Kabuk ve üst-manto yapılarının farklı tektonik rejimlerde görüntülenmesi

2015-10-14
Kahraman, Metin
Turkelli, Niyazi
Özacar, Atilla Arda
Teoman, Uğur
Altuncu, S. Poyraz
GÜLEN, LEVENT
UTKUCU, MURAT
Batı ve Güney-Batı Türkiye, bölgesel levha yönelim ve etkileri sonucunda, doğrultu atım faylanma gösteren Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ, bu çalışmada Kuzey-Batı kesimi, Sakarya bölgesi ve civarı), Kuzey-Güney açılım sergileyen Graben formasyonu (Ege bölegesi ve civarı) ve son olarak dalma-batma zonu (Isparta bölgesi ve civarı) içeren birbirinden tamamen farklı üç tektonik yapı sergilemektedir. Geçmişten günümüze, bölgesel kabuk yapılarında gözlemlenen yoğun sismisite ve deformasyon, bölgelerin halen aktif rejim içerisinde olduğunu ve bu nedenle, kabuk ve üst-manto yapılarının detaylı incelenmesi ve/veya görüntülenmesi, tektonik yapıların oluşumu, oluşumda etkin olan mekanizmaların açıklanmasında önem kazanmaktadır. Bu çalışmamızda, geçici ve sabit istasyon ağları kullanılarak kaydedilen telesismik P dalgaları, zaman ortamında uygulanan dekonvolüsyon işlemi sonucu, ~1 Hz “Alıcı Fonksiyonlar” elde edilmistir. Alıcı fonksiyonlar kayıt istasyonu altındaki süreksizliklerde dönüşüme uğrayan (Ps, PpPs ve PpSs+PsPs) fazlar içermektedir. Bu fazlar H-κ işlemine dahil edilerek kabuk kalınlığı ve Vp/Vs oranı hakkında bilgi edinilmiş ve buna ek olarak, CCP yöntemi ile 2-Dprofiller boyunca, çalışma bölgemizdeki süreksizlikler 100 km derinliğe kadar görüntülenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, KAFZ batı kesimi ~35 km kabuk kalınlığına ve KAFZ kuzey kolunun üst-manto derinliklerine kadar uzandığı, kabuk yapısının Graben formasyonu boyunca doğudan batıya ~30 km den ~24 km inceldiği ve bölge içerisinde düşük hız zonlarının olduğu, Isparta Açısı civarında da kabuk kalınlığının ~36 kmhesaplanmıştır. Ayrıca 2-D profillerde slab fazlarının ~45 km derinlikte olduğu gözlemlenmiştir.

Suggestions

Uçucu Gaz Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri İçin Atomlaştırıcı Geliştirilmesi Kullanılması
Ataman, Osman Yavuz(2011-12-31)
1. Amaç ve gerekçe Bu projede amaç, atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) tekniğinde gerek Hg ve Cd gibi elementler için soğuk buhar oluşturmasıyla, gerekse As, Se, Sb ve Sn elementleri için hidrür oluşturma ile yapılan analitik tayinlerde, atom hücresi olarak kullanmak için önerilen yeni bir tasarımı geliştirmek, denemek ve uygulamaya koymaktır. Gerekçe ise hidrür oluşturmalı AAS ile analitik uygulamalarda üstün başarımlı bir aygıtın getireceği yararlardır.
Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi
Bilgin, Cemal Can(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçe...
Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2017-10-28)
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kin...
Kalınlık-Veter Oranının Düşük Ok Açılı Delta Kanat Üzerindeki Akış Yapısına Etkisi
Gülsaçan, Burak; Şencan, Gizem; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2018-09-12)
Bu çalışmada, 35 derece ok açısına sahip bir delta kanadın kalınlık-veter t/C oranının akış yapısı üzerindeki etkisi, lazer aydınlatmalı yüzey ve çapraz akış duman görüntüleme, yakın-yüzey ve çapraz akış parçacık görüntülemeli hız ölçüm (PIV) ve yüzey basınç ölçüm teknikleri kullanılarak düşük hızlı bir rüzgar tünelinde karakterize edilmiştir. t/C oranı %4.75 ile%19 arasında değişen dört delta kanat modeli, Reynolds sayısı Re=10.000 ve 35.000 için 4 ile 10 derece aralığındaki hücum açılarında test edilmişti...
Citation Formats
M. Kahraman et al., “Kabuk ve üst-manto yapılarının farklı tektonik rejimlerde görüntülenmesi,” presented at the 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.tdmd.org.tr/TR/Genel/pdf2015/TDMSK_145.pdf.