YPEL2 GENİNİN İFADESİNİN ÖSTROJEN - ÖSTROJEN RESEPTÖR KOMPLEKSİ İLE DÜZENLENMESİ

2013-12-31
YPEL2 GENİNİN İFADESİNİN ÖSTROJEN - ÖSTROJEN RESEPTÖR KOMPLEKSİ İLE DÜZENLENMESİ
Citation Formats
M. Muyan, “YPEL2 GENİNİN İFADESİNİN ÖSTROJEN - ÖSTROJEN RESEPTÖR KOMPLEKSİ İLE DÜZENLENMESİ,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59960.