Sivrihisar (Eskişehir, KB Türkiye) bölgesi üst jura – alt kretase karbonat platformu ve yamaç istiflerinin foraminifer ve kalpionellid biyostratigrafisi, mikrofasiyes analizleri ve tektonik çıkarımlar

Download
2017-06-09
Bu çalışmanın amacı Sivrihisar İlçesi’nin (Eskişehir) kuzeyinde, Sakarya Zonu’na ait bir tektonik klipteyer alan Geç Jura – Erken Kretase yaşlı karbonat istifinde yer alan birimlerin çökelme yaşlarının ayrıntılışekilde belirlenmesi, mikrofasiyes çözümlemesinin ortaya konulması ve bu çökellerin Jura – Erken Kretasezaman aralığında Sakarya Zonu üzerinde gelişen karbonat platform sistemindeki yerinin belirlenmesidir.Bu amaçla, Dümrek Köyü’nün hemen kuzeyinde yüzeylenen karbonat istifleri boyunca toplamkalınlığı 925 m olan iki adet stratigrafik kesit ölçülmüş ve detaylı örnekleme yapılmıştır.Elde edilen veriler doğrultusunda benzer yaş aralığında iki farklı çökelme ortamına ait kayaçların bindirmefayı dokanağı ile bir araya geldiği belirlenmiştir. Bunlardan güneyde bulunan kayaç istifi havzave yamaç fasiyeslerini göstermekte olup, Kimmericiyen-Berriyasiyen yaşlı Yosunlukbayırı Formasyonuve üzerini örten Valanjiniyen yaşlı Soğukçam Kireçtaşı ile temsil edilmektedir. Bu çökellerde Globuligerinaoxfordiana – Mohlerina basiliensis Zonu (Kimmericiyen), Crescentiella morronensis (Saccocomaalt zonu) Zonu (alt Titoniyen), Protopeneroplis ultragranulata Zonu (üst Titoniyen), Crassicollaria(massutiana alt zonu) Zonu (enüst Titoniyen), Calpionella (alpina, Remaniella ve elliptica alt zonları)Zonu (alt Berriyasiyen), Calpionellopsis (simplex ve oblonga alt zonları) Zonu (üst Berriyasiyen) veCalpionellites (darderi alt zonu) Zonu (alt Valanjiniyen) ayırtlanmış ve Jura – Kretase sınırı CalpionellaZonu’nun tabanı olarak belirlenmiştir. Bu istifin üstüne ise, araya Yosunlukbayırı Formasyonu’na ait yamaçfasiyesinde ve Berriyasiyen yaşlı bir dilimi alarak ters fay dokanağı ile Kimmericiyen yaşlı, tipik birkarbonat platform fasiyesi ile karakterize olan Günören Kireçtaşı gelmektedir. Bu çökellerde Labyrinthinamirabilis – Protopeneroplis striata (Kimmericiyen) Zonu ayırtlanmıştır. Bu birimlerin kuzeyinde,daha kısa ek bir stratigrafik kesit boyunca örneklenen, üst yamaç fasiyesinde, erken Berriyasiyen yaşlıYosunlukbayırı Formasyonu ile bu çökellerin üstüne muhtemelen bir tektonik dokanakla gelen SoğukçamKireçtaşı bulunmaktadır.Edremit – Bursa - Bilecik Karbonat Platformu’nun, çalışma alanına göre konumu göz önüne alındığında,çalışılan havza ve yamaç çökellerinin, bu platformun güneyinde Jura – Kretase zamanında bulunun birokyanusa bakan ve bu platformdan beslenen şelf yamacı – havza ortamını temsil ettiği düşünülmektedir.Bu birimlerin üstüne bindiren sığ platform karbonatlarının varlığı, çalışma alanının İzmir-Ankara-Erzincan(İAE) kenet kuşağının güneyinde yer almış olması ile birlikte değerlendirildiğinde, Edremit-Bursa-Bilecik Karbonat Platformu kenar ve yamaç çökellerinin, İAE okyanusunun kapanmasına bağlı olarakönemli bir deformasyon ve kısalma gösterdiği anlaşılmaktadır.
