Orta Anadolu Masifinin orta bölümünün jeolojisi Bolum 3 Orta Kızılırmak Tersiyer Basenininjeolojik evrimi

1993-01-01
Mehmet Cemal, Göncüoğlu
Yalınız, Mustafa Kenan
İlkay, Kuşçu
Köksal, Serhat
Dirik, Ramazan Kadir

Suggestions

Petrology of the phlogopite-bearing ultramafic-mafic plutonic rocks within Central Anatolian crystalline complex, Turkey
Köksal (Toksoy), Fatma; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Oberhaensli, Roland; Department of Geological Engineering (2003)
Orta Anadolu Kristalen Kompleksindeki (Türkiye) sulu fazlarca zengin ultramafik-mafik plütonik kayaçların petrolojisine kristal kimyası ile ışık tutulması.
Toksoy Köksal, Fatma; Oberhaensli, Roland (null; 2004-11-21)
Petrology of the Eocene volcanism in the central anataolia: implication for the early tertiary evolution of the Central Anatolian crystalline complex
Geneli, Fatma; Güncüoğlu, M. Cemal; Kuşcu, Gonca; Department of Geological Engineering (2011)
In the Central Anatolian Crystalline Complex (CACC) the Late Cretaceous post-collisional granitic magmatism is followed by Eocene extension, resulting in formation of roughly E-W trending transtensional basins. Formation of these basins was accompanied by calc- alkaline- mildly alkaline volcanism. The volcanic rocks, mainly subaques lava flows and subareal domes are concentrated along these basins and associated with Middle Eocene (Bartonian) Mucur Formation. They are basic to intermediate and are classifie...
Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Orta Anadolu Geç Pliyosen İklimi: Pınarbaşı Tufalarından (D Kayseri) Sedimantolojik, Mikroskopik ve İzotopik Bulgular
Ocakoğlu, Faruk; Yılmaz, İsmail Ömer (2015-11-08)
100 km-long, NE-running Pınarbaşı basin (Central Anatolia, E Kayseri) comprises sporadic, km-scale tufa deposits at its uppermost stratigraphic levels in vicinity of basin margin. Tufa deposits are covered by well-dated, extensive Valibaba tepe ignimbrite (2.52 Ma) following several metres thick fluvial sediments. Sedimentological, stable isotopic, microscopic and magnetic susceptibility (MS) data from tufa outcrops in vicinity of Samağır village at the north of basin provide important con...
Citation Formats
G. Mehmet Cemal, M. K. Yalınız, K. İlkay, S. Köksal, and R. K. Dirik, “Orta Anadolu Masifinin orta bölümünün jeolojisi Bolum 3 Orta Kızılırmak Tersiyer Basenininjeolojik evrimi,” 1993, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70566.