Department of Environmental Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (99)

Has File(s)
No (50)
Yes (49)

Author
İçgen, Bülent (9)
Yetiş, Ülkü (8)
Atımtay, Aysel (7)
Tuncel, Süleyman Gürdal (7)
Aksoy, Ayşegül (6)

Subject
Çevre Mühendisliği (17)
Su Kirlenmesi ve Kontrolü (11)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (11)
Çevre Mikrobiyolojisi (7)
Çevre Bilimleri (6)

Date Issued
1980 - 1989 (2)
1990 - 1999 (16)
2000 - 2009 (22)
2010 - 2019 (58)

Item Type
Project (53)

Recent Submissions

Hastane Atık Sularındaki Antibiyotik Direnç Genlerinin Yayılımlarının Analizi
İçgen, Bülent(2019)
Antibiyotik direncinin ortaya çıkması ve yayılması dünya çapında önemli bir sorun halinegelmistir. Bu konuda dünya saglık örgütü basta olmak üzere pek çok kurulus tarafından acileylem planları olusturulmakta ve pek çok ülk...
Doğu Akdeniz atmosferinde ölçülen parçacıkların kaynaklarının tür ve yerlerinin belirlenmesi
Tuncel, Süleyman Gürdal; Uzunpınar, Elif Sena; İmamoğlu, İpek(2018-12-31)
Önerilen çalışmada, Akdeniz sahilinde deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1000 m yüksekte, halen çalışır durumda olan, bir istasyonda toplanan örnekler eser elementler için analiz edilecek ve eser element konsantrasyonları,...
GÜMÜŞ NANOTELLERLE (AgNT) SULARDAN E.COLİ GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Ünalan, Hüsnü Emrah; Coşkun, Şahin(2018-12-31)
Dünya genelinde her yıl 1,8 milyar insan kontamine içme suyu kullanmakta, bu sebeple, her yıl 502 bin kişi kirli su tüketimi kaynaklı hastalıklardan dolayı ölmektedir (WHO, 2016). Dolayısıyla temiz içme suyu temini için pa...
Sakarya Havzasında Çevresel Akışların Değerlendirilmesi
Alp, Emre(2018-12-31)
Türkiye’nin kuzeybatısında bulunan Sakarya Nehri Havzası 58160 km2 drenaj alanı ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %7’sini, 7,5 milyon nufusu ile Türkiye’nin 1/10’luk bölümünü oluşturmaktadır. Sakarya Nehrinin kolları ile b...
TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ
Kurt, Zöhre(2018-12-31)
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi güçlü bir biçimde kimyasal üretime ve tüketimine bağlıdır. Bu kimyasallar ağırlıklı olarak tarım, otomotiv, tekstil, inşaat ve kağıt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir k...
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum...
Atmosferdeki Parçacık Sayısal Konsantrasyonu Ile Kütlesel Konsantrasyonu Arasındaki Iliskinin Kurulması Ve Parçacık Sayısal Boyut Dagılımlarının Atmosferik Olaylardan Ne Kadar Etkilendiginin Incelenmesi
Yılmaz Civan, Mihriban; Tuncel, Süleyman Gürdal(2018-12-01)
Proje parçacık boyut dagılımı ve bu dagılımın çesitli çevresel faktörlerle iliskisini incelemeye yönelik bir çalısmadır. Diger bir deyisle atmosfrdeki parçacık boyut dagılımının ne tür parametrelerle ne sekilde degistigi...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun ta...
Removal of Pesticide from Water with Fenton-like Process: Effectiveness of a new heterogeneous catalyst (Fenton Benzeri Proses ile Sulardan Pestisit Giderimi: Yeni bir heterojen katalizörün etkinliğinin araştırılması)
Dilek, Filiz Bengü(2017-12-31)
Extensive utilization of pesticides in the form of herbicides, fungicides, insecticides result in surface water pollution through runoff from agricultural lands and urban discharges. Besides, their very low concentrations ...
YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİNİN LEED YEŞİL BİNA SERTİFİKASYON SİSTEMİNE ENTEGRASYONU - SU VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Dilek, Filiz Bengü; Aygenç, Merve(2017-12-31)
Bu çalışmada Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri’nden biri olan Leadership in Energy and Environment (LEED) sistemi sertifikasına sahip olan binalarının çevresel etkilerini analiz etmek için Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) kul...
SUDAN ANTİMON GİDERİMİ İÇİN FARKLI ADSORBAN MADDELERİN KULLANIMI
