Hide/Show Apps

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Okuryazarlıkları İle İstatistiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2012-12-31
Haser, Çiğdem
Her bireyin günlük yaşamında karşılaştığı medya, sağlık, eğitim vb. konular içeren tartışmalara bilgili bir biçimde katkıda bulunabilmesi için istatistiksel kavramlar hakkında bilgiye sahip olması gerekmektedir (Carmichael, 2010). Böylesi bir bilgi bu çalışma kapsamında istatistiksel okuryazarlık olup, istatistiksel bilgileri anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneği olarak tanımlanır (Watson, 1997). Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin istatistiksel okuryazarlıklarını incelemektir. İstatistiğe yönelik tutumların istatistik başarısında, istatistiksel okuryazarlıkta, akıl yürütmede ve düşünmede önemli olması ve bu alanda yapılan çalışmaların eksikliği sebebiyle bu çalışmanın diğer bir amacı da ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin istatistiğe yönelik tutumunu ve istatistiksel okuryazarlıklarıyla olan ilişkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini Yenimahalle İlçe Eğitim Müdürlüğüne bağlı rastgele seçilen on devlet okulundaki 8. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Araştırmada yaklaşık olarak toplam 500 8. sınıf öğrencisine ulaşılması hedeflenmektedir. Çalışma nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen İstatistik Okuryazarlık Testi ve İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanacaktır. Pilot çalışma ve asıl çalışma için verilerin 2012 Bahar döneminde toplanması planlanmıştır. Verilerin analizi SPSS veri analizi programı ile yapılacaktır. Ölçeklerin geçerlik ve güvenirlikleri sağlandıktan sonra yine 2012 Bahar döneminde asıl çalışma için veriler toplanacaktır. Böylece ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin istatistiksel okuryazarlıkları ve istatistiğe yönelik tutumları arasındaki ilişki incelenecektir.