AVRUPA KİMLİĞİ’NİN GELEN VE GİDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GRUPLARININ SÖYLEMLERİNDE GÖZLENME ŞEKİLLERİ VE BİRLİKTE İNŞASI

2016-12-31
Bu projenin amacı Erasmus deneyiminin Avrupa Kimliği oluşması üzerindeki etkilerini incelemektir. Proje, Avrupa Kimliği’ nin Erasmus öğrencilerinin söylemlerinde nasıl yansıtıldığını ve bu söylemlerin Avrupa Kimliği inşasına nasıl katkıda bulunduğunu araştırmaktadır. Bu çalışmanın katılımcıları, 2015-2016 yılında ODTÜ ile Avrupa’daki bir üniversite arasındaki işbirliği sonucu Erasmus hibesi ile giden ya da gelen öğrencilerdir. Bu öğrencilere ek olarak Erasmus programından hiç yararlanmamış olan öğrenciler de çalışmaya dahil edilmiştir. Bu öğrenciler kullanılarak a) Erasmus giden öğrenciler b) Erasmus gelen öğrenciler c) Erasmus hem gelen hem giden öğrenciler d) Erasmus programından yararlanmamış olan öğrenciler olmak üzere dört veya beş kişilik 4 grup oluşturulacak ve öğrencilere tartışma başlatıcı sorular verilerek, Avrupa kimliği ve Erasmus deneyimleri üzerine tartışmaları istenecektir. Bu görüşmeler tüm çokkipli (Eng. multimodal) kaynakların kayıt altına alınabilmesi için farklı açılardan iki video kamera ile kaydedilecek ve kayıtların tamamının Konuşma Analizi (Eng. Conversation Analysis-CA) metodu ile transkripsiyonu ve analizi Transana 3.0 programı kullanılarak yapılacaktır.Bu proje sonucunda, en önemli öğrenci değişim programlarından biri olan Erasmus programının Avrupa Kimliği inşası üzerindeki üzerindeki etkileri sosyo-dilbilimsel olarak ortaya çıkarılacaktır.

Suggestions

İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alına...
Üniversite Öğrencileri ile Üniversitede Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Dil-Kültür Bağlamında Kültürlerarası İletişimsel Edinç Algısı
Gündüz, Müge(2018-12-31)
Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle yükseköğretim kurumlarında uluslararası hareketliliğinin ve işbirliği arayışları artmış ve bu durum beraberinde öğrenci ve akademisyen hareketliliği aynı zamanda ülkeler arası sosyo-kültürel etkileşimi de hızlanmasına yol açmıştır. Küreselleşme sürecinde yeni değerler de kendilerine özgü farklı boyut ve içerikle ortaya çıkmış ve bazı araştırmacılar küresel değerler kavramı üzerine vurgu yapmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, kültürlerarası edincin (intercultural comp...
İleri Seviye İngilizce Konuşucularının Biçimbilimsel İşlemleme Stratejilerinin İncelenmesi
Kırkıcı, Bilal(2017-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında ileri seviyedeki ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkat...
Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışları ve öğrencilerin psikolojik uyum ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkileri
Yıldırım, Ali; Gülmez, Gülçin(2017-12-31)
Bu projeninamacı, öğrencilerde kabul-red algısını yaratan öğretmen davranışlarının belirlenmesini ve bu davranışların öğrencilerin psikolojik uyumları ve öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Araştırma soruları: · • Öğrencilerde kabul algısını yaratan öğretmen davranışları nelerdir?• Öğrencilerde red algısını yaratan öğretmen davranışlarının nelerdir/• Öğrencilerde kabul-red algısı, psikolojik uyumlarını ne şekilde etkilemektedir?• Öğrencilerde kabul-red algısı, öğrenme süreçlerini n...
Citation Formats
H. Işık Güler, “AVRUPA KİMLİĞİ’NİN GELEN VE GİDEN ERASMUS ÖĞRENCİ GRUPLARININ SÖYLEMLERİNDE GÖZLENME ŞEKİLLERİ VE BİRLİKTE İNŞASI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61573.