AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

2018-12-01
Işıkcı, Gözdenur
Demircan, Hasibe Özlen
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ailelerle çalışmaya dair öz yeterliliklerini ölçmek için geliştirilmiş olan Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’ni okul öncesi öğretmen adaylarına uyarlayarak Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Çalışma grubunu yedi farklı üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan 270 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlk olarak, ölçeğin öğretmen adaylarına uygun dil adaptasyonu yapılmıştır. Daha sonra, Türkiye popülasyonuna uygunluğunu incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Bulgular: DFA sonucuna göre, ölçek iyi düzeyde uyuma işaret etmektedir (Ki Kare/sd= 2,96, , p<.01, RMSEA = .77, NFI = .96, CFI= .97). İyilik Uyum İndeksi (GFI) ve Düzenlenmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI) değerleri sırasıyla .82 ve .78 olarak bulunmuştur ve zayıf uyumu göstermektedir. Fakat bu değerler örneklem büyüklüğüne aşırı duyarlı olduğu için göz ardı edilmiştir. Orijinalinde üç boyutlu olan ölçeğin kaç boyutlu olduğunu incelemek amacıyla yapılan faktör analizinde dört boyutlu olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığına bakmak için Cronbach Alpha katsayısına bakılmış ve aynı zamanda İki Yarım Test Güvenirliği ile test edilmiştir. Cronbach Alpha katsayıları ölçeğin toplam puanı için .95 çıkmıştır. İki yarım test güvenilirliği ise yüksek çıkmıştır (Spearman-Brown r = .923 , p < .000). Sonuç: Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe formunun Türkiye alanyazınına kullanılabilecek altyapıya sahip olduğu anlaşılmıştır.
Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi

Suggestions

UNDERSTANDING THE ROLE OF FRIENDSHIP RELATIONS IN MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESSES IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
Kula, Zehra Gözde; Göktürk Ağın, Duygun; Department of Educational Administration and Planning (2022-1-10)
In this study, it is aimed to understand the role of friendship relations established in the school environment in motivation and decision-making processes through interviewing with teachers and administrators working in a private school in Ankara working under the Ministry of National Education. Motivation is an important factor that should be considered for both the institution and the employees, because the job satisfaction and productivity of the employees are directly related to the motivation they hav...
INDIVIDUAL DIFFERENCES IN THE L1 AND L2 PROCESSING OF MORPHOLOGICALLY COMPLEX WORDS
Kahraman, Hasibe; Kırkıcı, Bilal; Department of English Language Teaching (2022-2-1)
The aim of this study was to examine how native speakers (L1) of Turkish, a morphologically rich language, process a second language (L2) which is morphologically less productive such as English. Critically, the study examined morphological priming effects together with a transposed-letter (TL) methodology using the same target word and compared the processing of derived word forms in L1 English speakers to that of L1 Turkish speakers of L2 English. Two masked primed lexical decision experiments were conduc...
INVESTIGATING BEHAVIORAL PROBLEMS IN CHILDREN WITH DIVORCED PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY OF TEACHERS‘ VIEWS AND PRACTICES
Yiğit, Nur Banu; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2022-7)
The purpose of this study was to investigate the views and the classroom practices of early childhood teachers regarding behavioral problems in children with divorced parents. The participants were 15 early childhood teachers working in state early childhood education institutions in Duzce, Turkey. It was conducted as a phenomenology study within the scope of qualitative research method and data were collected through semi-structured interviews and observations. The findings revealed that teachers' content ...
UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES IN ONLINE LEARNING: THE CASE OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Alpsoy, Zeynep Eda; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2022-3)
This study aims to investigate student experiences, satisfaction, and the relationship between these two dimensions during the online language learning process at a preparatory school. Student experiences are examined with a focus on instructor support, peer relations, technical support and course activities and materials. Additionally, learner characteristics, such as gender, employment status, language level, achievement, prior online learning experiences, issues experienced in online learning and their r...
A QUALITATIVE INVESTIGATION OF BINGE-WATCHING AMONG UNIVERSITY STUDENTS: BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Demirkol, Anıl; Demir, Ayhan Gürbüz; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2021-11-26)
This qualitative study aimed to understand the binge-watching behavior among Turkish university students including contributing factors for the onset and continuity of the behavior, binge-watching patterns, how it impacts their life before and during the pandemic. For this reason, Consensual Qualitative Research (CQR) analysis was performed on the data collected from participants before (n=8) and during (n=7) the pandemic. The semi-structured interview protocol with open-ended questions was used. Results of...
Citation Formats
G. Işıkcı and H. Ö. Demircan, “AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI,” Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, pp. 88–108, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.aceddergisi.com/dergi/ailelerle-calisma-oz-yeterlilik-olcegi-turkce-formu-8217nun-gecerlik-ve-guvenirlik-calismasi20190111045931.pdf.