DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Download
2023-10
Tipioğlu, Bahar
Çalışma, djital dönüşüm süreçleri, ülkelerdeki mali reformlar sonrasında ortaya çıkan mali yönetim bilgi sistemleri ihtiyaçları ve bu sistemlerin üniversitelerdeki uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle, akademik literatürde nadiren ele alınan, üniversitelerdeki bütünleşik mali yönetim bilgi sistemlerinin uygulama pratikleri ve karşılaşılan zorluklar üzerinde durulmuştur. Üniversitelerin mali yönetim bilgi sistemlerini daha etkin ve verimli bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma, dijital dönüşüm sürecinin mali yönetim uygulamalarına olan etkisini ve bu alandaki zorlukları ele alarak, eğitim sektörü ve mali yönetim literatürüne önemli bir katkı sağlamaktadır.
Citation Formats
B. Tipioğlu, DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. 2023, p. 606.