Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.

2009-12-31
Ersoy, Melih
Projenin kapsamı, küçük sanayi üretilerinin habitus, sosyal, ekonomik ve kültürel sermaye kavramları etrafında kendilerini yeniden üretme stratejileri, yapılan derin görüşmelerle değerlendirilecektir. Siteler Mobilyacılar Sitesi üreticilerinin kendilerini yeniden üretemediği, kent mekanına ve ekonomisine tutunmakta zorlandıkları düşünülmektedir.

Suggestions

Yerel Ekonomik Kalkınma Ve Devletin Yeniden Ölçeklenmesi: Yerel Ekonomik Kalkınma Politikalarının Oluşturulmasında Yerel İş Topluluklarının Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme.
Keskinok, Hüseyin Çağatay(2011-12-31)
Bilimsel Araştırma Projesinin amacı İzmir'de gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük ölçekli kentsel projeye ilişkin toplumsal ve siyasal dinamiklerin çözümlenmesidir. Bu kapsamda araştırılmakta olan kentsel projelerle ilişkili nicel veriler, plan ve raporlar incelenecek ayrıca bu projelere ilişkin gazete haberleri taraması ve derlemesi gerçekleştirilecektir. Sonrasında, incelenecek olan büyük ölçekli kentsel projelere ilişkin görüş bildiren, bu projelerin yaşama geçirilmesinde rol oynaması ve etkinlik göste...
Kırsal Kalkınma Ve Kadın: Türkiye Örneği
Ecevit, Mehmet Cihan(2011-10-01)
Kapsam: Bu projenin amacı, Türkiye'deki kırsal kalkınmanın ve kırsal kadının durumunu, son dönem kırsal kalkınma politikalarını, genel ulusal ve küresel ekonomik koşulları dikkate alarak incelemektir. Türkiye'deki kırsal kalkınma politikasını kırsal kadınları dikkate alarak incelemek için, kalkınma projelerinin temel varsayım ve hedefleri ve bunların kadınlara yönelik politikalarla nasıl bir ilişki içinde oldukları analiz edilecektir. Yöntem: Kırsal kalkınma politikalarının kuramsal varsayım ve hedefleri il...
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
Yerel katılım yöntemi olarak mahalle komiteleri: Bursa Nilüfer Belediyesi üzerinden bir değerlendirme
Yavuz, Nilay (null; 2018-10-30)
Yerel yönetimlerin hemşerilerin katılımını sağlayarak, istek, sorun ve önerilerinden haberdar olup onlara duyarlı davranması, verilen hizmetler ve hizmet kalitesi konusunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması yolunda ilk sırada yapılması gerekenler arasında gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde halkın karar alma mekanizmalarına katılımı konusu günümüz kamu yönetiminde sıkça tartışılmaktadır. Bu bağlamda, halkın yerel yönetimlere katılımını sağlayacak mekanizmaların ve yöntemlerin sayısı da artmı...
Odtü.iibf.ankara Ve Kuzey Kıbrıs Kampüsleri Öğrenci Profili.
Erdil, Erkan(2010-12-31)
Öğrenci profiline yönelik çalışmalar, genel olarak öğrencilerin sosyoekonomik ve sosyodemografik özelliklerinin, üniversitedeki akademik ve sosyal yaşama ilişkin yaklaşımların ve geleceğe yönelik beklentilerinin saptanması yönünden anlamlı sonuçlar üretebilmektedir. Bu tip çalışmalar, öğrenci kitlesinin daha iyi tanınmasını sağlayarak verilen akademik eğitimin ve sağlanan sosyal olanakların kalitesini arttırmaya yönelik sonuçlar üretebilmektedir. Ayrıca, öğrenciler ve akademisyenler arsında karşılıklı etkil...
Citation Formats
M. Ersoy, “Yerel Ekonomik Kalkınma :ankara Mobilyacılar Sitesi Örneği.,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58938.