Alopesi Areata ile Depresyon İlişkisi

2023-5-31
Erbudak Aslan, Işınsu
Zabcı, Neslihan
Atış, Güldehan
Bu çalışmada Alopesi Areata ile depresyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi Alopesi Areata tanısı almış 15 kişi ve Alopesi Areata tanısı almamış 15 kişi olmak üzere toplam 30 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak bilgilendirilmiş gönüllü onam formu, sosyodemografik bilgi formu, yarı yapılandırılmış psikanalitik yönelimli öngörüşme formu, Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi ve Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. İki grup arasında Beck Depresyon Envanteri puanları incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. İki grup arasında, depresif endişeyi ölçmek için Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi’nde belirlenen Dbl, Ad+Hd, C’, F+/-, E yanıtları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Rorschach Mürekkep Lekeleri Testi’nin erken dönem anne imgesine gönderme yapan kartları niteliksel olarak incelendiğinde güven vermeyen, korkutucu içerikte anne imgesi yanıtları tespit edilmiştir. Manik savunmalara ve bedenselleştirmeye başvurma davranışlarını ölçmek için belirlenen kob, C, CF, anatomi yanıtları arasında da iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, bakım verenin erken dönem kapsayıcı işlevlerindeki yetersizlikler sonucu ortaya çıkan depresif endişe ile Alopesi Areata semptomları ilişkilidir.
Citation Formats
I. Erbudak Aslan, N. Zabcı, and G. Atış, “Alopesi Areata ile Depresyon İlişkisi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 243–264, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/77802/1123182.