İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Tutum Ve İnançları İle Matematik Tarihi Hakkında Sahip Oldukları Bilgiler.

2011-12-31
Bu proje ile İç Anadolu Bölgesi'nde öğrenim görmekte olan ilköğretim ikinci kademe (6-8. sınıf düzeyleri) öğrencilerinin matematik tarihinin matematik derslerinde kullanılmasına yönelik tutum ve inançları ile M.E.B'in önerdiği üzere sahip olmaları beklenen matematik tarihi bilgilerine ne ölçüde sahip olduklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu amaçlar doğrultusunda M.E.B tarafından kazandırılması tavsiye edilen bazı temel matematik tarihi bilgilerine ilköğretimde verilen matematik derslerinde ne ölçüde değinildiği hakkında da fikir sahibi olunacağına inanılmaktadır. Araştırmanın örneklemi İç Anadolu Bölgesinden tabakalı rastgele seçim yapılarak öncelikle bazı ilköğretim okullarının rastgele seçilmesi ve ardından bu okullardan çalışmaya katılacak öğrencilerin saptanması ile belirlenecektir. Çalışma bilgi testi ile desteklenen bir anket çalışması olacaktır. Gerekli olan verilerin toplanması için Alpaslan, Işıksal ve Haser (2010) tarafından öğretmen adaylarına yönelik geliştirilen Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnançlar Anketi ilköğretim öğrencileri için adapte edilecek, ayrıca yine söz konusu yazarlar tarafından geliştirilmekte olan Matematik Tarihi Bilgi Testi de aynen kullanılacaktır. Çalışmanın sonucunda ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik tarihinin ilköğretimde verilen matematik eğitimine dahil edilmesi konusunda pozitif inanç ve tutumlara sahip olmaları beklenmektedir. Ayrıca, uygulamada yer alan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda onların matematik tarihine ilişkin var olan müfredat dahilindeki bilgilerinin düşük seviyede olacağı tahmin edilmektedir.

Suggestions

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğunlaşma konusundaki kavram yanılgıları
Boz, Yezdan (2005-01-01)
Bu çalışma, 6, 8 ve 11 inci sınıflarda eğitim gören öğrencilerin havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla ilgili kavram yanılgılarını incelemektedir. Çalışmaya 300 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yoğunlaşma konusundaki kavram yanılgılarını ölçmek için iki açık uçlu soru sorulmuştur. Yazılı yanıtların yanısıra, yaşları 12 ile 18 arasında değişen 10 öğrenciyle de mülakat yapılmıştır. Sonuçların açıklanmasında, doğru yanıtlar, yarı doğru yanıtlar ve yanlış yanıtların toplandığı üç ana kategori grupları kullanıl...
İlköğretim Öğrencilerinin Doğaya Bağlılıkları üzerine bir Çalışma
Şahin, Elvan(2014-12-31)
Bu çalışma kapsamında, ilköğretim öğrencilerinin doğaya bağlılıkları tespit edilecektir. Aynı zamanda çevreye yönelik tutum ve davranışları ile doğaya bağlılıkları arasındaki bağlantı incelenecektir. Çalışma, 2013-2014 öğretim yılı 2. döneminde ilköğretim öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecektir. Araştırmacıların hazırlamakta olduğu maddeleri içeren ‘Doğaya Bağlılık Ölçeği’, Samsun il merkezinde yer alan devlet ve özel ortaokullarında sekizinci sınıf öğrencilerine uygulanacaktır.
Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi
Polat Hopcan, Elif; Çağıltay, Kürşat (2018-12-01)
Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen ellekavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde ...
In-service elementary mathematics teachers' conceptions of histogram and difficulties about its teaching process
Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (2013-10-08)
The aim of this study was to examine in-service elementary mathematics teachers’ conceptions of histogram and their difficulties about its teaching process. By using purposeful sampling method, participants were selected as six in-service elementary mathematics teachers teaching at different private or government schools in Ankara. Data was obtained via a semi-structured interview form which was prepared by the researchers. The interviews were conducted individually and recorded with a voice recorder. The r...
İlköğretim Öğrencilerinin Düşünmelerinde Doğrusallığın Baskınlığı
Işıksal Bostan, Mine; Ayan Civak, Rukiye(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal ve doğrusal olmayan durumlar hakkındaki kavrayışlarının uzunluk, çevre, alan ve hacim kavramları kapsamında araştırılmasıdır
Citation Formats
M. Işıksal Bostan, “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin Tutum Ve İnançları İle Matematik Tarihi Hakkında Sahip Oldukları Bilgiler.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59760.