Granüllerle Biyolojik Azot Gideriminin Araştırılması

2010-12-31
Önemli bir kirletici nütriyent ve ötrofikasyon kaynağı olan azot evsel ve birçok endüstriyel atık/atıksuda bulunmaktadır. İyonlaşmamış formunda sucul yaşama toksik bir etki bırakmakta, arıtılmadan deşarjı durumunda doğal yaşam dengesinin ve su kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. 2008 yılı Atıksu Arıtımı Eylem Planına bakıldığında, hem atıksu arıtımı bazında hem de azot/fosfor giderimine yönelik ihtiyaçların karşılanamadığı anlaşılmaktadır. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğindeki azot/fosfor deşarj standartları dikkate alındığında, ülkemizde, önümüzdeki süreçlerde, azot ve fosfor giderimi çalışmalarına yönelik arz ve talebin daha da artacağı beklenmektedir. Granüler aşı çamuru, biyolojik arıtma teknolojilerine kıyasla çok daha avantajlıdır. Buna rağmen, dünyada aerobik granülasyon araştırmaları laboratuvar ölçekli çalışmalarla sınırlıdır. Ülkemizde ise, aerobik granüllerin üretilmesine yönelik çalışmalar neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, hem azot giderimi için duyulacak önemli bir ihtiyacı karşılamak ve alternatif geliştirmek hem de granül üretimi teknolojisine yönelik kapasite oluşturmak amacıyla granüllerle biyolojik azot giderimi araştırılacaktır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada tüm azot giderimini gerçekleştirebilecek granül çamurun üretilmesi hedeflenmiştir. Bu bölümde, başlangıç aşı çamuru tipinin ve anoksik - aerobik periyot sürelerinin granül oluşumuna etkisi araştırılacaktır. İkinci aşamada ise, geliştirilen granüllerle çeşitli atıksulardan (sentetik ve orijinal) azot giderimi, diğer bir değişle, granüllerin nitrifikasyon-denitrifikasyon verimi araştırılacaktır. Bu aşamada, giriş suyundaki kimyasal oksijen ihtiyacı ve toplam amonyum azotu derişimlerinin ve ayrıca orijinal atıksu kullanımının nitrifikasyon-denitrifikasyon verimine ve granüler yapıya etkisi ve bu parametrelerde optimum işletim koşulları araştırılacaktır. Bu çalışma ile ülkemizde önemli bir araştırma ve uygulama sahasına sahip olacak tüm azot giderimine yönelik alternatif bir arıtım teknolojisi araştırılacaktır. Bu çalışma ile ülkemizde granüler çamur tipinin üretilmesine yönelik bilgi birikiminin artması ve hem kentsel atıksu hem de azotça zengin agro-endüstrilerin çıkış suyundaki azotun gideriminde uygulanabilir bir teknolojinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi
Demirer, N. Göksel; Güven, Engin; Ergüder, H. Tuba; Varolan, Nimet; Tezel, Ulaş(2001)
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toks...
Synthesis and characterization of benzodithiophene containing conjugated polymers for organic bulk heterojunction solar cells
Taşkaya Aslan, Sultan; Çırpan, Ali; Department of Chemistry (2022-8-2)
Bulk heterojunction organic solar cells (BHJ-OSCs) have drawn attention as a renewable energy source due to their flexibility, lightweight and low cost in large-area applications. Besides the design of novel polymeric materials with different building blocks, the device architectures of the solar cells have been improved significantly to increase the power conversion efficiency (PCE) of solution-processed OSCs over the last years. Up to now, PCE for single layer BHJ-OSCs has reached 18%, and high performanc...
Biyouyumlu kemik çimentosu formülasyonlarının geliştirilmesi
Şerbetçi, Kemal; Hasırcı, Nesrin; Akçınar, Orçun; Hasırcı, Vasıf Nejat(2008)
Kemik çimentoları ortopedik cerrahide ve diş hekimliğinde kullanılmakta olup günümüzde ticari olarak en yaygın kullanılanlar polimetilmetakrilat (PMMA) temellidir. Ortopedik cerrahide kemik çimentosu, kemikteki hasarlı bölgelerin onarımında dolgu maddesi olarak; metal protez kullanımında kemik ile metal arasında mekanik bağlantıyı oluşturarak protezin stabilize edilmesini ve bu sayede kemik üzerindeki vücut yükünün homojen dağıtılmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Akrilik kemik çimentola...
Hydration and properties of limestone incorporated cementitious systems
Erdoğdu, Korhan; Tokyay, Mustafa; Department of Civil Engineering (2002)
As limestone is a new widely used mineral addition in cement, understanding the effects of this material on cement properties and hydration in a detailed manner is of substantial importance for efficient and proper usage. Consequently, the current study is designed. In the experiemental study, three different limestones were used. The aim of using different limestones is to reach broad generalisations by crosschecking the results and compare the effects of limestones with different structures. These limesto...
Composite boron doped hydroxyapatite-tricalcium phosphate/alginate/gelatin hydrogel coating on titanium implants: Osseointegration and immunomodulation study
Pazarçeviren, Ahmet Engin; Tezcaner, Ayşen; Evis, Zafer; Department of Engineering Sciences (2022-7-25)
A successful bridging and osseointegration of Ti-6Al-4V implant (Ti) at the defect site are strongly dependent on the effectiveness of the interphase. Achieving such a robust interface could diminish micromovements, shearing on the defected bone and loosening over time. Here, a boron doped hydroxyapatite (A/G/BHT) loaded alginate/gelatin-based (A/G) hydrogel coating on Ti was produced to support bone integration through prompting osteoinduction, vascularization and immunomodulation. Initially, highly reprod...
Citation Formats
T. H. Bayramoğlu, “Granüllerle Biyolojik Azot Gideriminin Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61778.