İmar planı değişiklikleri.

1979
Günay, Tûbâ

Suggestions

Designing urban space with the tools of the development legislation
Baş, Yener; Barlas, Mehmet Adnan; Department of City and Regional Planning (2003)
Since 1960s, the scope of urban design broadened in a way that to control the formation process of urban space as a whole. In this respect urban coding became a distinct branch in urban planning as an integrating mechanism of planning and design processes. Thus, design control has become a crucial part of the development control systems especially in the western countries. Although the development legislation in Turkey as an urban coding system has various weaknesses about urban design and design control, i...
İmar Planı Değişiklikleri Ve Yargı Denetimi
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1997-12-5)
Bu çalışmanın amacı, yukarıda genel çerçevesi verilen kuramsal tartışmaya katkı yapmaktan çok, yürürlükteki mevzuat kapsamında, plan değişikliklerinde uyulması zorunlu çerçevenin yargı kararları örnekleriyle daha açık ve belirgin bir biçimde sunulmasıdır. Bu çerçevenin sınırlarının bilinmesi, kanımca, Türkiye'de plan uygulamalarında karşılaşılan sorunların tanınması ve giderek bu bağlamda önerilecek yeni düzenlemelerin tasarlanması için de bir başlangıç olacaktır.
İmar Hukukunda Mücavir Alan Kavramı
Tekinbaş, Emre (1992-1-1)
İmar mevzuatımızda otuz yılı aşan bir süredir ‘mücavir alan’ kavramı yer almaktadır. Belediyelere özellikle imar ile ilgili olarak ve özel durumlar için verilen bir yetki ve görev, zamanla büyük değişiklikler göstermiş, yönetimsel ve mali faaliyetleri de kapsar duruma gelmiştir. Bir anlamda iki tür belediye görev alanı oluşmuştur. Bunlardan birincisi, 1580 sayılı Belediye Kanunu ile düzenlenen ‘belediye sınırı’ içinde kalan alan; diğeri de bu incelemenin konusunu oluşturan ‘mücavir alan’dır. Mücavir alan ko...
Quantum mechanics on curved hypersurfaces
Olpak, Mehmet Ali; Tekin, Bayram; Department of Physics (2010)
In this work, Schrödinger and Dirac equations will be examined in geometries that confine the particles to hypersurfaces. For this purpose, two methods will be considered. The first method is the thin layer method which relies on explicit use of geometrical relations and the squeezing of a certain coordinate of space (or spacetime). The second is Dirac’s quantization procedure involving the modification of canonical quantization making use of the geometrical constraints. For the Dirac equation, only the fir...
İmalat Sanayi ve Kirlilik: Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye
Akbostancı Özkazanç, Elif; Tunç, Gül İpek; Aşık, Serap (2003-12-04)
Citation Formats
T. Günay, “İmar planı değişiklikleri.,” Middle East Technical University, 1979.