Dört Usta Dört Yapı: Ankara ve Yakın Çevresinde Geleneksel Konut

2022-06-01
Karakul Türk, Özlem
Şahin Güçhan, Neriman
Tarihî konutlar, uzun yıllar içinde edinilen birikimin getirdiği teknik bilgiyedayalı, gelenek yoluyla aktarılan inşa kültürünün ürünleridir. Gelenekselyapı ustaları yapıyı inşa edecekleri çevrenin özelliklerini, yöredentemin edilebilecek malzemelerin niteliklerini ve yapıyı kullanacak aileningereksinimlerini tespit ederek bu konutları inşa etmişlerdir. Böylece biryandan yerleşmeler yerin koşullarına özgü çözümlerle yapılmış, bir yandanda gelenekten öğrenilen inşa teknikleri yapı ustaları aracılığıyla kuşaktankuşağa aktarılmıştır. Türkiye genelinde bölgelerarası farklılıklarıda içerecek şekilde, geleneksel konutların mimari ve teknik özellikleriüzerine yapılmış pek çok çalışma mevcuttur. Ancak bu yapıların inşa sürecininparçası olan, uzun yıllar içinde oluşmuş, gelenek içinde yaparak/inşayoluyla öğrenilen ve yapı ustaları eliyle aktarılan teknik bilgi üzerine yapılmışçalışmalar son derece kısıtlıdır. Bu araştırmayla amacımız, Osmanlıkonut geleneğinin bir parçası olan, Ankara ve yakınındaki yerleşimlerdeyer alan tarihî konutların inşa tekniklerini eski ustalardan görerek öğrenmişve bunu yaşamı boyunca ya da yaşamının bir döneminde uygulamışgeleneksel yapı ustalarının bilgi, beceri ve davranışlarını belgeleyerek, buÖzet18bilgiyi yerel inşa teknikleriyle birlikte tanımlamaktır. Bu amaçla öncelikleAnkara çevresinde yer alan geleneksel özelliklerini koruyan yerleşimlerdebu geleneği sürdüren eski yapı ustalarına ulaşılmaya çalışılmıştır.Beş ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, Ankara ve çevresindegeleneksel konutlara ve yapı ustalarına ilişkin bilginin bağlamını aktarmaküzere, Osmanlı konutunun özelliklerinden yola çıkılarak “Ankarakonutu” ve nitelikleri tanımlanmış; alanyazındaki araştırmalara dayanarak,Osmanlı’dan bu yana tarihsel bir perspektif içinde konut üreten yapıustaları hakkında bilinenler aktarılmıştır. Sonraki dört bölümde, tanımlanangenel çerçeveye göre Ankara’nın yakın çevresinden seçilen Sivrihisar,Beypazarı, Polatlı ilçesi Sarıoba köyü ve Kazan ilçesi Fethiye köyü yerleşimlerindeulaşılan bir yapı ustası ve incelenen bir yapı üzerinden yerelmimari konut kültürü ile geleneksel konutun özellikleri tanımlanmıştır.

Suggestions

Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.
Ersoy, Melih(2009-12-31)
Projenin kapsamı, küçük sanayi üretilerinin habitus, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye kavramları etrafında kendilerini yeniden üretme stratejileri, yapılan derin görüşmelerle değerlendirilecektir. Siteler Mobilyacılar Sitesi üreticilerinin kendilerini yeniden üretemediği, kent mekanına ve ekonomisine tutunmakta zorlandıkları düşünülmektedir.
Urban obsolescence: an evaluation of observed and perceived criteria in the context of Ulus historic city center in Ankara
Hatiçoğlu, Mervenur; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2021-11-10)
Ulus, the historic city center of Ankara, has been experiencing a steady urban obsolescence process, which threatens the cultural values inherited from prehistoric civilizations to the early republican period and the ongoing urban life in the quarter. Although there are many concepts in the literature that defines urban depression in cities, such as urban decline, blight, and shrinkage, they all have nuances in their theoretical background in terms of causes and effects. In the case of Ankara city and Ulus ...
From Routine to Ritual: Social and Spatial Consumption of Water in Roman Domestic Context, Sampling Pompeii, Ephesus and Zeugma
Başar, Nilay; Özgenel, Lale; Department of History of Architecture (2022-6-07)
While access to water and its use in both public and private spheres is a historical phenomenon that we can trace in earlier cultures, it was Roman engineers who brought water to cities and houses and made running water a comfort of daily life more than any other culture in the ancient world. Romans built impressive aqueducts, water channels, public fountains, and baths and made water management and engineering one of the central aspects of their empire. The consumption and management of water in the Roman ...
Lozan Antlaşması Sonrası Yunanistan ve Türkiye’de Kutsal Miras ve Mübadele Müzeleri
Tanyeri Erdemir, Tuğba; Koç, İlker(2015-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı Lozan Antlaşması ve zorunlu mübadele sonrası Türkiye ve Yunanistan’da terk edilen kutsal kültürel miras eserlerinin tarihçelerini, yaşadıkları mimari, kültürel ve sosyal dönüşümlerini ve günümüzdeki kullanım ve ziyaret pratiklerini incelemektir. İki ülkede yeni kurgulanmaya başlanmış olan Lozan Antlaşması ve mübadele ile ilgili müze yapılma girişimleri incelenecek, bunların detaylı bir veritabanı hazırlanacaktır.
Ritmik Bir Davranışının Sistem Tanımlaması ve Analizi
Ankaralı, Mustafa Mert(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin uzun vadeli amacı, insanlarda sinir sisteminin ritmik davranışları nasıl kontrol ettiğini ve bu davranışlar altında yatan temel kuralları keşfetmektir. Talep edilen sure içeresindeki kısa vadeli hedefi ise modelleme ve hesaplamalı analizler ile yeni deney paradigmaları geliştirerek ritmik motor kontrolünün irdelenmesidir. Teknik olarak ele alırsak proje deki ana yaklaşımımız yapısını tam olarak bilmediğimiz kararlı ve gürbüz bir dinamik sistemin (insan davranışı), sistem tanımlamasın...
Citation Formats
Ö. Karakul Türk and N. Şahin Güçhan, Dört Usta Dört Yapı: Ankara ve Yakın Çevresinde Geleneksel Konut. 2022.