Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi

Download
2018-12-01
Çağıltay, Kürşat
Polat Hopcan, Elif
<p>Çalışmanın amacı, özel öğrenme güçlüğü yaşayan ilköğretim 6-8. sınıf öğrencileri için geliştirilen elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel mobil uygulamanın öğretmenler tarafından kullanım durumunun incelenmesidir. Araştırma kapsamında, öğretmenlerin bu uygulamayı kullanım durumlarını incelemek için öğretmene -öncesinde herhangi bir eğitim verilmeksizin- elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulama verilerek bunu öğrenciye uygulaması istenmiştir. Asıl uygulama öncesinde pilot bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki uygulama birer özel eğitim öğretmeni ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan birer 6. Sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan durum çalışması kullanılmıştır. Öğretmen uygulamalarının video kamera kaydı alınmıştır. Bunun yanı sıra özel eğitim öğretmenleriyle görüşme yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Video kayıtları ve görüşmeler analiz edildiğinde, özel eğitim öğretmenlerinin daha önce hiç kullanmadıkları halde, elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı genel olarak kolay bir biçimde kullanabildikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenler elle kavranabilir etkileşimli nesnelerle çalışan eğitsel uygulamayı kendi derslerinde kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlar, özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için geliştirilecek öğretim uygulamaları için yol gösterici niteliktedir.<br></p>

Citation Formats
K. Çağıltay and E. Polat Hopcan, “Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 3, pp. 1235–1249, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36635.