Afrika tozlarının doğu Akdeniz basenindeki biyojeokimyasal etkisinin yer ölçümleri ve uydu gözlemleri ile değerlendirilmesi

2003-02-15
Kubilay, Nilgün
Oğuz, Temel
Çokacar, Tülay
İklim değişimi, artan antropojenik etkiler ve Afrika tozlarına maruz kalan Akdeniz Havzası okyanus rengini algılayan sensörlerin verileri ile alg biyokütlesindeki gelişmeyi izlemek için uygun bir test alanıdır. Bu amaç dahilinde başlangıç olarak uzaktan algılama verileri ile türetilen verilerin gözlemlerle doğrulanması gerekmektedir. Bu araştırma çerçevesinde SeaWIFS bulguları ile türetilen aerosol ve klorofil bilgileri ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen gözlem sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulukları kontrol edilmiştir. SeaWIFS'in standart algoritması orta ve yüksek klorofil derişimlerinde ($\geq$ 0.2 mg $m^{-3}$) oldukça başarılı sonuçlar türetmektedir. Ancak, düşük klorofil derişimlerinde (< 0.15 mg $m^{-3}$) türetilen klorofil derişimleri ölçülen değerlerden yaklaşık 5 kat daha fazladır. Uzaktan algılama ve ölçüm bulguları arasında gözlenen farklılaşma standart atmosferik temizleme ve biyo-optik algoritmalarının Akdeniz bölgesine uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu araştırmada atmosferik temizleme işlemi için yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Bu yaklaşım ile atmosfer katkısının temizlenmesi ve klorofil türetilmesi eş zamanlı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar atmosferde çöl tozlarının bulunduğu durumda kullanılan metodun okyanus rengi verilerinin işlenerek bilgiye dönüştürülmesinde ümit verici olmuştur

Suggestions

Kıyı akiferlerindeki tatlı su-tuzlu su girişiminin sonlu elemanlar benzetim yöntemi ile modellenmesi
Karahanoğlu, Nurkan; Yazıcıgil, Hasan; Doyuran, Vedat; Emekli, Nusret; Hallaji, Khosrow(1994-09-30)
Bu araştırma, deniz kıyısında bulunan akiferlerdeki tatlı su-tuzlu su ilişkilerini ve bu akiferlerin optimum işletilmelerini modellemeye yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Bu konuya yönelik olarak bir Sonlu Elemanlar Modeli geliştirilmiş ve bu tür akiferlerdeki tatlı su ve tuzlu su yayılım mekanizmasının zaman ve uzay boyutuna göre değişiminin benzeşimi gerçekleştirilmiştir. Akifer içerisinde tatlı su ve tuzlu su akımını ve tuz konsantrasyonunun yayılımını kontrol eden sistem denklemleri gerçek arazi koş...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerekli veya toksik olmakta ancak arsenik ise yalnızca toksik özellik göstermektedir. Bor ve ağır metallerin organizmalar tarafından alımlarında, özellikle bor ve arsenik için bir korelasyon aranması, Türkiye’de bazı bölgelerde bu iki elementin aynı anda ve yüksek miktarda bulunduğu göz önünde ...
Kıyı lagünlerinin hidrodinamiğinin, tuzluluk ve su sıcaklığı dağılamlarının ve kirlenmesinin üç boyutlu matematiksel modellenmesi
Özhan, Erdal; Balas, Lale Hapoğlu; Balas, Elmar Can; Öztürk, Cumhur(1998)
Lagün, haliç, göl yada körfez gibi, yüzey alanına oranla ortalama su derinliğinin az olduğu kıyısal su sistemlerinde, rüzgar, gel-git ve yoğunluk değişimleri nedeniyle oluşan akıntıları belirleyebilmek için üç boyutlu matematiksel modellerin kullanılması gereklidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı Mühendisliği Laboratuvarı'nda, rüzgar, gelgit ve yoğunluk değişimi etkisiyle oluşan kıyısal akıntıları, su düzeyi değişimlerini, su sıcaklığı ve tuzluluğunun dağılımlarını ve deniz ...
Ada martısı (larus audouinii) Doğu Akdeniz popülasyonlarının yakın dönemli değişikliklerinin genetik yöntemler kullanılarak anlaşılması
Yapan, Batuhan Çağrı; Perktaş, Utku; Karahan, Arzu; Oro, Daniel; Özkan, Korhan (2016-06-03)
"Besin zincirinin üst basamaklarında bulunan deniz kuşlarının varlığı ve yayılışı, kıyı ekosistemlerinin sağlığının ve insan faaliyetlerinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerinin izlenmesinde büyük öneme sahiptir. Geçtiğimiz yüzyılda birçok deniz kuşu türü insan faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı etkileriyle üreme alanlarını kaybetmiş ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 1960larda birey sayısı 600 çifte kadar gerileyen Ada Martısı (Larus audouinii) da bu türlerden biridir. Her ne kadar günü...
Kaya süreksizliklerinin karakterizasyonu için uzaktan algılama ve yer radarı yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmesi
Düzgün, Şebnem Başkan; Karpuz, Celal; Kadıoğlu, Selma; Aldaş, Gülsev Uyar; Koçal, Arman(2006)
Bu çalışmada kaya süreksizliklerini karakterize eden Uzaktan Algılama (UA) ve Yer Radarı (GPR) yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir metodoloji geliştirilmiştir. Önce, yüksek çözünürlüğe (1 metre) sahip IKONOS uydu görüntüleri aracılığı ile seçilen alanın (Ankara Gölbaşı Taşocakları) otomatik olarak çizgisellik haritaları elde edilmiştir. Çizgisellik haritasının doğruluğunu kontrol etmek için, bu alanda yaygın olarak kullanılan el ile oluşturulan çizgisellik haritasından yararlanılmıştır. Bu doğruluk karş...
Citation Formats
N. Kubilay, T. Oğuz, and T. Çokacar, “Afrika tozlarının doğu Akdeniz basenindeki biyojeokimyasal etkisinin yer ölçümleri ve uydu gözlemleri ile değerlendirilmesi,” 2003. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95721.