarda gelişmiş ekonomiler arasında şekillenirken, 1990’lı yıllardan itibaren gelişmekte olan ekonomilere yönelmeye başlamıştır. Gelişmekte olan bir ekonomi olarak Türkiye ...
The root causes of terrorism
Çınar, Bekir (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
This paper aims to discuss the root causes of terrorism, which might be political systems and political administration and policies. It debates that without knowing the root cause of terrorism, there will be no plausible s...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve...
Stok yönetimi ve karlılık ilişkisinin finansal oranlar aracılığıyla incelenmesi: İMKB imalat sektöründe bir araştırma
Kiracı, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Varlıkların etkin bir şekilde yönetimi, işletmelere önemli bir rekabet gücü sağlar. İşletmelerde önemli bir varlık olan stokların ise, en az maliyetle elde edilmesi ve bulundurulması, karlılığa olumlu bir katkı yapmaktadır...
An assessment of trade and investment flows between Turkey and the European Union: Perspectives on future political integration
Mesanza, Ricardo Bustillo; González, Carlos Rodríguez (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
The last three decades have witnessed a deep change in Turkish economic integration with the world economy, and have also caused an impact in the bilateral relationship with the European Union. The political challenge of a...
TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketlerinde 2000-2002 dönemi kayıpranma örüntülerinin analizi
Tunalı , İnsan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Bu makale 2000 yılından beri toplanmakta olan “Yeni” Hanehalkı İşgücü Anketindeki kayıpranma örüntülerinin ekonometrik analizini içermektedir. Yeniden kurgulanan anketin temel özelliği aynı adrese 18 aylık bir dönemde dört...
Citation Formats