ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı

2008
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Demirşahin, Işın
Sevdik Çallı, Ayışığı
ODTÜ Metin Düzeyinde ĠĢaretlenmiĢ Derlem (ODTÜ-MEDĠD) Projesi, 2007 Yılında baĢladığımız bir projedir 1 . Metin türü, yazar, yayın yılı gibi bilgilerin iĢaretlenmiĢ olduğu bir kaynak olan ODTÜ Türkçe Derlem’in (Say ve diğ. 2002) metin düzeyinde bir kaynak haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, 1 milyon sözcüklük metin düzeyinde iĢaretlenmiĢ Ġngilizce bir derlem olan PDTB’nin (http://www.seas.upenn.edu/~pdtb) ilkelerini paylaĢmaktadır. Bu yazıda proje tanıtılacak, iĢaretleme ile ilgili kararlarda dilbilimsel gerçeklerin önemi ortaya konacaktır.
Citation Formats
D. Zeyrek Bozşahin, I. Demirşahin, and A. Sevdik Çallı, “ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı,” 2008, p. 544, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36178.