Locke ve Smith'in Düşüncelerinin Ekolojik Bir Analizi

2023-10-01
Günümüz çevre krizi ve yol açtığı felaketlerin tarihsel kökenlerini anlamak için ekolojik kuramve siyasal düşünceler tarihi arasında bağ kuran birçok araştırma mevcuttur. Bu araştırmalar ikiayrı sınıfta kategorize edilebilir. Bunlardan ilkini ekolojik kuramı siyasal düşünceler tarihininbaşat figürlerinden esinlenerek zenginleştiren çalışmalar oluştururken, ikincisini siyasaldüşünceler tarihini çevre sorunlarını merkeze alarak yorumlayan çevresel siyasal kuram akımıteşkil etmektedir. Her iki yaklaşım da var olan yazına oldukça değerli katkılar sunmakla birliktebarındırdıkları içkin yöntemsel sorunlar sebebiyle çevre krizi ve siyasal düşünce arasındakiilişkiyi açıklamakta sınırlı kalmaktadırlar. Bu çalışma alternatif bir çerçeve önermekte ve sözkonusu ilişkiyi siyasal düşüncenin ekolojik tarihi bakış açısından kurmayı amaçlamaktadır. Bubakış açısına göre ekoloji, modern siyasal düşüncenin iki temel kavramı olan özgürlük ve refahile doğrudan bağlantılıdır. Çalışma bahsi geçen bağı ortaya koymak için erken modernitenin ikiönemli düşünürü olan John Locke ve Adam Smith’in siyasal kuramlarını mercek altına almaktave hem özgürlük ve refah arasındaki ilişkinin çelişkisini hem de ekolojinin bu çelişkili ilişkideoynadığı rolü irdelemektedir.
TOPLUM VE BILIM
Citation Formats
R. Ö. Birler, “Locke ve Smith’in Düşüncelerinin Ekolojik Bir Analizi,” TOPLUM VE BILIM, no. 165, pp. 189–204, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106144.