Issue 1

Issue Number
1
Volume Number
ISSN
1010-9935
Metadata
Örgütsel adalet-öğrenilmiş çaresizlik ilişkisinde cinsiyetin rolü: Bankacılık sektöründe bir araştırma
Karapınar, Pınar Bayhan; Camgöz, Selin Metin; Tayfur, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Çalışmanın temel amacı, çalışanların örgütsel adalet algılarının hissedilen öğrenilmiş çaresizlik üzerindeki etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemektir. Özel bankalarda çalışan 179 katılımcıdan elde edilen verilere göre, iş...
Algılanan iş güvencesizliğinin örgütler arası hareketlilik tercihine etkisi: Algılanan istihdam edilebilirliğin biçimlendirici değişken rolü
Otluoğlu, K.Övgü Çakmak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Günümüz çalışma koşullarında, çoğu işgören iş güvencesizliği ile karşı karşıyadır. Bu doğrultuda örgütler arası hareketlilik ve istihdam edilebilirlik olgularının ön plana çıktığı görülmektedir. Çalışmada algılanan iş güve...
Kurumsal kuramın kurumsallaşması: Türkiye kaynaklı kurumsal kuram çalışmalarına ilişkin genel bir değerlendirme
Tayşir, Eyüp Aygün (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-4-1)
Bu çalışma, Kurumsal Kuram’ın Türkiye’deki evrimini, 2000 – 2010 yılları arasında Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nde (UYOK) sunulan bildiriler ve bu bildirilerde adı geçen araştırmacıların kongre harici yayınları ...
Citation Formats