AVRUPA BİRLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKESİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

2020-12-01

Suggestions

EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION AND TURKISH LEGISLATION AND PRACTICE IN THE CONTEXT OF MARINE LITTER PROBLEM
Aydın, Mustafa; Güneş, Şule; Yücel, Mustafa; Department of Earth System Science (2021-7-8)
Marine litter is a global issue affecting all the world's oceans, posing environmental, economic, health and aesthetic problems. Linear economies create the problem, and inadequate solid waste management practices and lack of wastewater collection and treatment infrastructure -which enable the collection of microplastics- cause the plastic material flows to rivers and the oceans. Plastics are the primary driver of marine litter. The resistance of the plastics sector to shift through a lesser plastic d...
AVRUPA KİMLİĞİ’NİN GELEN VE GİDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GRUPLARININ SÖYLEMLERİNDE GÖZLENME ŞEKİLLERİ VE BİRLİKTE İNŞASI
Işık Güler, Hale(2016-12-31)
Bu projenin amacı Erasmus deneyiminin Avrupa Kimliği oluşması üzerindeki etkilerini incelemektir. Proje, Avrupa Kimliği’ nin Erasmus öğrencilerinin söylemlerinde nasıl yansıtıldığını ve bu söylemlerin Avrupa Kimliği inşasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadır. Bu çalışmanın katılımcıları, 2015-2016 yılında ODTÜ ile Avrupa’daki bir üniversite arasındaki işbirliği sonucu Erasmus hibesi ile giden ya da gelen öğrencilerdir. Bu öğrencilere ek olarak Erasmus programından hiç yararlanmamış olan öğrenciler ...
SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVES IN THE CONTEXT OF EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY AND EASTERN PARTNERSHIP: THE CASE STUDY “COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT IN GEORGIA”
Önder, Neslihan; Kuşçu Bonnenfant, Işık; Department of International Relations (2021-10)
This thesis examines the European Union’s (EU) sustainable development initiatives in the context of European Neighbourhood Policy (ENP) and Eastern Partnership (EaP) from the soft power perspective. ENP and EaP are EU’s main initiatives for ensuring security and stability in the Eastern Neighbourhood. They have undergone several revisions due to the redefined security threats. This thesis argue, rural development also has a security facade. The security perspective of ENP and EaP is too broad that the impo...
AVRUPALILAŞMA ARACILIĞIYLA DEMOKRATİKLEŞME: GÜRCİSTAN’DAKİ SİYASİ ELİTLER ÖRNEĞİ
Ayata, Ayşe; Karadağ, Yelda(2015-12-31)
Önerilen projenin amacı, siyasal elitlerin karar alma sürecindeki rolünün Gürcistan’ın Sovyet sonrası demokratikleşme ve Avrupalılaşma ile olan ilişkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Gürcistan’daki siyasi partilerin oluşum ve gelişim sürecini incelenecek ve siyasi elitlerin demokratikleşme sürecindeki katkıları ile ilgili alan çalışması yapılacaktır.Sovyet sonrası döneme ilişkin akademik literatür ağırlıklı olarak siyasi elitlerin demokratikleşme ve Avrupalılaşmadaki rolü, siyasal sistem analizi...
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkeler üzerinde olan etkisinin analizini yapmayı hedefleyen bu proje Doğu Ortaklığı’nın (Eastern Partnership) altıncı yılında Gürcistan ve Azerbaycan özelinde bu iki farklı Sovyet-sonrası devletin AB ile olan ilişkilerini analiz edecek olup, söz konusu işbirliğinin bu iki ülkede demokratikleşm...
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “AVRUPA BİRLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKESİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ,” Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol. 20, no. 48, pp. 601–642, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/58125/649377.