Numerical Simulation of Stress Concentrations on Pillars in a Typical Longwall Mine

Download
2023-06-01
Kömür, zengin kaynaklar ve maliyet etkin üretim avantajları sunması nedeniyle günümüzde halen en sık kullanılan ve genişleyen enerji talebini karşılamak üzere termik santrallerde değerlendirilen bir yakıttır. Uzunayak madenciliği, yeraltı kömür kaynaklarının mekanize ekipmanla ekonomik ve sürdürülebilir üretimini mümkün kılan, dünyadaki eğilim ile örtüşür şekilde ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Uzunayak üretiminde kazı arını ve tavanda gelişen gerilim dağılımı ve yoğunlaşma bölgelerinin kestirimi uygun hidrolik tahkimat özelliklerinin belirlenmesi açısından kritik seviyede önemlidir. Geniş kazı aynasının ayak boyunca ilerletilmesi, kaya kütlesinde doğal gerilim akışının değişmesine ve kazıya bağlı gerilimlerin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu durum potansiyel duraysızlık olaylarını tetikleyebilecek niteliktedir. Bu çalışma, tipik bir yeraltı kömür işletmesinde uzunayak üretimine bağlı olarak topuklar üzerinde gelişen gerilimlerin topuk boyutları ve arazi yüklemeleri ile ilişkisini sayısal simülasyonlar ile incelemektedir. Üç boyutlu modeller üzerinde ayrık eleman yöntemi ile parametrik analiz yapılmıştır. Simülasyon çıktıları, alternatif topuk tasarımlarının farklı saha yükleme koşulları altında performansını üretime bağlı gelişecek gerilim dağılımı ve yoğunlaşma bölgeleri türünden karakterize etmektedir.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
Citation Formats
A. G. Yardımcı, “Numerical Simulation of Stress Concentrations on Pillars in a Typical Longwall Mine,” Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol. 11, no. 2, pp. 729–742, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/104681.