Simulation-Based Optimization of Maintenance Crew Configuration in Mining Sites

Download
2023-11-28
Madencilik sektörü, insan kaynağı, kanıtlanmış rezerv ve ekipman filosu gibi kısıtlı kaynakların verimliveetkileşimliolarakkullanılmasınıgerektirenbirüretimsektörüdür.Madencilik şirketleri,maksimum üretkenlik ve verimliliği sağlamakamacıyla,bu kaynaklararasında hassas bir denge kurmalıdırlar.Birmaden işletmesinin en kritik bölümlerinden birisi,ekipman filosunun operasyonel kalımlılığı ve güvenilirliğini devam ettirmeye yönelik bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştiren ve planlayan bakım ve onarım bölümüdür.Bu bölümler, farklı teknik yeterlilik ve branşlarda insan kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bir bakım ve onarım bölümü için gerekli farklı niteliklerdeki personel sayısı, ilgili madencilik operasyonunda çalışan ekipmanlar, bunların maruz kaldıkları arıza modları, bu arızaların ortaya çıkış frekansları ve sonrasında gerçekleştirilen onarım süreleri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Arızafrekansları,bakım ve onarım süreleri ve arıza modu için görevlendirilen çalışan sayısı gibi belirsizlikler farklı seviyelerde mevcut olup, belirsizliğin arttığı durumlarda çalışan noksanlığına bağlı olarak bakım ve onarım yapılamama durumları da sıklıkla gözlenmektedir. Bir sahada, gereğinden fazla personelin çalıştırılması bakım ve onarım faaliyetlerinin zamanında yapılmasına olanak sağlarken, yüksek fiziki giderlere de neden olmaktadır. Bu durum, bakım- onarım personeli azlığı ve çokluğu durumların da oluşabilecek üretim kayıpları ve fiziki masraflar arasında bir değiş-tokuş noktası yani optimize edilmesi gerekli bir problemi yaratmaktadır. Mevcut araştırma çalışması, işleyen bir maden alanında farklı ekipman ve arıza modu davranışlarını dikkate alan ve buna göre farklı branşlarda gerekli bakım ve onarım personel sayılarını optimize etmeye çalışan bir simülasyon modelinin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Böylelikle; model, maksimum verimlilik ve performansı sağlamak için gerekli personelleri farklı ekipman arıza modlarına tahsis etmeyi hedeflemektedir.
28th International Mining Congress and Exhibition of Türkiye
Citation Formats
Ş. F. Şahiner and O. Gölbaşı, “Simulation-Based Optimization of Maintenance Crew Configuration in Mining Sites,” presented at the 28th International Mining Congress and Exhibition of Türkiye, Antalya, Türkiye, 2023, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/108193.