Hide/Show Apps

ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı

2008
Zeyrek Bozşahin, Deniz
Demirşahin, Işın
Sevdik Çallı, Ayışığı
ODTÜ Metin Düzeyinde ĠĢaretlenmiĢ Derlem (ODTÜ-MEDĠD) Projesi, 2007 Yılında baĢladığımız bir projedir 1 . Metin türü, yazar, yayın yılı gibi bilgilerin iĢaretlenmiĢ olduğu bir kaynak olan ODTÜ Türkçe Derlem’in (Say ve diğ. 2002) metin düzeyinde bir kaynak haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, 1 milyon sözcüklük metin düzeyinde iĢaretlenmiĢ Ġngilizce bir derlem olan PDTB’nin (http://www.seas.upenn.edu/~pdtb) ilkelerini paylaĢmaktadır. Bu yazıda proje tanıtılacak, iĢaretleme ile ilgili kararlarda dilbilimsel gerçeklerin önemi ortaya konacaktır.