İndol , kinazolin ve benzodiazepin sistemleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi

Download
2010
Balcı, Metin
Koza, Gani
Karahan, Emrah
Keskin, Selbi
Kılıklı, Alper
Korkmaz, Nalan
Müjde, Berk
Özer, Melek Sermin
Südemen, Burak
İndol, altılı bir halka ile pirol halkasından oluşan bisiklik yapıya sahip heterosiklik ve aromatik bileşiktir. İndol türevleri çok geniş bir yelpezade çeşitli biyolojik aktivite gösterirler. Kinazolin halkası, benzen halkası ve pirimidin halkasının kenetlenmesi sonucu oluşmuş bir bileşiktir. Tıbbi açıdan, çeşitli alanlarda, örneğin; sıtma ve kanser hastalıklarının tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Benzodiazepinler, benzen ve iki azot atomu içeren yedili bir halkanın kenetlenmesi sonucunda oluşmuş bir bileşiktir. Piyasada 15’in üzerinde benzodiazepin türevi çeşitli psikolojik ve organik rahatsızlıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler için literatürde sayısız ve çok çeşitli sentez yöntemleri mevcuttur. Bu proje kapsamında, bu bileşiklerin sentezi için, benzen ve furan halkasına bağlı diasitlerden hareket ederek ilgili diizosiyanatlar sentezlendi. Asit grupları aromatik halkaya bir veya iki metilen grubu aracılığı ile de bağlanmış olabilirler. İzosiyanat gruplarından ikisi veya biri kontrollü bir şekilde üretan veya üreye çevrildi.Üre ve/veya üretan fonksiyonel grubun diğer izosiyanat grubuna intramoleküler katılması sağlanarak yapıları aşağıda verilen aromatik halkaya kenetlenmiş yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi gerçekleştirildi. Diasitlerin yanı sıra, heterosiklik halkanın oluşturulması için yarıesterler devreye sokuldu. Serbest asit fonksiyonel grubu, önce üretan ve/veya üreye çevrildi. Bazik şartlarda halka kapanma reaksiyonu heterosiklik halkayı oluşturdu. Diaçil azid sentezini gerçekleştiremediğimiz homoftalik asitte ise benzokromenon tipi kondenzasyon ürünlerinin oluştuğu belirlendi. Böylece bu sistemlerin sentezi için de yeni bir yöntem geliştirilmiş oldu.

Suggestions

Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2018)
Nanofiltrasyon (NF) yaklasık 1 nm'den küçük boyutlardaki moleküller ve birden fazla yüklüiyonların boyut ve yüklerinden dolayı membranlar tarafından tutuldugu bir süreçtir. NFsüreçlerinin günümüzde su arıtma, gıda ve ilaç endüstrisi gibi pek çok alanda uygulamalarıbulunmaktadır. Bu uygulamalarda NF yaygın olarak sulu sistemler ile kullanılmaktadır. Bununyanında pek çok süreçte NF ile ayırmadan faydalanabilecek organik çözücülerin kullanıldıgıakımlar bulunmaktadır. Organik çözücü ile nanofiltrasyon (organic ...
Hexanitrostilbene sentezinin teorik ve deneysel incelenmesi
Türker, Burhan Lemi; Akdağ, Akın; Öztürk, Perihan; Ünay, Gizem; Tekin, Gizem(2016-12-31)
Hexanitrostilbene (HNS) yüksek termal ve vakum dayanıklılığına sahip, yüksek sıcaklıklarda süblimleşmeğe dayanıklı bir polynitro moleküldür [1,2]. Diğer yandan olefinik bir yapı olması itibarı ile HNS, Diels-Alder (DA) ve diğer siklokatılma reaksiyonlarına girebilir, gerek kendisi ve gerekse katılma ürünleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar vasıtası ile kıymetli ürünlere dönüştürülebilir. Bu proje çerçevesinde HNS üzerine bilgisayar destekli deneysel çalışmalar yapılacaktır
Syntheses, spectroelectrochemical and electrochemical characterizations of naphthodithiophene containing polymers for solar cell applications
Işık, Ebru; Toppare, Levent Kamil; Department of Chemistry (2016)
Naphthodithiophene is a thiophene fused naphthalene with a rigid and planar structure with extended π-conjugation system. Due its electron rich nature it has been recently employed in donor-acceptor type conducting polymers which are used as active layers in organic solar cells and organic field effect transistors. In this study alkoxy functionalized naphthodithiophene bearing two new random copolymers were designed and synthesized. As acceptor moiety in the polymer backbone electron deficient benzotriazole...
Hidrojen Üretiminde Formik Asidin Dehidrojenlenmesini Katalizleyecek Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi
Özkar, Saim; Yılmaz, Ayşen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Nalbant Esentürk, Emren; Kayran İşçi, Ceyhan(2015-12-31)
Hidrojen depolayan malzemeler arasında en fazla ümit verici olanlardan biri, formik asittir (HCOOH). Formik asit kütlesinin % 4.4’ü kadar hidrojeni depolayabilmektedir. Formik asitten hidrojen salımı formik asidin ayrışma tepkimesi sonucu sağlanabilir. Formik asidin iki tür ayrışma tepkimesi vardır: Dehidrojenlenme (veya dekarbiksilasyon) tepkimesi (1) ve dekarbonilasyon tepkimesidir (2); HCOOH H2 + CO2 (1) HCOOH H2O + CO (2) Formik asidin dehidrojenlenmesinde kullanılan heteroje...
Production and biochemical characterization of polyphenol oxidase from thermomyces lanuginosus
Astarcı, Erhan; Bakır, Ufuk; Ögel, Zümrüt B.; Department of Biotechnology (2003)
Polyphenol oxidases are enzymes that catalyze the oxidation of certain phenolic substrates to quinones in the presence of molecular oxygen. Polyphenol oxidases are widely used in several applications. In food industry, they are used for enhancement of flavor in coffee, tea and cocoa production, and determination of food quality. In medicine, they have several uses in treatments of Parkinson̕s disease, phenlyketonurea and leukemia. In wastewater treatment, they are used for the removal of phenolic pollutants...
Citation Formats
M. Balcı et al., “İndol , kinazolin ve benzodiazepin sistemleri için yeni sentetik yöntemlerin geliştirilmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRBNU56TXo.