Seka Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerden kaynaklanan organik klorlu atıksuların karakterizasyonu ve biyolojik olarak arıtılabilirlikleri projesi

1996-05-20
Yetiş, Ülkü
Kılıç, Başak
Demirtaş, Kemal
Bu proje çerçevesinde SEKA'ya bağlı üç müessese atıksularında organik klor ölçümleri yapılmış, atıksuların AT standarlarına uyumları araştırılmıştır. Bulgular, her üç müessesese atıksularının da AT tarafından öngörülenlen 1.5 kg AOX/Ton selüloz değerinin üzerinde seyrettiğini göstermiştir. Dalaman müessesinden ortalama 6 kg/ton AOX ortaya çıkarken Kastamonu müessesinden ortalama 2.15 kg/Ton; Afyon müessesinden ise 1.9 kg/ton AOX kaynaklandığı gösterilmiştir. Ham madde olarak lignini yüksek odun kullanan Dalaman müessesi klorlama Ünitesi atıksularındaki aromatik grupların H molekül ağırlıkları 30 000 g/mol'un Üzerinde seyrettiği halde; kamış ve saman gibi düşük ligninli yıllık bitkilerden selüloz üreten Afyon müessesinde sadece 1/4'ü 30 000 g/mol'un üzerindedir. Kendir selülozu Üreten Kastamonu müessesi atıksularının ise tamamı 30 000 g/mol altında, hatta 10 000 g/mol, altında kalmaktadır. Alkali ekstraksiyon aşaması atıksularına karakteristik koyu sarı rengi veren bileşiklerin ise 30 000 g/mol civarında molekül ağırlıklı, klorlu fenolik yapıda lignin türevleri oldukları belirlenmiştir. Dalaman müessesesi klorlama prosesinde bir değişikliğe gidilerek klor yerine %90 $ClO_2$ + %10 $Cl_2$ kullanıldığında ve bunu oksijen ve hidrojen operoksit destekli ekstraksiyon aşaması takip ettiğinde %76 oranında AOX'un azaltılabileceğigösterilmiştir. Bu uygulama sonucunda ortaya çıkan klorlu organiklerin aynı zamanda küçük moleküller (<30 000 g/mol) olacağı belirlenmiştir. Yüksek klorlu lignin içeriği nedeniyle sıradan mikroorganizmalar tarafından arıtılması güç olan selüloz atıksularındaki klorlu organiklerin bu proje çerçevesinde izole edilen bir Penicillium türü fungus tarafından arıtılabileceği anlaşılmıştır. Kesikli kaplarda yapılan deneyler sonucunda bu fungusun optimum üreme şartları olan 25°C, pH 5, ve statik kültür şartlarında 4 gün gibi kısa sürede % 55 oranında AOX arıttığı gözlenmiştir. Bu bulgulardan hareketle geliştirilen, yukarı akışlı cam elyafı dolgu kolonda fungusun 7 saat gibi kısa sürede %76 AOX arıtımını ve %50 Üzerinde renk arıtımını gerçekleştirdiği gösterilmiştir. Kolonun Kastamonu müessesi atıksularında da başarıyla çalıştığı ancak Afyon müessesesi atıksularında, başarılı olmadığı bulunmuştur.Diğer taraftan Afyon müessesi atıksuları ile bir pilot aktif çamur ünitesinde yapılan arıtım çalışmalarından 11 gün üzerindeki çamur yaşlarında % 21 oranında AOX arıtıldığı ve arıtımın hemen tamamiyle biyolojik mirierilizasyon seklinde olduğu anlaşılmıştır. Onbir günden kısa çamur yaşlarında ise AOX arıtımının son derece azaldığı ve arıtımının ağırlıkla sorpsiyona dönüşdüğü anlaşılmaktadır. Giriş ve çıkış atıksularının gc analizinden Afyon atıksularında tehlikeli bir madde olarak kabul edilen pentachlorophenol (PCP) tespit edilmiştir. Ancak, arıtım sonrasında PCP'nin de önemli oranda azaldığı görülmüştür. Buraya kadar sunulan sonuçlardan Dalaman müessesinde gerçekleştirilecek proses değişiklikleri ile bu müessese ağartma atıksularının fungus kolonundan geçirilerek arıtılması ile birlikte kuramsal olarak 6 Kg/Ton olan ortalama AOX deşarjının 0.34 kg/Ton'a düşmesi beklenmelidir. Bu ise AT standartlarının çok altında olduğu gibi İsveç tarafından 2004 yılı için hedeflenen 0.5 kg/Ton değerinin de ' altındadır. Afyon müessesinde de çamur yası 11 gün üzerine çıkartıldığı takdirde bu müessesede de AT standartlarının tutturulma olasılığı yüksektir.

