Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

TARIMSAL KAYNAKLI KIRLETİCİLERDEN ATRAZİNİN DOĞAL ATENÜASYON İLE GİDERİLEBİLME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE SAHAYA UYGULANABİLİRLİĞİNİN MODELLENMESİ
Kurt, Zöhre(2018-12-31)
Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi güçlü bir biçimde kimyasal üretime ve tüketimine bağlıdır. Bu kimyasallar ağırlıklı olarak tarım, otomotiv, tekstil, inşaat ve kağıt ürünleri endüstrisinde kullanılmaktadır. Herhangi bir k...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güzelyurt Akiferi’nin Sayısal Modellenmesi
Ünlü, Kahraman; Demir, Cansu(2017-12-31)
Proje ÖzetiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ deki sınırlı miktardaki mevcut su kaynakları arasında, Güzelyurt Akiferi ülkenin en önemli ve aynı zamanda en büyük içme, kullanma ve sulama suyu kaynağıdır. Ancak, yoğun ta...
SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Dursun Balcı, Derya; Ünalan, Hüsnü Emrah; Yüksel, Recep; Özkul, Selin(2016-12-31)
Hızla artan dünya nüfusu ve kullanılabilir tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gözönüne alındığında, içme ve kullanma suyu temin etmek için acı su (brackish water) ve deniz suyunun arıtılarak kullanılması kaçınılmaz olac...
Biodegradation of the fluorinated non-steroidal anti-inflammatory pharmaceutical Flurbiprofen by environmental bacterial isolates
Murdoch, Robert Waller(2015-12-31)
Flurbiprofen is a fluorinated non-steroidal anti-inflammatory pharmaceutical. While flurbiprofen is quite popular in Turkey, there is at the present time no information as to how environmental bacteria degrade this chemic...
Stronsiyum remidasyonunda kullanılabilecek lokal bakterilerin izolasyonu, tanımlanması ve moleküler karakterizasyonu
İçgen, Bülent(2013-12-31)
Türkiye stronsiyum metali kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bunun doğal sonucu olarak stronsiyum sanayi ve endüstriyel amaçlı olarak yaygın bir kullanıma sahiptir. Stronsiyumun televizyon tüpler...
AEROBİK GRANÜLLERLE ATIKSU ARITIMINDA MİKROBİYEL POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Bayramoğlu, Tuba Hande; Kocatürk, Irem; Akman, Melih Can; Koç, Engin(2014-12-31)
Son yıllarda, aerobik granülasyon mekanizmasının, etkin faktörlerin ve aerobik granüllerde gözlenen stabilite probleminin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve DGGE (Denatüre Grady...
Mogan Gölü'ne taşınan kirlilik yükünün tespiti ve gölün kirlilik seviyesinin belirlenmesi
Alp, Emre(2013-12-31)
Ankara Metropolitan alanın yaklaşık 20 km güneyinde yer alan ve bu nedenle yoğun kirlilik baskısı altında bulunan Mogan-Eymir Gölleri ve yakın çevresi 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Özel Çevre...
Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü
Kaymak, Barış; Somun, Gökçe(2013-12-31)
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan k...
Granüllerle Biyolojik Azot Gideriminin Araştırılması
Bayramoğlu, Tuba Hande(2010-12-31)
Önemli bir kirletici nütriyent ve ötrofikasyon kaynağı olan azot evsel ve birçok endüstriyel atık/atıksuda bulunmaktadır. İyonlaşmamış formunda sucul yaşama toksik bir etki bırakmakta, arıtılmadan deşarjı durumunda doğal y...
Köyceğiz Gölüne Giden Toplam Günlük Maksimum Besin Yükünün Hesaplanması
Alp, Emre(2010-12-31)
Önerilen çalışmanın amacı, tarımsal faaliyetlerden dolayı su kalitesi gerilemiş olan Köyceğiz Gölü'ne giden toplam günlük maksimum besin yükünü bir model geliştirilerek hesaplamaktır. Önerilen çalışma iki yılı kapsayacak ş...