Proteinlerin yapı, işlev ve kararlılığının biyofiziksel teknikler ile incelenmesi

1998-06-01
Severcan, Feride
Turker, Lemi
Eker, Fatma
Durmuş, H. Okan
Bu çalışmanın ilk aşamasında Domuz Sitrat Sentaz (PCS) enziminin çözelti içindeki yapısı, dinamiği ve , termal kararlılığı Fourier Transform Infrared (FTIR) ve Elektron Spin Resonans (ESR) spektroskopik teknikleri ile incelenmiştir. Proteinin ikincil yapı elemanları tayin edilmiş, FTIR dekonvolussyon metodu ile amid bandı içerisindeki her bir ikincil yapı elemanının , amid II bandının ve agregasyon bandlanmn sıcaklığa bağlı olarak değişimi saptanmıştır., ß-tabakasi bandı bölgesinde (1636 cm"1) halka bandının da olduğu ve bu bandın kararlılığının a-helixden daha düşük olduğu bulunmuştur. Proteinde önce monomer-dimer birleşimi sonucunda bir geçiş gözlenmekte, bu olay proteinin ana , asıl geçişini tetiklemektedir. Her iki teknikle de proteinin tersinmez olduğu bulunmuştur. ESR çalışmaları ile protein içindeki bölgelerin dinamiği saptanmış, küçük bölgenin, büyük bölgeden 20 kez daha hızlı hareket ettiği bulunmuştur. Projenin ikinci aşamasında an zehirinden elde edilen, 26 amino asite sahip ve küçük bir protein olan melittin'in fosfolipid model membranlarla etkileşmesi ve bu etkileşmede vitamin D gibi steroid moleküllerin rolü incelenmiştir. Melittinin membram distabilize ettiği, vitamin D nin ise membram stabilize ettiği ve vitamin D' in melittinin membram desatabilizasyon etkisini azalttığı bulunmuştur. Projenin üçüncü aşamasında 8 residülü bir peptid olan angiotensin II üzerinde moleküler dinamik hesaplamaları yapılmıştır

Suggestions

Performance evaluation of Cappadocian tuffs treated with alcohol dispersion of calcium hydroxide nano-particles
Çalışkan, Berkay Barış; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Department of Building Science in Architecture (2022-12-08)
In this study, the effect of treatment with alcohol dispersion of calcium hydroxide Ca(OH)2 nanoparticles on controlling excessive water absorption and capillary water suction properties of Cappadocian tuffs was investigated extensively. For this purpose, two tuff types, Göreme Rock (CYT) and Cappadocian Rose (CPT), obtained from a quarry near Avanos-Nevşehir, were examined. Laboratory tests were conducted concerning their basic physical, hygric, mechanical, microstructural, and mineralogical properties bef...
Bone tissue generation on biodegradable polymeric scaffolds
Torun Köse, Gamze; Hasırcı, Vasıf Nejat; Korkusuz, Feza; Department of Biotechnology (2002)
In the present study, tissue engineered bone was produced on calcium phosphate loaded collagen and PHBV8 matrices. Osteoblasts isolated from rat bone marrow were characterized by light microscopy, alkaline phosphatase (ALP) activity, osteocalcin determination assay, and Western blots for integrin. Population doubling time of the cells was found as 50 ± 2 h at 37 °C in a CO2 incubator. PHBV8 foams iiiwere treated with rf-oxygen plasma to modify their surface chemistry and hydrophilicity to increase the reatt...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Polimer Komplkslemeli Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Sulu Çözeltilerden Borat Ayrımı Ve Rakip Anyonların Etkisi
Özbelge, Hilmi Önder(2010-12-31)
1. Kapsam: Projenin ilk çalışması daha önce sentezlediğimiz ve borat iyonu için yüksek alıkonma değerleri elde ettiğimiz glisidollenmiş polivinil amin polimerinin çözünürlüğünü artırmak için DADMAC monomerini kullanarak bir kopolimerini sentezlemektir. Borat iyonunu ayırma deneylerinde bağımsız parametreler pH, polimer konsantrasyonu, iyon/polimer yükleme oranı ve sülfat ve klorür gibi rakip iyonların konsantrasyonları; bağımlı parametre ayırma verimi (Alıkonma=1-Cs/Cb) olacaktır. 2. Yöntem: Polimer sente...
Citation Formats
F. Severcan, L. Turker, F. Eker, and H. O. Durmuş, “Proteinlerin yapı, işlev ve kararlılığının biyofiziksel teknikler ile incelenmesi,” 1998. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95687.