Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi

2022-10
Dönmez, Ahmet
Psikanalitik kurama göre, erken dönem nesne ilişkilerinin niteliği ruhsallığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Psikanalitik çalışmalarda, çocukluk dönemindeki engellenmelerin, duygusal ihmalin ve ayrılma-bireyleşme süreciyle ilgili sorunların yeme bozukluğunun gelişiminde etkili olduğu görüşü hâkimdir. Bununla birlikte psikanalitik teoriler, yemek yeme, rüya görme ve ruhsal süreçler arasındaki ilişkiyi daima vurgulamıştır. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, erken dönem nesne ilişkilerindeki sorunsalların yeme bozukluğuna etkisi incelenmiştir. Donald W. Winnicott ve Wilfred R. Bion’un kuramları temel alınarak, uyku sorununun da eşlik ettiği gece yeme sendromunun ele alınması çalışmanın asıl odak noktasıdır. Bu bağlamda, projektif testler olan Rorschach ve Tematik Algı Testi aracılığıyla gece yeme sendromu olan obez bir kadın danışanın ruhsal süreçleri incelenmiştir. Psikanalitik yönelimli klinik görüşmelerden sonra sırasıyla Rorschach ve Tematik Algı Testi uygulanmıştır. Fransız Okulu'nun içerik analizi yöntemine bağlı kalınarak psikanalitik yönelimli yarı yapılandırılmış klinik görüşmeler ve projektif test bulguları değerlendirilmiştir. Ayrıca, danışanın ruhsal süreçleri ile rüya görememe arasındaki ilişki psikanalitik kuram temel alınarak yorumlanmıştır.

Suggestions

Alternative forms of internationalization: the case of Iran
Sune, Engin; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2018)
This thesis analyzes different forms of internationalizations by concentranting on the theoretical discussions on the internationalization of capital and the state. With the examination of the political economic structures in the Islamic Republic of Iran and the development of alternative mechanisms in different moments of its integration into the international capitalist system, the study analyzes the triggers that generate varieties in the forms of integration. The research on the political and economic s...
Material Processuality: Alternative Grounds for Design Research
Tönük Kruıthof, Damla (Informa UK Limited, 2020-01-01)
This article opens discussion on the positivist epistemology underlying the understandings of materials in design research that have been brought along as a result of theory and methods inherited from engineering and psychology. Examining the ambitions of work that seeks to operationalize knowledge created by these methods in the design process, we propose that attending to the processuality of material forms is a more adequate way for design research to capture the multiplicity of materials. We develop thi...
Structural Realism, Metaphysical Unification, and the Ontology and Epistemology of Patterns
Davoody Benı, Majıd (2017-01-01)
Ladyman and Ross's account of the metaphysical component of ontic structural realism was associated with a unificationist view of the connection between fundamental physics and special sciences. The aim of the present article is to assess the sense of unification that is at issue in Ladyman and Ross's definition of metaphysics. Given the ontic core of Ladyman and Ross's version of structural realism, it should be assumed that the unifying endeavour is worthwhile only if the connective links that underpin un...
An analysis of metafictional self-reflexivity in laurence sterne's the life and opinions of tristram shandy and William Gass' willie masters' lonesome wife
Okuroğlu, Şule; İçöz, Nursel; Department of English Literature (2005)
This thesis evaluates metafictional self-reflexivity, and presents it within the scope of certain structuralist and post-structuralist approaches especially by referring to William Gass̕ definition of metafiction and Raymond Federman̕s theories on the devices of metafiction. Then aspects of the works of William Gass̕ Willie Master̕s Lonesome Wife and Laurence Sterne̕s The Life and Opinions of Tristram Shandy are discussed within this framework.
Nesne İlişkileri Kuramı Çerçevesinden Sınır (Borderline) Kişilik Örüntüsüne Bakış: Vaka Örneği ile Temel Savunma Mekanizmalarının Yorumlanması
Akyüz Yılmaz, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-10-22)
Nesne ilişkileri kuramı, erken dönem çocukluk yaşantılarında deneyimlenen ikili ilişkilerin içselleştirilmiş nesnelerle olan bağını incelemektedir. Otto Kernberg, nesne ilişkileri kuramcılarındandır ve sınır hastalarla alakalı pek çok çalışma yapmıştır. Özellikle sınır kişilik örüntüsünün yapısı ve terapi süreci hakkında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. Sınır hastaların kendilik ve nesne tasarımlarının libidinal ve oral agresif kaynaklardan beslendiğini ve bütünleştirilemediğini belirtmiştir. Sın...
Citation Formats
A. Dönmez, “Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 3, pp. 681–702, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/73237/1070000.