Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon Reseptörlerinin Ekspresyonu

2014-11-01
Kaygusuz, Ecmel Işık
Çetiner, Handan
Cesur, Suna
Yavuz, Hülya
Yozgatlıgil, Ceylan
Ayas, Selçuk
Sağlıcan, Yeşim
Amaç: Luteinizan hormon reseptörleri daha önce tubada gösterilmekle birlikte henüz buradaki rolleri tam olarak bilinmemektedir. Menstruel siklus sırasında kadın genital sistemi östrojen ve progesteronu içeren seks steroidlerinin dalgalanan düzeylerine maruz kalırlar. Biz bu çalışmada Luteinizan hormon, östrojen ve progesteron reseptörlerinin tubada siklik varyasyonlarını araştırdık. Materyal ve Metod: Bu çalışmaya benign nedenlerle opere olan 20 olgu dahil edildi. Menstruel siklusun farklı fazlarına sahip olguların Fallopian tüpleri seçildi. Daha sonra bu tüplere immunohistokimyasal boyama uygulandı. Bulgular: Lüteinizan hormon reseptörlerinin ekspresyonları menstruel siklusun farklı fazlarına göre değişiklik göstermemekteydi. İstatiksel analiz sonuçlarına göre östrojen ve progesteron reseptörü ekspresyonunda fazlar arasında fark izlenmedi. Ama progesteron reseptör boyanma yoğunluğu belirgin olarak lueal fazda folliküler faza göre daha yüksekti. Sonuç: Bu çalışmada Fallop tübündeki Lüteinizan hormon, östrojen ve progesteron reseptör ekspresyonlarının folliküler faz ile luteal faz arasındaki farklılıklarını araştırdık. Bu bilgilerin normal tüp fonksiyonlarını anlamada önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Citation Formats
E. I. Kaygusuz et al., “Menstruel Siklus Sırasında Fallop Tüplerinde Lüteinizan Hormon ve Seks Steroid Hormon Reseptörlerinin Ekspresyonu,” pp. 116–123, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75281.