Narsisizmde Ebeveynleşmenin Rolü: Benlik Saygısı ve Kontrol Odağının Aracı Etkisi

2023-9-30
Say, Gülen
Dağ, İhsan
Bu çalışmada büyüklenmeci narsisizm, ebeveynleşme, kontrol odağı ve benlik saygısı arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca büyüklenmeci narsisizm ile ebeveynleşme arasında kontrol odağı ve benlik saygısının aracı etkisini incelemek çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 18-35 (Ort.=21.42, SS=2.78) yaş arasında yer alan 292’si (%70.5) kadın, 122’si (%29.5) erkek toplamda 414 kişi oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla, Beş Faktör Narsisizm Envanteri-Kısa Form, Ebeveynleşme Envanteri, Kontrol Odağı Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizleri ile, aracı değişken analizleri ise çoklu aracılı model testi (Bootstrap) ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre büyüklenmeci narsisizm ile ebeveynleşme, kişisel kontrol ve benlik saygısı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler söz konusudur. Öte yandan, büyüklenmeci narsisizm ve ebeveynleşme arasındaki ilişkide, benlik saygısının tam aracılık etkisinin olduğu görülmüştür. Bu bakımdan ebeveynleşme deneyimleyen bireylerin, benlik saygılarının daha yüksek olduğu ve böylece büyüklenmeci narsisizm geliştirdikleri söylenebilir. Çalışmadan elde edilen bulgular, ebeveynleşme deneyimlerinin bireylerin kişilik özelliklerini nasıl etkilediğinin anlaşılması açısından önemlidir.
Citation Formats
G. Say and İ. Dağ, “Narsisizmde Ebeveynleşmenin Rolü: Benlik Saygısı ve Kontrol Odağının Aracı Etkisi,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 542–561, 2023, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/106024.