Ekofeminizmi Çeviriyle Buluşturmak: Buchi Emecheta’nın The Rape of Shavi Adlı Eseri ve Türkçe Çevirisi

2022-12-01
Kadın ve doğa üzerindeki tahakküm arasında yakınlık kuranekofeminist kuram, bu tahakküm türlerine bir karşı duruş olarakgelişir. 1980’lerin başında kavramsallaşan ekofeminizm, hem cinsiyethem de ırklarından dolayı ikincil bir tahakküme maruz kalan siyahikadınların yoğun ilgisiyle karşılanır. Bu ilgi, ekofeminist göstergelerlebezeli edebî eserlerde kendini gösterir. Bu çalışmada Afrika kıtasınınönemli yazarlarından Buchi Emecheta’nın The Rape of Shavi(1983) adlı eseri ekofeminist kuram çerçevesinde çözümlenmiştir.Yapılan inceleme neticesinde The Rape of Shavi (1983) adlı eserin;kadın, doğa ve hayvanlar üzerinde kurulan tahakkümü Beyaz-Siyah, Batılı-Yerli karşıtlığı içinde yansıttığı görülmüştür. Eserdebu tahakküm, ataerkil söylem üzerinden aktarılmakta ve tahakkümaltındakilerin yaşadığı zorluklara çeşitli göstergeler aracılığıyladikkat çekilmektedir. Ekofeminist kurama göre yapılan incelemedesöz konusu tahakkümü yansıtan göstergeler, “ataerkilliğin eleştirisi”bağlamında ele alınmıştır. Kaynak metinde yer alan ekofeministbakış açısının erek metne aktarımını görebilmek adına çözümlenenörnekler, Çeviride Anlam Evrilmesi Dizgeselliği (Öztürk Kasar,2021) odağında bir çeviri değerlendirmesine tabi tutulmuştur.Yapılan incelemede hata avcılığından kaçınılarak anlam evrilmeleribetimleyici bir şekilde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaylaedebî bir metnin ekofeminist bakış açısıyla çözümlenmesinin çevirisürecine sunabileceği katkılar ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Suggestions

Effects of dynamic loading on neocartilage formation
Çiçek Rezaeitabar, Gülçin; Tezcaner, Ayşen; Altunbaş, Korhan; Department of Biomedical Engineering (2022-8-09)
Cartilage tissue engineering has gained attention to meet the increasing demand for articular cartilage treatment in ageing populations. In this study, a visible light crosslinkable Methacrylated Glycol Chitosan (MeGC)-Fibrinogen (Fib) hydrogel system which can potentially be used in cartilage tissue engineering applications was developed. Incorporation of Fib into MeGC hydrogel structure decreased the swelling, led to increase in stability and improved the mechanical properties of hydrogels. Besides Fib ad...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
Replication of geomembrane interfaces using 3d printing (fused deposition modelling) technique
Uragan, Semkan; Huvaj Sarıhan, Nejan; Department of Civil Engineering (2020-12-22)
Geomembrane – soil interface is a critical consideration in geotechnical engineering applications such as liners and covers in landfills, canals or mine tailing dams. In some cases, lack of sufficient shear strength in these interfaces leads to poor performance, uneconomical design (such as requiring a longer geomembrane in an anchor trench), or may even lead to failure. To eliminate such problems, geometrical features known as asperities (or protrusions) are used on the geomembrane's interfacing faces. The...
Demografik Değişkenler Açısından Sağır Olmayan Yetişkinlerin Sağır Bireylere Yönelik İnanışları: Betimleyici Bir Ön Çalışma
YILDIZ ÇOKSAN, Serpil; Çoksan, Sami (2019-06-01)
Toplumda nadiren temas edilen gruplara yönelik tutum ve sosyal mesafe, geçmişten günümüze kadar sosyal psikolojinin ve gelişim psikolojisinin yakından çalıştığı konulardan biri olmuştur. Sağır bireyler toplumda görece daha seyrek temas edilen sosyal gruplardandır (Dikyuva, Makaroğlu ve Arık, 2015; İlkbaşaran, 2016). Özellikle Türkiye'de yürütülen ve çeşitli demograk özellikleri ile bu gruplara yönelik tutum ve inançları inceleyen sınırlı sayıda çalışma (örn.,Kemaloğlu, 2016) bulunmaktadır. Alan yazında öze...
Regional Development Through Global Production Networks: The Case of Tea Sector in Eastern Black Sea Region
Tüylüoğlu, Bedriye Okşan; Pınarcıoğlu, Mehmet Melih; Department of City and Regional Planning (2022-11-28)
This thesis explores the possible regional development outcomes of global production networks to the tea sector in the Eastern Black Sea Region. The argument of the global production network literature that, in addition to the region's internal dynamics, the region's compatibility with the needs of global actors is also essential for regional development has been a starting point for the study. Based on this argument, the links between the Turkish tea sector and global production networks are analyzed withi...
Citation Formats
K. Çelik, Ekofeminizmi Çeviriyle Buluşturmak: Buchi Emecheta’nın The Rape of Shavi Adlı Eseri ve Türkçe Çevirisi. 2022.