Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği

2020-09-10
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımımdan da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kimi zaman yapılan planlar kentlerin organik yönelimini kestirip bu doğrultuda gerçekçi hedefler koyup, kentlerin gelişim yönünü tahmin edebilirken; kimi zaman kestirimlerinde yanılıp, kentin organik yöneliminden çok farklı kararlar verebilmektedir. Bu çalışma kapsamında kent için yapılan planlama çalışmaları ve kentin organik gelişim dokusu ve yönü karşılaştırılarak incelenmiş, örneklem olarak ise Isparta Merkez İlçesi ele alınmıştır. Çalışmada öncelikle Isparta’da geçmişten günümüze yapılan planlama çalışmaları incelenmiş ve bu plan kararları doğrultusunda kent için belirlenen gelişim yönleri tespit edilmiştir. Daha sonra kentin organik yapısının nasıl değiştiği ve kentin hangi yöne doğru nasıl geliştiği Google Earth’te bulunan en geçmiş tarihten (2003) başlayarak 2015 yılına kadar iki sene aralıklarla incelenmiştir. Bu değişim, kentin görüntüsünün iki sene aralıklarla indirilip fraktal geometrik şekli tespit edilerek gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Isparta kenti için 1938-2014 arası yapılan planlama çalışmaları, bu planlar doğrultusunda kentin gelişme yönü kestirimleri ve kentin 2003-2015 yılları arası organik gelişme yönünün nasıl değiştiği bu çalışma kapsamında karşılaştırılarak irdelenmiştir.
7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu

Suggestions

Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Aydın, Neşe (2021-10-01)
Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımından da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kimi zaman yapılan planlar kentlerin organik yönelimini kestirip bu doğrultuda gerçekçi hedefler koyup, kentlerin gelişme yönünü tahmin edebilirken; kimi zaman da kestirimlerinde yanılıp, kentin organik yöneliminden çok farklı kararlar verebilmektedir. Bu çalışma kapsamında kent için yap...
Reading Vulnerabilities through Urban Planning History: An Earthquake-Prone City, Adapazarı Case from Turkey
ORHAN, Ezgi (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
Agglomeration of urban population, inadequate institutional capacity, unplanned urbanization, dense built environment, and industrial concentration are considered as the main causes of urban vulnerabilities against encountered disturbances. Planning decisions which regulate these factors are expected to make contribution to safer urban and social contexts and resilience of cities. However, in developing countries such as Turkey where disaster management is not an integrated part of urban planning process, p...
Kent Mekânlarının Yeniden Üretiminde Kentsel Morfoloji ve Kent Mimarlığı Yaklaşımı: Paris Örneği
Bilsel, Fatma Cânâ (2018-11-02)
Kentsel morfoloji ve tipo-morfoloji araştırmalarının mimarlık ve kentsel tasarım alanında bir araştırma alanı olarak gelişmesiyle birlikte, "kent mimarlığı" yaklaşımının Avrupa kentlerinde kentsel mekân düzenlemelerinde etkili olduğu görülür. 1950ler sonrasında artan kent nüfusunun barınmasını sağlamak üzere, sosyal refah devleti politikaları doğrultusunda büyük konut komplekslerinin yapımı için gerçekleştirilen büyük ölçekli kentsel dönüşüm uygulamalarının sonuçları ve modernizm eleştirisiyle birlikte "ken...
Structural tools in the making of cities : form as a development control mechanism
Ceylan, Aybike; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Macro-scale planning and design as a product of modernism have been abandoned to a high degree, as a result of the reactionary post-modern approaches since the 19602s. Intensifying with the rise of neo-liberal approaches in the 19702s, these reactions advocated merely incremental decision-making and design in the making of cities. These developments lived in the western countries showed their reflections in Turkey with the 19802s, resulting in fragmented planning practices. However it is the hypothesis of t...
Urban Fissure: The Spatial Manifestation of the İstanbul Land Walls and Mural Zone
Baş Bütüner, Funda (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This article intends to question changing spatiality and position of the "urban edge" in expanding cities, and argues its spatial manifestation as an "urban fissure". The term "edge", which basically refers to the end line between two opposing milieus, became redundant in the expanded urban surface; and necessitates a critical review through a new concept. Edge, demarcating the communication/interaction line between two milieus, acts also as a "productive frontier" and generates an edgescape that subsequent...
Citation Formats
N. Aydın, “Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği,” presented at the 7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93410.