Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar

Download
2021-12-01
Yıldırım, Göksun
Aydın, Neşe
Karakayacı, Özer
Fındıklar Ülkü, Çiğdem
Karkın, Kübra
Gündüz, Elif
Levend, Sinan
Öncel, Hale
Sağ, Mehmet Akif
Çakır, Bilge
Gürçay, Melih
Memlük Çobanoğlu, Nihan Oya
Özdemir Sarı, Burcu
Özüduru, Burcu
Polat, Erkan
Ülkenli, Zeki Kamil
Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve afetler ile salgın hastalıklar yakın döneme iz bırakan gelişmelerdir. Üretilen yanıtların hem geçmişten aktarılan ve hem de yeni ortaya çıkan sorunlara köklü çözüm üretmede yeterli olamadığı koşullarda sorunlar da çeşitlenmekte, derinleşmekte ve karmaşıklaşmakta, geleceğin nasıl şekilleneceğine yönelik bir belirsizlik hüküm sürmektedir. Değişen dinamikler artan sorunlarla baş etmek ve yeni fırsatları değerlendirmek için de olanaklar sunmaktadır. Nitekim artan hoşnutsuzlukların mevcut yapıları değişime zorladığı görülmektedir. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler tekil sorunlara parçacı yanıtlar üretilmesi için olanaklar sunarken, sorunları üreten yapıların ne ölçüde sorgulandığı tartışılmakta, mevcut yaklaşımların uzantısı olan yanıtların sorunlara köklü çözümler üretmede ne ölçüde başarılı olabildiği de sorgulanmaktadır. Nitekim kutuplaşma ve adaletsizlik giderek artmakta, eşitsizlikler derinleşmekte, karar süreçlerinde demokratik kanallar kapanmakta, yurttaşlık alanı giderek daralmakta, insan hakları ihlalleri artmakta ve çeşitlenmektedir. Daha eşit, adil, demokratik, haklara ve ekolojik dengelere duyarlı bir geleceğe gereksinim, bu geleceğin nasıl kurulacağına ilişkin sorular ve yeni arayışlar da bu koşullarda gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, 8. KBAM Sempozyumunun ana temasını kentler ve bölgeler için yeni bir geleceği zorlayan dinamikler, bunun gerçekleşme süreci, mekâna yansımaları ve mekânsal planlamadan beklentiler üzerine kurgulanmıştır. İçinden geçilmekte olan dönem bir “kırılma” ya da “dönüm” noktası olarak tanımlanıp, planlamanın sorun çözme görevi göz önüne alındığında, atılacak her türlü adımın önemi büyüktür. Bu sürecin fırsat olarak değerlendirilip daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir mekânsal sistemin kurulması için kullanılması ve toplumun farklı kesimlerinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayamayan yapıların değiştirilmesi/dönüştürülmesi gerektiği noktasından hareketle, sempozyumda yeni gelecekte kent ve bölgeleri şekillendirecek dinamikler ve gelişmeler ve bunların kentsel ve bölgesel politikalar, planlama ve tasarım yaklaşımlarında yaratacağı etkiler derinlemesine tartışılmışltır. 8. KBAM Sempozyumunda planlama gündemine yönelik yeni tartışmalar, 7 davetli konuşmacının “Kavramlar, Kuramlar ve Teknikler”, “Kent ve Bölge Yazınına Giren Yeni Kavramlar: Geri Bıraktırılmış Yerler Kavramı ile Gelen Paradigma Değişimi”, “Yeni Ekonomik Dinamiklerin Kent ve Bölgeler Üzerinde Olası Etkileri Üzerine Düşünmek”, “Gayrimenkul Üretimi ve Planlama Pratiği”, “Şehir ve Bölge Plancısı da Demokrasi Tartışması Yapmak Durumundadır.e“Mekansal Planlamada Yeşil Gündemin Etkileri”,“Toplumsal Değişimin Kent ve Bölgeler İçin Belirleyiciliği” başlıklı sunumlarının yanısıra, “Yeni Gelecekte Yeni Planlama Anlayışı”, “Yeni Gelecekte Bölgesel GelişmeDinamikleri”, “Ekonomi ve Kent Planlama”, Yeni Dönemin Kurgulanmasında KırsalPlanlama”, “İklim Değişikliği ve Dayanıklılık”, “Şehir Planlama ve Halk Sağlığı”, “YeniGelecekte Yeni Bir Tasarım Anlayışı”, “Yeni Dönemin Kurgulanmasında Açık ve YeşilSistemler”, “Yeni Dönemin Kurgulanmasında Ulaşım Planlama”, “Yeni Gelecekte YeniBir Uygulama Anlayışı” başlıklı 12 oturumda 39 bildiri ile ele alınmıştır. Yanı sıra,doktora atölyesi ve panel oturumlarında sempozyum konusuna ilişkin değerlendirmelergerçekleştirilerek, planlama literatürüne yeni bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır.Bu çerçevede, sunumları, fikirleri ve değerlendirmeleriyle sempozyuma katkı sağlayandavetli konuşmacılara, panelistlerimize, bildiri sahiplerine ve tartışmaları çok teşekkürederiz. Ayrıca sempozyumun bilimsel açıdan daha nitelikli bir boyuta gelmesinde büyükemekleri olan hakem kurulu, oturum başkanları ve tartışmacılara minnettarız.

