Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi

Download
2018-12-01
Polat Hopcan, Elif
Çağıltay, Kürşat
Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen ellekavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki uygulama birer özel eğitim öğretmeni ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan birer 6. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum çalışması kullanılmıştır. Öğretmen uygulamalarının video kamera kaydı alınmıştır. Bunun yanı sıra özel eğitim öğretmenleriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Video kayıtları ve görüşmeler analiz edildiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin daha önce hiç kullanmadıkları halde, elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı genel olarak kolay bir biçimde kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenler elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı kendi derslerinde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar, özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için geliştirilecek öğretim uygulamaları için yol gösterici niteliktedir.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

An intervention framework for design and development of interactive video lectures based on video viewing behaviors: A learning analytics approach
Yürüm, Ozan Raşit; Yıldırım, İbrahim Soner; Taşkaya Temizel, Tuğba; Department of Information Systems (2021-9-7)
Video-based learning has become very popular together with the increase in the number of massive open online courses (MOOCs). Learners interacting with video naturally exhibit viewing behaviors based on clickstream interactions such as pause, forward, and backward. These are important inputs to predict learning variables and to develop an intervention framework. However, there is no guideline or method on how to use these behavioral patterns in favor of learners. The purpose of this study is to investigate ...
Öğrenme Güçlüğünde Teknoloji Kullanımı Üzerine Sistematik Bir İnceleme
Doğan, Sibel; Delialioğlu, Ömer (2020-09-01)
Bu çalışma, öğrenme güçlüğü (ÖG) olan bireyleri desteklemek için teknolojiyi kullanma konusundaki araştırmaçalışmalarının sistematik bir alanyazın taramasıdır. Çalışmanın amacı; (1) öğrenme güçlüğünde teknolojiyikullanan makalelerin demografik ve yöntemsel özelliklerini belirlemek, (2) makalelerde geliştirilmek istenenbecerileri ve bu becerileri geliştirmek için kullanılan teknolojileri belirlemek, (3)kullanılan teknolojilerin öğrenmegüçlüğü yaşayan öğrencilerin performanslarını nasıl etkilediği ve (4) öğre...
İLK VE ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
AKBABA, AHMET; Erberk, Elif (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul müdürlerinin, okulda yaşanan çatışmaları yönetme stratejilerine ilişkin öğretmen algılarını belirlemektir. Eğitim örgütleri demokratik kuruluşlardır. Demokrasi kuralları özellikle ilkokullardan başlayarak öğrencilere yaparak yaşayarak öğretilir. Okullarda her türlü görüşü taşıyan farklı sendikalara üye olan öğretmenlere rastlamak mümkündür. Farklılıklar, zaman zaman okul içi uygulamalardan dolayı, gizli veya açık çatışmaya dönüşebilmektedir. Okullarda çatışma daha ziya...
İlköğretim Öğrencilerinin Düşünmelerinde Doğrusallığın Baskınlığı
Işıksal Bostan, Mine; Ayan Civak, Rukiye(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin doğrusal ve doğrusal olmayan durumlar hakkındaki kavrayışlarının uzunluk, çevre, alan ve hacim kavramları kapsamında araştırılmasıdır
How english language instructors coped with the onset of the pandemic and remote language teaching: a case study
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher (2021-01-01)
This paper reports on the emergency remote education period of the instructors at the School of Foreign Languages of a Turkish state university. The university the study was conducted in, along with all other higher education institutions in Turkey, switched to online education with the sudden spread of the COVID 19 pandemic. To evaluate how the instructors dealt with this sudden transition, 110 participants teaching at the School of Foreign Languages completed an online survey at the end of the emergency r...
Citation Formats
E. Polat Hopcan and K. Çağıltay, “Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 1235–1249, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36635.