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Suggestions

Hidrokarbonların Farklı Mcm-41 Örnekleri Üzerindeki Sorpsiyon Kapasitelerinin Karşılaştırılması
Yücel, Hayrettin(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı, hidrokarbonların(o,m,p- ksilen ve etilbenzen) TEOS ile sentezlenen MCM- 41 örneği üzerindeki adsorpsiyon kapasitelerini değişik sıcaklıklarda Elektronik bir terazide (IGA) sistemiyle ölçmek ve diğer örneklerle karşılaştırmak, bu kapasite farklılıklarının neden kaynaklandığını belirlemek için örneklerin karakterizasyonunu yapmaktır. Ayrıca örnekler üzerinde alkollerin sorpsiyon izotermlerini elde etmektir.
Sismik Ve Jeoteknik Karakterizasyon Çalışmaları İle Zeminlerin Dinamik Karakterlerinin Ve Yer Etkilerinin Sayısal Çözümlemelerle Belirlenmesine Yönelik Çalışmaların Düzce Ve Çevresinde, Kuzey Anadolu Fay Sistemi (kafs) Boyunca Uygulanması
Akgün, Haluk; Koçkar, Mustafa; Cambazoğlu, Selim; Yousefibavil, Karim(2014-12-31)
Bu çalışmanın amacı Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAFS) boyunca, Düzce ve çevresinde yer alan Pliosen yaşlı, volkanik, fliş ve karbonat orijinli, genelde değişik kalınlıklarda kil, kum ve çakıllı düzeyler içeren, renkleri grimsi sarıdan kahverengiye kadar değişen, az pekişmiş, oldukça heterojen ve mühendislik jeolojisi açısından problemli zemin türlerinden meydana gelen, ayrışmamış karasal kırıntılı ve faylanma ile gelişmiş taraçalar ile genç Kuvaterner yaşlı akarsular ve bunlara katılan küçük yan derelerin va...
Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği
Tosun, Levent; Avşar, Ulaş; Avşar, Özgür; Dondurur, Derman; Kaymakcı, Nuretdin (null; 2017-10-28)
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kin...
Kabuk ve üst-manto yapılarının farklı tektonik rejimlerde görüntülenmesi
Kahraman, Metin; Turkelli, Niyazi; Özacar, Atilla Arda; Teoman, Uğur; Altuncu, S. Poyraz; GÜLEN, LEVENT; UTKUCU, MURAT (2015-10-14)
Batı ve Güney-Batı Türkiye, bölgesel levha yönelim ve etkileri sonucunda, doğrultu atım faylanma gösteren Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ, bu çalışmada Kuzey-Batı kesimi, Sakarya bölgesi ve civarı), Kuzey-Güney açılım sergileyen Graben formasyonu (Ege bölegesi ve civarı) ve son olarak dalma-batma zonu (Isparta bölgesi ve civarı) içeren birbirinden tamamen farklı üç tektonik yapı sergilemektedir. Geçmişten günümüze, bölgesel kabuk yapılarında gözlemlenen yoğun sismisite ve deformasyon, bölgelerin halen aktif re...
Büyük Memeli Türlerinin Yerel Yayılışlarının Fotokapan Kullanarak Belirlenmesinde Tür Kompozisyonu Ve Habitat Yapısının Etkisi
Bilgin, Cemal Can(2012-12-31)
Bu projenin amacı, Türkiye’nin farklı özellikler gösteren bölgelerinde (kıyı Ege, İç Anadolu, Doğu Karadeniz) yapılacak fotokapan çalışmaları ile alana özgü niteliklerin, tür envanteri, yerleşiklik ve populasyon tahminlerinin başarısını nasıl etkilediğini araştırmak, yaban hayatı ekologları ve yöneticiler için benzer çalışmaların başarısını arttıracak bir dizi öneri üretmektir. Proje Türkiye’nin üç farklı yöresinde gerçekleştirilecektir. Ege Bölgesi’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı (Aydın) ve Karaburun ilçe...
Citation Formats
S. G. Atasoy, D. Altıner, and A. Okay, “Sivrihisar (Eskişehir, KB Türkiye) bölgesi üst jura – alt kretase karbonat platformu ve yamaç istiflerinin foraminifer ve kalpionellid biyostratigrafisi, mikrofasiyes analizleri ve tektonik çıkarımlar,” presented at the 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/98088.