Türk Linyit Kömürünün Yanma Özelliklerinin İncelenmesi

2010-06-30
Günümüzde kömür ısı, buhar ve elektrik üretiminde kullanılan en önemli enerji kaynaklarından biridir. Dünyadaki elektrik üretiminin % 39'unda kömür kullanılmaktadır. Toplam kömür rezervlerinin 230 yıl yeteceği öngörülmekte, buna karşılık dogalgaz rezervlerinin 65 yıl, petrol rezervlerinin ise ancak 42 yıl daha yeteceği tahmin edilmektedir. Türkiye yaklaşık 9.3 milyar ton linyit ve 1.3 milyar ton taşkömürü rezervlerine sahiptir. Ülkemizde yıllık 70 milyon ton kömür üretilmekte ve elektrik üretimi icin santrallerde kullanılmaktadır. Sanayi devriminin enerji kaynağı olan kömürün önümüzdeki dönemlerde de önemini koruyacağı hatta daha da artıracağı açık olarak görülmektedir. Linyit kullanan termik santrallerde gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının olmazsa olmaz şartı kullanılan yakıtın yanma özelliklerinini çok iyi anlaşılmasıdır. Bu önerilen çalışmanın ana amacı Türk linyitlerinin yanma özelliklerinin geniş bir yelpazede incelenmesidir. Özellikle oksi-yakıt teknolojisinin kullanıldığı sistemlerde hava yerine saf oksijen kullanıldığından dolayı yanma özellikleri, sıcaklık profilleri ve ısı transferi karakteristiklerinde ciddi değişiklikler meydana gelmektedir. Bu farklılıklar termik santrallerde kazan ve besleme sistemlerininde değişiklikler gerektirmektedir. Bu sistemlerin tasarım değişikliklerinde kullanılacak en önemli veriler linyit parçacıklarının değişik ortamlarda yanmasından elde edilecek verilerdir. Linyitin sadece kalorifik değerinin bilinmesi bu tasarım değişiklikleri için yeterli bir veri değildir. Mesela % 100 oksijen içinde yanan linyit parlçacıklarındaki alev sıcaklığı %21 oksijen % 79 azot karışımı içersinde gerçekleşen alev sıcaklıklarından çok daha yüksektir. Aynı zamanda yanma zamanları, tutuşma gecikmesi gibi parametreler de çok farklılıklar göstermektedir ve bu belirtilen özelliklerin hepsi yeni kazanların ve besleme sistemlerinin tasarımındaki önemli parametrelerdir. Bu çalışmada kimyasal ve fiziksel özellikleri TKİ (Türk Kömür İşletmeleri) ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından belirlenmiş ve Soma Termik Santralinde kullanılan linyitin değişik ortamlarda (oksijen konsantrasyon ve karışımlarda) yanma parametlerinin hesaplanması ve yine başka bir çalışma kapsamında gerçekleştirilen ve literatürdeki mevcut deneysel verilerle karşılaştırılmasıdır. Bu parametrelereden bazıları sıcaklık profilleri, gaz emisyon oranları, tutuşma gecikme zamanı, toplam yanma zamanıdır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar aşağıdakilere benzer birçok sorulara yanıt verecek ve kazan ve besleme sistemlerinde tasarım parametresi olarak kullanılacaktır. CO2 in geri besleme ile yanma odasına yönlemndirilmesi sıcaklık profillerine, yanma hızlarına ve tutuşturma gecikmesine etkileri nelerdir? Linyitin % 21 oksijen % 79 azot karışımına eşdeğer yanma özellikleri hangi oranda oksijen ve arbondioksit karışımında elde edilebilir?

Suggestions

Türk manganez cevherlerinden ferromanganez üretimi
Sevinç, Naci; Geveci, Ahmet(1997)
Dinamik bir yapıya sahip olan Türk demir-çelik sektöründe çelik üretimi ve buna bağlı olarak ferromanganez tüketimi her yıl artmaktadır. Buna karşın, yurdumuzda henüz ferromanganez üretilmeyip ihtiyaç yurtdışından ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu çalışmada, yurdumuzun Denizli-Tavas bölgesinde mevcut yaklaşık %31 manganez tenörlü ve karbonatlı cevherden yüksek karbonlu ferromanganez üretim imkanları araştırılmıştır. Bu kapsamda, cevherin kalsinasyon, katı hal indirgeme ve grafit potada ergitme şartlan sa...
Karbon Nanotüp Üretimi
Sezgi, Naime Aslı(2010-12-31)
Karbon nanotüp yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında, elektronik sanayinde ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Karbon nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Buhardan kimyasal katılaşma yöntemi ile karbon nanotüp üretilmesi. Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen karbon nanotüpünün yapısına olan etkisinin incelenmesi.
Effects of short and long term storage systems on size determination of renewable energy systems in micro-grids
Al-Ghussain, Loiy; Taylan, Onur; Baker, Derek; Sustainable Environment and Energy Systems (2017-6)
Energy resources and global warming are two of the most important concerns for the whole world, where the necessity of finding clean and cheap energy resources have high priority nowadays. Renewable Energy Systems (RES), such as PV power plants and wind turbines, have the ability to meet the demand of the world; however, the energy generation of these kind of systems does not fully match with the electrical energy demand. Having a diversity of RESs with Energy Storage System (ESS) will increase the matching...
The impact of immigrants on illegal electricity consumption: case of Syrian immigrants in Turkey
Genç, Akın Can; Derin Güre, Pınar; Department of Economics (2021-1-28)
Electricity is necessity for daily needs in today’s condition and it has gained so much importance. Accordingly, illegal electricity consumption is a crucial situation in both developing and developed countries and this thesis aims to find the relationship between immigration and illegal electricity consumption. In this study, we use panel data and difference in differences estimation methods. Due to the fact that Turkey has random immigration influx and the majority of immigrants’ population in Turkey cons...
Calcination and characterization of clays obtained from cement plants of Türkiye
Yeşilyurt, Oğul Can; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2023-1)
With the increasing concern regarding global warming, alternative methods to improve the sustainability of cement manufacturing gained attraction. Partial cement substitution with supplementary cementitious materials (SCM) carries a huge potential to improve sustainability or even performance when optimized properly. The commonity of the clay deposits provides a huge advantage to the clays as SCM, but due to vast differences in composition and behavior, proper characterization of the clays is required. In t...
Citation Formats
A. Yozgatlıgil, “Türk Linyit Kömürünün Yanma Özelliklerinin İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58991.