Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu

Download
2018
Nanofiltrasyon (NF) yaklasık 1 nm'den küçük boyutlardaki moleküller ve birden fazla yüklüiyonların boyut ve yüklerinden dolayı membranlar tarafından tutuldugu bir süreçtir. NFsüreçlerinin günümüzde su arıtma, gıda ve ilaç endüstrisi gibi pek çok alanda uygulamalarıbulunmaktadır. Bu uygulamalarda NF yaygın olarak sulu sistemler ile kullanılmaktadır. Bununyanında pek çok süreçte NF ile ayırmadan faydalanabilecek organik çözücülerin kullanıldıgıakımlar bulunmaktadır. Organik çözücü ile nanofiltrasyon (organic solvent nanofiltration,OSN) süreçlerinin yaygınlasması çözücüye dayanıklı, kararlı ve tahmin edilebilir performansgösteren membranların gelistirilebilmesine baglıdır. Bu projede selüloz membranlar düztabaka ve kovuklu elyaf geometrisinde, iyonik sıvıdaki (1-etil-3-metilimidazolym asetat,[EMIM]OAc) çözeltilerinden faz degisimi ile üretilmistir.Membranlarda çözücüde DMSO ve çözmeyen olarak su yerine etanol kullanıldıgındakristalligin düstügü, yüksek kristallik ile boya tutma oranları arasında dogrusal bir ilisli oldugugözlemlenmistir.Anlık faz degisimi ölçümlerinde etanol çözmeyen olarak kullanıldıgında fazdegisiminin suda oldugundan daha yavas ilerledigi görülmüs, bu etanolün daha düsükdifüzyon katsayısı ile iliskilendirilmistir. Çözücü viskositesindeki ciddi degisiklikler faz degisimhızını degistirmemistir. Selüloz ? iyonik sıvı çözeltilerine uçucu yan çözücü olarak asetoneklenip, koagülasyon öncesi asetonun buharlastırılmasının membranların boya tutma oranınıartırdıgı görülmüstür. Baslangıç çözeltisinde yüksek derisimde selüloz bulundurmak vemembranları kurutmak da yapıyı sıkılastırarak boya tutma oranının artırmaktadır. Bu sekilde%94 oranında bromotimol mavisi (624 Da) tutma oranına sahip membranlar üretilebilmistir.Membranların boya tutma oranının boyaların boyutundan daha çok yük, hidrojen bagı yapmakapasitesi ve çözücüye baglı oldugu görülmüstür. Membranda yüksek oranda emilen,dolayısıyla membrana afinitesi yüksek çözünenlerin tutulma oranının düsük oldugu, azemilenlerin ise yüksek oldugu görülmüstür. Bu, çözünme-yayınım mekanizması ileaçıklanmıstır. Üretilen membranların polar aprotik çözücüler dahil pek çok farklı nitelikteçözücüye dayanıklı oldugu gösterilmistir. Dimetil sülfoksitte de etanolde oldugu gibi %80 üzeribromotimol mavisi tutma oranı görülmüstür. 1,2,3,4-butantetrakarboksilik asit ile çaprazbaglama sonucu membranların anyonik bir boya olan Bengal pembesini tutma oranı %90üzerine çıkmıs, bu durum çapraz baglanmada açıkta kalan karboksil gruplarının membrananegatif yük vermesi ile açıklanmıstır.

Suggestions

Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Controlled synthesis of organic-inorganic composite particles
Erçelik, Elif; Büküşoğlu, Emre; Aydoğan, Nihal; Department of Chemical Engineering (2022-8-26)
Liquid crystal (LC) is a state of matter having long-range orientational order between crystalline solid and isotropic liquid, and its molecular orientation can be altered with external stimuli. The polymerization of liquid crystal droplets has been widely used for the synthesis of LC-templated functional materials due to its ordering property and fluidic behavior. In this study, we investigated the synthesis of composite particles with controlled internal and interfacial structure using surface-modified na...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve borik asit, H3BO3 içeren polikaprolaktonkompozitleri ve hem nanokil hem de bor bileşikleri içeren PCL nanokompozitleri hem çözeltide hem de eriyikte harmanlama yöntemleri ile hazırlanmış ve örneklerin morfolojik ısıl vemekanik özellikleri saptanmıştır.
Citation Formats
P. Z. Çulfaz Emecen, “Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TWpBek9USXk.