Granüllerle Biyolojik Azot Gideriminin Araştırılması

2010-12-31
Önemli bir kirletici nütriyent ve ötrofikasyon kaynağı olan azot evsel ve birçok endüstriyel atık/atıksuda bulunmaktadır. İyonlaşmamış formunda sucul yaşama toksik bir etki bırakmakta, arıtılmadan deşarjı durumunda doğal yaşam dengesinin ve su kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. 2008 yılı Atıksu Arıtımı Eylem Planına bakıldığında, hem atıksu arıtımı bazında hem de azot/fosfor giderimine yönelik ihtiyaçların karşılanamadığı anlaşılmaktadır. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğindeki azot/fosfor deşarj standartları dikkate alındığında, ülkemizde, önümüzdeki süreçlerde, azot ve fosfor giderimi çalışmalarına yönelik arz ve talebin daha da artacağı beklenmektedir. Granüler aşı çamuru, biyolojik arıtma teknolojilerine kıyasla çok daha avantajlıdır. Buna rağmen, dünyada aerobik granülasyon araştırmaları laboratuvar ölçekli çalışmalarla sınırlıdır. Ülkemizde ise, aerobik granüllerin üretilmesine yönelik çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, hem azot giderimi için duyulacak önemli bir ihtiyacı karşılamak ve alternatif geliştirmek hem de granül üretimi teknolojisine yönelik kapasite oluşturmak amacıyla granüllerle biyolojik azot giderimi araştırılacaktır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tüm azot giderimini gerçekleştirebilecek granül çamurun üretilmesi hedeflenmiştir. Bu bölümde, başlangıç aşı çamuru tipinin ve anoksik - aerobik periyot sürelerinin granül oluşumuna etkisi araştırılacaktır. İkinci aşamada ise, geliştirilen granüllerle çeşitli atıksulardan (sentetik ve orijinal) azot giderimi, diğer bir değişle, granüllerin nitrifikasyon-denitrifikasyon verimi araştırılacaktır. Bu aşamada, giriş suyundaki kimyasal oksijen ihtiyacı ve toplam amonyum azotu derişimlerinin ve ayrıca orijinal atıksu kullanımının nitrifikasyon-denitrifikasyon verimine ve granüler yapıya etkisi ve bu parametrelerde optimum işletim koşulları araştırılacaktır. Bu çalışma ile ülkemizde önemli bir araştırma ve uygulama sahasına sahip olacak tüm azot giderimine yönelik alternatif bir arıtım teknolojisi araştırılacaktır. Bu çalışma ile ülkemizde granüler çamur tipinin üretilmesine yönelik bilgi birikiminin artması ve hem kentsel atıksu hem de azotça zengin agro-endüstrilerin çıkış suyundaki azotun gideriminde uygulanabilir bir teknolojinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Biyouyumlu kemik çimentosu formülasyonlarının geliştirilmesi
Şerbetçi, Kemal; Hasırcı, Nesrin; Akçınar, Orçun; Hasırcı, Vasıf Nejat(2008)
Kemik çimentoları ortopedik cerrahide ve diş hekimliğinde kullanılmakta olup günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılanlar polimetilmetakrilat (PMMA) temellidir. Ortopedik cerrahide kemik çimentosu, kemikteki hasarlı bölgelerin onarımında dolgu maddesi olarak; metal protez kullanımında kemik ile metal arasında mekanik bağlantıyı oluşturarak protezin stabilize edilmesini ve bu sayede kemik üzerindeki vücut yükünün homojen dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Akrilik kemik çimentola...
Heterpolyacid catalysts for etherification of isoolefins
Obalı, Zeynep; Doğu, Timur; Department of Chemical Engineering (2003)
Due to the water pollution problems created by MTBE, significant research was focused on the production of alternative oxygenates, such as ethyl tert-butyl ether (ETBE), tert-amyl-methyl-ether (TAME) and tert-amyl-ethyl-ether (TAEE) as octane enhancing gasoline blending components. These oxygenates are expected to improve the burning characteristics of gasoline and reduce exhaust emissions of CO and hydrocarbons. Generally, macroreticular acidic resin catalysts (Amberlyst-15) are used for the etherification...
Polilaktitin Farklı Elastomerik Malzemelerle Toklaştırma Amaçlı Harmanlanması
Meyva, Yelda; Kaynak, Cevdet (2016-10-07)
Polilaktit (PLA) özellikle biyomedikal ve gıda uygulamalarında kullanılan önemli bir biyopolimerdir.Diğer endüstrilerde kullanımı için ise ana problemi yüksek seviyedeki kırılgan yapısıdır. Bu nedenle, çalışmanın başlıca amacı beş farklı elastomerik malzemenin kauçuk toklaştırma etkilerini karşılaştırmaktır. Bu amaç için, etilen vinil asetat (EVA), etilen metil akrilat (EMA), etilen-n-butil akrilat glisidil metakrilat (EBA-GMA) gibi üç etilen kopolimer vetermoplastik poliüretan (TPU)...
Pervaporasyon sisteminin kurularak meyve suyu konsantrasyonu sırasında kaybolan bileşenlerinin toplanması
Sonsuzer, Serap; Şahin, Serpil(2003)
Vişne suyunda bulunan en önemli aroma bileşenleri (benzaldehid ve eugenol) kullanılarak hazırlanan model çözeltilerinin pervaporasyonu çalışılmıştır. Pervaporasyon işlemi hidrofobik membran kullanılarak yapılmış, farklı besleme çözeltisi kompozisyonunun (Benzaldehid - $H_20$ ve Benzaldehid - Eugenol - $H_20$), sıcaklığın (35°C, 45°C) ve basıncın (8 mbar, 10 mbar, 12 mbar) etkisi incelenmiştir. Benzaldehid- $H_20$ çözeltisi pervaporasyon işlemine tabii tutulduğunda akı sıcaklığın artmasıyla artarken basıncı...
Citation Formats
T. H. Bayramoğlu, “Granüllerle Biyolojik Azot Gideriminin Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61778.