Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi

2017-12-31
Altan, Hakan
Yıldırım, İhsan Ozan
Nebioğlu, Mehmet Ali
Akkaya, Merve
Alkuş, Ümit
Terahertz teknolojisinde metamalzemeler, doğal malzemelerden elde edilemeyen elektromanyetik özellikler gösterdiği ve istenen fonksiyonellikte tasarlanabildiğinden, yapay optik elemanların tasarımında önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda elektromanyetik spektrumunun farklı frekanslarında çeşitli uygulamalar için metamalzeme alanında çok fazla araştırma yapılmış ve bu çalışmalar büyük ilgi görmüştür. Metamalzemeler geometrik olarak ölçeklendirilebilirler ve böylece radyo, mikrodalga, milimetre-dalga, uzak infrared (IR), orta-IR, yakın IR frekanslarını ve hatta görünür dalga boylarını kapsayan geniş bir frekans aralığında çalışabilirler. Analitik, nümerik ve deneysel yaklaşımlarla, özgün metamalzeme etkilerini araştıran birçok bilimsel çalışma başlamıştır. Metamalzemelerin farklı terahertz frekanslarında gösterdikleri rezonant etkiler özellikle detektör ve spektroskopik yöntemler açısından son derece önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bununla beraber ODTU KKK Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğreim üyesi olan Doç. Dr. Cumali Sabah ile birlikte geliştirdiğimiz metamalzeme çalışmaları terahertz dalga boylarında yeni bir teknoloji geliştirme alanı yaratmıştır. Kendisi THz metamalzeme yapıların tasarlanması ve modellenmesi konularında yetkindir, bizim grup ise daha çok bu malzemelerin karakterizasyonu ve deneysel analizi üzerine çalışmalarını yoğunlaşmıştır. Bu iki çalışma grubun konularının doğal birleşimi sayesinde terahertz teknolojileri için beraber yüksek s

Suggestions

Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
CuZnSnTe2 ince filmlerinin manyetik saçtırmalı kaplama tekniğiyle üretilmesi ve özelliklerinin belirlenmesi
Parlak, Mehmet; Erçelebi, Ayşe Çiğdem; Güllü, Hasan Hüseyin(2013-12-31)
Bu çalışmada CuZnSnTe2 (CZST) ince filmleri, molubdenyum (Mo) ve titanyum (Ti) arka kontak tabakası üzerine büyütülecektir, Alt kontak özellikleri bakımından CZTS için Mo ve Ti oldukça uygun malzemelerdir. Literatürde verilen sonuçlara göre, Ti üzerine büyütülen Cu(In,Ga)Se2 filmlerden yüksek verimli aygıtlar elde edilebilmektedir. Buna rağmen Ti arka kontaklar üzerine CZST filmlerin yapıldığı bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. DC ve RF maynetik saçtırma tekniği ile önce indium tin oxide (ITO), Ti ve ...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Plazmonik Metal Nanoyapılar Yardımıyla Silisyum Tabanlı Güneş Pili Etkinliğinin Artırılması.
Bek, Alpan; Kasap, Yusuf; Turgut, Berk Berkan; Zolfaghariborra, Mona(2013-12-31)
Projemizde güneş gözelerinin etkinliğinin arttırılması amaçlı plazmonik arayüz tasarım ve üretimi planlanmaktadır. Bu doğrultuda kendiliğinden oluşum yöntemi kullanılacak ve sonuçta yönlendirilmiş kendiliğinden oluşum ile güneş gözelerinde verimlilik artışı sağlanacaktır. Ülkemi enerji teknolojisine katma değer sağlanacaktır.
YÜKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GENLİK MODÜLASYONU İLE UZAYSAL TARAMA
Yüce, Emre; Yüksel, Çağdaş Anil(2018-12-31)
Elektromanyetik dalgaların yönlendirilmesi ve kontrol edilebilmesinin başlamasıyla birlikte, radarlardan GPS’e (Global Positioning System), telsiz sistemlerden kızılötesi görüntülemeye, iklim ölçümlerinden enerji haritalamaya kadar birçok teknolojik gelişme hayatımıza girmiş ve insanlığı bir adım daha ileri götürmüştür. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip olmakla beraber bu dalgaların kontrol edilebilir biçimde yönlendirilmesi, kendilerini tanımlayan parametrelerin (genlik, faz, frekans)...
Citation Formats
H. Altan, İ. O. Yıldırım, M. A. Nebioğlu, M. Akkaya, and Ü. Alkuş, “Sensör Uygulamaları İçin THz Metamalzeme Yapıların Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62067.