Suggestions

Yeni Dünyanın Yeni Hukuku
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2018-09-01)
Yaşamın her alanını önlenemez biçimde etkileyen dijital dönüşüm, günlük yaşamımızı tamamıyla değiştirmekte, yeni alışkanlıklar hatta bağımlılıklar yaratmaktadır. Ticari ilişkiler üzerindeki etkisine ayak uyduracak hızla olmasa da, kamu hizmetlerinin görülmesinde ve uluslararası ilişkilerde dijital dönüşüm ciddi paradigma değişikliklerine neden olmakta, 2000’li yılların başında küreselleşme ile değişen değerler ve dengeler, şimdi de teknolojik gelişmelerle değişmektedir. Bu teknolojik dönüşümün toplumsal ve ...
Making The Modern City Visible: A Study on Montage, Collage and Photomontage
Öztürk, Elif Ezgi; Kömez Dağlıoğlu, Esin; İnan Çınar, Afet Derin; Department of Architecture (2022-2-10)
The modern city is formed through the collision of social, cultural, economic, political, artistic, and architectural layers that are heterogenous, temporal, and multiple. The collision of these layers results in the emergence of complexities and contradictions. The complexities and contradictions of the modern city make its visual, experiential, and spatial attributes invisible, imperceptible and unproducible. In this context, reading, understanding, and reproducing the modern city requires a critical meth...
Enhancement of socialization in urban public space through digital media
Korkut, Hande; Aral, Hacer Ela; Department of Architecture (2023-1)
Urban public spaces exist with their social benefits in which the community gathers and coheres, involves organizations that are appealing to society, and exchanges experiences with others. Aligned with the digitalization that starts to appear and been practiced on the stage over the last few decades, public spaces so are the experiences within have been affected, and even potentially reconstructed enough to alter human life, perception, and action. In this sense, digital media, which offer various experien...
Değişen Teknoloji ile Birlikte Plancının Evrilen Rolü: Kentsel Bilişim Aracı Olarak Parametrik Şehircilik
Kutlay, Ecem; Akay, Mert (2019-10-09)
Sürekli evrilen toplumların sosyal, ekonomik ve mekânsal ihtiyaçlarını karşılamak için planlama pratikleri de tarih boyunca değişime uğramıştır. Aynı zamanda bu değişime bağlı olarak, planlama ve tasarım müdahalelerinin çeşitleri ve ölçekleri de farklılaşmıştır. Türkiye’nin mevcut planlama pratiğinde bir mavi baskı (blue–print) olarak nitelendirilebilecek olan imar planları, statik ve pragmatik bir son ürün üretmekte, bu durum ise hızla değişen toplum ihtiyaçlarının yarattığı karmaşık talepleri karşısında p...
Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Citation Formats
G. Yıldırım et al., Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar. 2021.