Yükseköğretimde okul yöneticiliği: Uluslararasılaşma örneği

2023-10-01
Bu kitapta K12 düzeyinde okul yöneticiliğinin neden bir görev değil de bir meslek olarak tanımlanması gerektiğine dair çok çeşitli bölümler yer almıştır. Ki- tabın bu bölümünde ise, K12 seviyesinin bir üst seviyesi olan yükseköğretimde yöneticilik görevlerinin nasıl uygulandığı ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemle- rinden çoklu durum analizi yöntemi ile yapılan araştırmadan, rektör yardımcıları ve dekanların görüşlerini içeren bir kısım bu bölümde sunulmuştur. Yazarın 2017 yılında yazmış olduğu doktora tezinde Ankara’daki dört devlet üniversitesinde yöneticiler ve akademisyenlerle uluslararasılaşmanın üniversitelerde yönetilmesi üzerine yaptığı derinlemesine mülakatlardan elde edilen veri seti kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, yükseköğretimde görev yapan akademisyen yöne- ticilerin; tıpkı okullarda görev yapan öğretmen müdürler gibi, yöneticilik görevle- ri sırasında çok çeşitli sorunlarla karşılaşarak, profesyonel bir yöneticilik anlayışı geliştirmekte zorlandığı görülmüştür. Örnek vermek gerekirse, bu bölümün ko- nusu olan uluslararasılaşma alanında öğretim üyelerinin benimsemediği kararları uygulamakta zorlanan yöneticiler, yaşadıkları çeşitli zorlukları ifade etmişlerdir. Bu zorlukların temel kaynağı eğitim kurumlarının gevşek bağlı yapılar olması ve dolayısıyla eğitim yöneticilerinin öğretmen ve öğretim üyelerinin benimsemediği kararları uygulamakta zorlanmasıdır. Her ne kadar K12 seviyesinden farklı olarak, yükseköğretim kurumlarında yöneticilik görevleri bir meslek olmaktan daha çok bir geçici görev olarak algılansa da, bu görevin başarıyla yerine getirilebilmesi için yükseköğretim yöneticilerinin, katılımcı bir anlayışla yöneticilik uygulamalarını geliştirmesi önerilmiştir.
Citation Formats
B. Bulut Şahin, Yükseköğretimde okul yöneticiliği: Uluslararasılaşma örneği. 2023.