Review / Görüş

Download
1976
Germen, Aydın
CONTACT, Journal of Urban and Environmental Affairs / Revue d'amenagement et d'urbanisme. Periodical of the Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo. Waterloo, Ontario, Canada. Dergi çevre bilimi denilen dalları geniş çapta kapsamaktadır. Şimdiye kadar yalnız İngilizce yazılara rastladık. Konular bekleneceği gibi Batı ülkelerinin sorunları üstünde yoğunlaşmakla beraber, Asya'ya kadar da uzanabilmekte'. Bize şunu hatırlattı: Bu gibi bilim dallarında bir Türk okuru Asya'yı hâlâ Batı ülkeleri yayınlarından izleyebiliyor. Asya yayınlarını getirtmediğimiz gibi kendi yayınlarımızda da Asya'yı ele almıyoruz. Kanada dergisi çevre planlama dallarında az sayıda Önemli yayın arasına girmiştir. Türk okurları tarafından izlenmesinde yarar vardır. Bununla beraber" yukarıda eleştirisi İngilizce yapılan ve "yeni şehirler" ile ilgili olan özel sayısı(August 1976) Türk okuruna çok şey öğretmeyecektir. Gerek temel bilgiler, gerek kapsamlı çözümlemeler yazılar içinde yok. Derginin bu sayısı otuz kadar yazar ile derlenmiş. Bunların çoğu Kanada yeni şehirlerinde karşılaşılan kurumsal sorunları incelemekte. Bu sorunların bir bölüğü evrensel nitelikte. Diğer taraftan, kuzey Kanada yerleşmeleri üstünde verilen bazı bilgileri başka yayınlarda bulmak güç olacaktır. Özel sayının katkısı daha Çok kuzey Kanada konusunda oluyor.
METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE

Suggestions

E- Devlet Ölçümleme Projesi.
Arifoğlu, Ali(2014-12-31)
Proje, AB tarafından geliştirilen EGEP (e-Government Economics) çerçevesini temel alan bir e-servis ölçüm metodolojisini geliştirmeyi ve seçilen belediyelere uygulamayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bir tez çalışması ile desteklenmektedir.
Conceptual Challenges Between Universal Design and Disability in Relation to the Body, Impairment, and the Environment / Where Does the Issue of Disability Stand in the Philosophy of UD?
Erkılıç, Mualla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Universal Design (UD), which is grounded politically and sociologically in the long historic struggle of the anti-discrimination and disability rights movements in the United States that occurred between 1970's and 1990's and the market-oriented necessities of an aging society, has been defined as 'design for all' people to the greatest extent possible, differentiating it from earlier concepts of adaptable, specialised or accessible design. UD argues that the design of a built environment must be usable by ...
Bilimsel Faaliyetler, Üniversiteler ve Toplum: ODTÜ Örneği
Bağçe, Samet; Kulandina, Yevgeniya(2017-12-31)
Burada BA Projesi olarak teklif edilen konu, ODTU matematik bölümündeki matematik faaliyetlerinin, kurulduğu yıldan başlayarak, Türkiye’de üniversitelerin kurumsal yapısını yeniden belirleyen kanunun1982 senesinde kabul edilişine kadar zamanda değerlendirmektir. Ayni zamanda bu faaliyetlerin, sözü edilen zaman diliminde hem ODTÜ’nün günlük idari ve akademik hayatını şekillendiren faktörlerin hem de Türkiye’nin entelektüel, hukuki, toplumsal, ekonomik ve günlük hayatını şekillendiren faktörlerin tarihleriyle...
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar
Ergut, Ferdan (Tarih Vakfı, 2007-01-01)
Tarihsel Sosyoloji: Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, Tarih Vakfı’nın 2005 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiği uluslararası kongrenin bildirilerinden yola çıkarak yazılan makalelerden oluşmaktadır. Kitap, Tarihsel Sosyoloji’nin Fransa, ABD ve Türkiye’deki öncü figürlerini, daha genç araştırmacılar ile buluşturuyor.Bilim dünyamızın duayenlerinden Prof. Dr. Mete Tunçay’a atfedilen kitaba katkıda bulunanların tümü tarihsel sosyolojinin yöntemsel araçlarını, kavramlarını ve sorunsallarını temel al...
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi
Akçomak, İbrahim Semih (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016-01-01)
Bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) politikaları hemen her ülkenin ekonomik kalkınma seti içinde yer bulan unsurlardır. Farklı ülkelerde kurgulanan politika araçlarının giderek birbirine benzediği, bağlama-özgülük ilkesinin gözardı edildiği ve politika uygulamalarının teorinin önüne geçtiği günümüzde bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının ana çerçevesini çizen teorik altyapının hatırlatılmasında fayda vardır. Bu nedenle ilk olarak devlet politikasının ana amaçları doğrultusunda, neo-klasik ve evrimci oku...
Citation Formats
A. Germen, “Review / Görüş,” METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol. 2, no. 2, pp. 297–305, 1976, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_2/297-305.pdf.