Dursun Balcı, Derya; Yücel, Özge(2017-12-31)
Antimon (Sb) içme sularında hem akut hem de kronik sağlık etkileri olan bir kirletici olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle birçok ülke içme suyundaki antimon konsantrasyonuyla ilgili limit değerleri koymuştur. Ülkemizde de ...
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARINDAN FARKLI ATIK KOMPOZİSYONLARINA GÖRE GAZ SALINIMLARININ TAHMİNİ
Dursun Balcı, Derya; Karayilan, Sevde; Aksoy, Ayşegül(2017-12-31)
Deponi sahalarından enerji elde edilmesine yönelik entegre katı atık yönetim sistemlerinde, deponinin işletme şartları ve atık karakteri, elde edilecek gazın kalitesini ve miktarını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Bu ne...
Immobilize Edilmiş Mikroalgal Kültür ile Eş Zamanlı Atıksu Arıtımı ve Lipid Üretimi
Demirer, Göksel Niyazi; Ülgüdür, Nilüfer(2017-12-31)
Günümüzde mikroalgler çeşitli faydalı kullanım alanları nedeniyle birçok araştırmanın konusu olmaktadır. Örneğin, kirlenmiş su kaynaklarında bulunan ve gözle görülebilecek şekilde çoğalan mikroalgler kirli sudaki inorganik...
KEROSEN PARÇALAYAN BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN KARAKTERİZASYONU
İçgen, Bülent(2017-12-31)
Günümüzde enerji kaynağı olarak kullanılan petrol kaynaklı ürünler, hem sanayi alanında hem de günlük yaşamda çok önemli bir yere sahiptir. Bu ürünler, son derece karmaşık olan alifatik ve aromatik hidrokarbon karışımlarda...
KAPASİTİF DEİYONİZASYON PROSESİNİN İYON GİDERME VERİMİNİ ARTTIRMAK AMACI İLE METAL OKSİTLER KULLANILARAK KAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2017-12-31)
Acı sular, temiz sulardan daha fazla, deniz suyundan daha az tuz içeren ve tuz miktarı yaklaşık 500 ppm ile 30000 ppm arasında değişen sular olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda su kaynaklarının azalması ile acı su olara...
Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi
Yetiş, Ülkü; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Yılmaz, Levent(2017-08-15)
Tekstil sanayinde renk verme amaçlı uygulanan reaktif boyama prosesi, yüksek düzeyde tuz, toplam organik karbon (TOK), renk ve askıda katı madde içeren atıksuya sebep olmaktadır. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla a...
Kalıcı Organik Kirleticilerden Tekstil Sektöründe Kullanılan Alev Geciktiricilerin Akıbetinin İncelenmesi
İmamoğlu, İpek(2016-12-31)
Kalıcı organik kirleticiler, doğada uzun süre bozunmadan kalabilen, coğrafi olarak geniş bir alana yayılabilen, canlıların yağ hücrelerinde birikebilen ve insan sağlığı ve doğa üzerinde zararlı etkileri olan kimyasallar ol...
FARKLI REAKTÖR TİPLERİNDE ANAMMOX (ANAEROBİK AMONYUM OKSİDASYONU) BAKTERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE AMONYUM GİDERİM VERİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Dönmezoğlu, Cansu; Harb, Rayaan(2016-12-31)
Atıksu arıtma sistemlerinin çamur arıtma ünitelerinde özellikle de anaerobik çürütücülerde oluşan üst suyu yüksek azot derişimine sahiptir. Bu suyun, genelde atıksu arıtma sisteminin başına döndürülerek sistemde arıtılması...
Petrol Kaynaklı Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Yüzey Sularından İzole Edilen Bakterilerin Benzen Biyodegradasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2016-12-31)
Hızla gelişen endüstri ile birlikte günümüzde en sık karşılaşılan çevresel sorunlardan biri petrokimyasal endüstri kaynaklı hidrokarbon kirliliğidir. Kaza sonucu çevreye yayılan petrol ve petrol ürünleri günümüzde çok büyü...
SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Dursun Balcı, Derya; Ünalan, Hüsnü Emrah; Yüksel, Recep; Özkul, Selin(2016-12-31)
Hızla artan dünya nüfusu ve kullanılabilir tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gözönüne alındığında, içme ve kullanma suyu temin etmek için acı su (brackish water) ve deniz suyunun arıtılarak kullanılması kaçınılmaz olac...
Citation Formats