Suggestions

Vaka Analizi: Bir Hafif Rayli Sistemi İlave Araçlara Ait Depolama Tesisinin Geoteknik Değerlendirmesi
Çetin, Kemal Önder; Can, Gizem; Ilgaç, Makbule (null; 2017-10-20)
In this study, it is aimed to improve the performance of an existing deep excavation design of a light rail system storage facility subjected to static and dynamic loading. In this context, considering the variation of soil properties along the storage site, 6 critical cross-sections were chosen and idealized soil profiles and geotechnical design input parameters were developed. The results of 2-D finite element analyses showed that forces on diaphragm walls and box sections exc...
Assessment of the Hydrological Alterations and Environmental Flows in Sakarya Watershed, Turkey
Özcan, Cansu; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5)
In this study, a holistic environmental flow assessment (EFA) adopted from the ELOHA framework is performed for the Sakarya Watershed. The most significant environmental flow events were quantified using natural streamflow data estimated at the selected target streamflow gages. Also, hydrologic alterations due to several human pressures were assessed. The U.S. Geological Survey approach was adopted as the streamflow naturalization methodology. 18 FDC exceedance probability percentile flows (i.e., Q0.1-Q99.9...
Investigation of alternative biomass fuels and Turkish lignites at high heating rate pyrolysis and combustion conditions
Magalhaes, Duarte; Kazanç Özerinç, Feyza; Yozgatlıgil, Ahmet; Department of Mechanical Engineering (2021-2-12)
The objective of this work was to investigate alternative Turkish fuels fortheir ignition, combustion, pyrolysis, and gasification behavior and to select alternative fuels for co-firing, co-pyrolysis, and co-gasification applications based on low and high heating rate experimental results. Agricultural biomass (olive residue, almond shell, and hazelnut shell)and Turkish lignites (Tunçbilek, and Soma) were chosen as the feedstocks. Severalexperimental rigs used such as thermogravi...
Soda Sanayii Atık Çamuruyla Düşük Enerjili Çimento Üretilmesi
Mahyar, Mahdi; Tokyay, Mustafa; Uçal, Ozan Gültekin; Yaman, İsmail Özgür(2016)
Bu araştırma projesinde soda atık çamurunun (1) portland çimentosunda katkı, (2) portland çimentosu klinkeri üretiminde ham madde bileşeni olarak kullanılma olanağı ve (3) soda atık çamuru kullanılarak alinit çimentosu sentezi ve alinit çimentosunun özelliklerinin optimizasyonu üzerine çalışılmıştır. İlk iki bölümde soda atık çamurunun, içerdiği yüksek miktarda klor nedeniyle, çok az miktarlarda kullanılabileceği anlaşılmıştır. Bu miktarlarda kullanıldığında, gerek çimento gerekse klinker özelliklerinde...
Riskli Sürücü Davranışlarının Transteorik Model Temelinde İncelenmesi: Bir Grup Karşılaştırması Çalışması
Kaçan, Bilgesu; Erkuş, Uğur Uygar; Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2018-10-01)
Dünya Sağlık Örgütü tarafından hız sınırını aşmak, alkol kullanmış olarak araç kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve dikkati dağılmış olarak araç kullanmak riskli sürücü davranışları olarak belirtilmiş davranışlardır. Bu riskli davranışların Türk toplumunda hangi aşamada olunduğunun belirlenmesi ve değiştirilmesi trafik güvenliği açısından önem taşımaktadır. Mevcut çalışmada değişim için öngördüğü aşamalar ile yarar sağlayabileceği düşünülen Transteorik Modelkullanılara...
Citation Formats
Ü. Yetiş, B. Kılıç, and K. Demirtaş, “Seka Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerden kaynaklanan organik klorlu atıksuların karakterizasyonu ve biyolojik olarak arıtılabilirlikleri projesi,” 1996. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95514.