Enzim ve hücre immobilizasyonunda yeni yaklaşımlar

1992-09-01
Hasırcı, Vasıf Nejat
Alaeddinoğlu, Gürdal
Hasırcı, Nesrin
Arıca, Yakup
Tutuklama yöntemleri enzimlerin biyoreaktörlere optimum yükleme ve aktiviteleri için çok önemlidir. Bu nedenle yeni tutuklama yöntemleri geliştirmek gereklidir. Glikoz oksidaz enziminin tutuklanmasında kullanılan yöntemler,a)ince bir katman altına, b)kovalent bağla destek üzerine.c) enzim yerine Aspergillus niger'i kovalent olarak destek yüzeyine. 80um katman kalınlığıen yüksek tutuklama yüzdesi ve dönüşüm hızını verdi. Serbest enzimin Km'i (5.9 mM) ile yüzeye bağlı enzimin değerleri yakın (8.8 mM),ancak katman altında yüksekti (12.4 mM). Vmax değerleri pek etkilenmedi (ortalama 0.06 $mM.min^{-1}.mg GOD^{-1}$). Oksijen (ikinci sübstrat) konsantrasyonu ise Vmax değerlerini etkiledi.Katman altındaki (0.133) serbest (0.182) ve yüzeye bağlı (0.166) dan daha düşüktü. Bu benzerlik sıcaklık profillerinde de gözlendi. Sübstrat akışı ve glikoz dönüşüm hızı arasında 2.10-5 L. $s^{-1}$ değerine kadar doğrusal bir ilişki gözlendi. Daha yüksek hız temas süresini azaltarak olumsuz etki yaptı. Sübstrat konsantrasyonu hem dönüşüm hızını hem de ikinci ürün (hidrojen peroksit) oluşumunu artırarak enzim aktivitesinde düşmeye yol açtılar. 20 mM glikoz konsantrasyonu optimum değeri verdi. Aspergillus niger'in yabani susu (NRLL-3) ile yüksek GOD üreten sus (NRLL-3/2-2A) biyoreaktörde bir gram ıslak misel başına 85.5 ve 1663 ünite GOD aktivitesi gösterdiler. Böylelikle bir çalışmanın kapsamı içinde değişik form ve yöntemlerle sağlanan tutuklamalar karşılaştırılabilmiş oldu. Gelecek aşama fizibilite çalışması sonrası pilot ölçekte çalışmalara başlamaktır.

Suggestions

Investigation of in-vitro digestive behavior of beef and poultry which are tenderized by enzymatic and acidic marination
Baştürk, Bilge; Öztop, Halil Mecit; Özvural, Emin Burçin; Department of Food Engineering (2021-9-09)
Meat contains valuable nutrients, exceptionally high-quality proteins that include all essential amino acids and vitamins and minerals for the human diet. Meat is mostly tenderized to make it more tasteful and palatable. The effects of tenderization on the physical, chemical, and microbiological changes in meat have been investigated in many studies. In this study, acetic acid, citric acid, lactic acid solutions, and a commercial meat tenderization solution were used to tenderize the red and white meat (bee...
Alternative surface texturing, passivation and charge selective contacts for crystalline silicon solar cells
Sarıgül Duman, Elif; Turan, Raşit; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-9-2)
This study focuses on realizing three crucial steps in silicon solar cell manufacturing by utilizing alternative methods. Black silicon is of interest as an alternative surface texturing method for achieving enhanced light trapping and reduced reflection of the crystalline silicon solar cell. Black silicon fabrication via the inductively coupled plasma reactive ion etching method and the feasibility of black silicon solar cells were investigated. Reduced optical reflectance was achieved with a total weighte...
İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alına...
Mikroorganizmalar ve güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten biyoproseslerin geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Gündüz, Ufuk; Turker, Lemi; Sediroğlu, Vedat; Aslan, Kadir; Gürkan, Beklan; El-bashiti, Tarık(1999)
Bu araştırmada güneş enerjisi ile sürekli hidrojen üreten proseslerin geliştirilmesi amacıyla üç değişik biyosistem üzerinde çalışılmıştır. Bu biyosistemlerden ilki için Rhodobacter sphéroïdes O.U.001 ile su ceketli bir kolon fotobiyoreaktöründe hidrojen üretimi koşullanmn incelenmesine yönelik olarak yapılan deneylerde seyreltme hızı, besiyeri miktan ve kompozisyonu değiştirilerek bu parametrelerin fotobiyorektörün uzun süre çalışmasına olan etkileri denenmiştir. İkinci kısımda en yüksek bacteriorhodopsin ...
Enzim inhibitörü özelliği gösteren alfa metil tryptophan'ın sentezi
Çalışkan, Z. Zerrin; Tanyeli, Cihangir; Arkın, Hakan Ali; Özgül, Emine(1997)
Hedef madde olarak seçilen $\alpha$ -metil tryptophan' ın sentezinde, yapılan retro analizlere bağlı olarak anahtar yapı (2-furil) metil etilen oksit'in eldesi yapılmıştır. Bu anahtar yapının sentezi üzerinde çok yoğun durulmuş ve çeşitli alternatif yollar denenmiştir. Yüksek verimle bu yapı elde edilmiştir. Sonraki aşamada, ana iskeleti oluşturmak için, indol halkası ile tepkimeye sokulmuştur. Oluşan hidroksi yapı, literatürde çok iyi bilinen Mitsunobu tepkimesi ile benzer azid yapıya çevrilmiştir. BU yapı...
Citation Formats
V. N. Hasırcı, G. Alaeddinoğlu, N. Hasırcı, and Y. Arıca, “Enzim ve hücre immobilizasyonunda yeni yaklaşımlar,” 1992. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95674.