Şehirlilik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi

2020-11-30
Arslantürk, Gökhan
Yücel, Emine
Sarı, Erkin
Şehir yaşamının insan üzerine etkilerini ele alan eserlerin bazıları kaos ve stres üreten yapısal özellikleriyle şehirlerin insan sağlığı ve işlevselliği üzerinde olumsuz etkileri olduğunu iddia ederlerken; diğer bazıları ise insan mutluluğu ve gelişimine olumlu katkılarını savunmaktadırlar. Bununla birlikte, şehir yaşamı ve iyi oluş arasındaki bağlantı sıklıkla şehir ve bölge planlama perspektifinden ele alınmakta ve ilgili çalışmalar insan mutluluğu ve iyi oluşunun artırılmasında şehirlerin fiziki düzen ve tasarımına odaklanmaktadır. Diğer yandan, iyi oluş ile toplum yanlısı özellikler arasındaki bağlantılar dikkate alındığında toplumsal yaşamın beraberinde getirdiği norm ve kurallara uygun yaşama, nezaket, iş birliği ve dayanışma gibi şehirlilik ahlakı bağlamında ele alınabilecek değişkenler incelemeye değerdir. Bu derleme çalışmasının amacı şehir yaşamında nezaket ve medeni davranış üzerine psikoloji yazınının yetersizliğinin altını çizerek şehirlilik ahlakının birey yaşamındaki etkileri ile ilgilenen gelecek çalışmalar için bir perspektif oluşturmaktır.
5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu.

Suggestions

Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Inequity aversion in three level hierarchies
Tel, Muhammed; Küçükşenel, Serkan; Department of Economics (2022-2)
This thesis studies the impacts of wage differences between employees and their immediate superiors in the principal-supervisor-agent framework. It integrates Fehr and Schmidt's (1999) inequity aversion approach into Tirole's (1986) three-level hierarchical model. Due to the inequity averse employees, we observe alterations in the optimal contract parameters as well as the collusion structure. If the supervisor’s sensitivity to being behind the principal is higher than the agent’s sensitivity to being behin...
Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları
Süral, Haldun; Gürel, Sinan; İyigün, Cem(2015-12-31)
Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu sorunlar çoğunlukla büyük bir insan kitlesini ve geniş yaşam alanlarını etkileyen, büyük ölçekli verilere dayanan, çetrefilli ve çözüme ulaştırılması zor sorunlardır. “Şehiriçi yük taşımacılığı” ulaşımda yol açtığı olumsuzluklar ve şehir havasına yaydığı karbon salınımı nedeniyle böyle sor...
İşsizliğin psikolojik etkisini incelemek için kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri üzerine bir çalışma
Yılmaz, Nilgün; Bilgiç, Reyhan (2009-01-01)
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Citation Formats
G. Arslantürk, E. Yücel, and E. Sarı, “Şehirlilik ahlakı ve birey üzerindeki etkilerinin psikoloji çalışmaları açısından gözden geçirilmesi,” presented at the 5. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/350075726_Sehirlilik_Ahlaki_ve_Birey_Uzerindeki_Etkilerinin_Psikoloji_Calismalari_Acisindan_Gozden_Gecirilmesi.