Sokak Ölçeğinde Kent Formu Değişkenlerinin Kent Merkezlerindeki PM Konsantrasyonları Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği

2024-05-01
Aydın, Neşe
Severcan, Yücel Can
Gaga, Eftade Emine
Citation Formats
N. Aydın, Y. C. Severcan, and E. E. Gaga, “Sokak Ölçeğinde Kent Formu Değişkenlerinin Kent Merkezlerindeki PM Konsantrasyonları Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği,” presented at the 23. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2024, Accessed: 00, 2024. [Online]. Available: https://bbtmk2024.anadolu.edu.tr/kongre-programi.