Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Fark Etme Becerileri: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmine İlişkin Problem Durumu

2022-08-01
Dişbudak Kuru, Özge
Ucuzoğlu, Ayşe Nur
Işıksal Bostan, Mine
YEMEN KARPUZCU, SEÇİL
TEKİN SİTRAVA, REYHAN
Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin dikdörtgenler prizmasının hacmine ilişkin bir probleme dair öğrenci düşünüşüne yönelik mesleki fark etme becerilerini belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak çalışmada, Türkiye’nin altı farklı ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan ve öğretmenlik deneyimi 15 yılı aşmamış 35 öğretmen ile çalışılmıştır. Jacobs, Lamb ve Philipp’in (2010) ortaya koyduğu “Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Mesleki Fark Etme” kuramsal çerçevesinin bileşenleri kapsamında hazırlanan veri toplama aracında, Tekin-Sitrava’nın (2014) geliştirmiş olduğu dikdörtgenler prizmasının hacminin bulunmasına ilişkin bir probleme verilen farklı öğrenci yanıtları kullanılmıştır. Öğretmenlerden gelen yazılı veriler, Jacobs ve diğerlerinin (2010) kuramsal çerçevesi temel alınarak güncel çalışmalar ışığında uyarlanan kodlama tablosu aracılığı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, ortaokul matematik öğretmenlerinin dikdörtgenler prizmasının hacmine yönelik öğrencinin matematiksel stratejisini dikkate alma becerilerinin genellikle sınırlı ve tam düzeyde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yetersiz ve sınırlı düzeyde yorumlama becerisine sahip olduğu gözlenirken, verilen öğrenci düşünüşüne genellikle ilgisiz ve yineleme düzeyinde karşılık verdikleri görülmektedir. Çalışmanın bulguları öğretmenlerin mesleki fark etme becerilerinin özellikle yorumlama ve karşılık verme boyutlarının geliştirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Citation Formats
Ö. Dişbudak Kuru, A. N. Ucuzoğlu, M. Işıksal Bostan, S. YEMEN KARPUZCU, and R. TEKİN SİTRAVA, “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Fark Etme Becerileri: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmine İlişkin Problem Durumu,” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 154–174, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.1093364.