Department of Chemistry, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (203)

Has File(s)
No (132)
Yes (71)

Author
Toppare, Levent Kamil (15)
Tanyeli, Cihangir (13)
Volkan, Mürvet (13)
Esentürk, Okan (12)
Doğan, Özdemir (11)

Subject
Kimya (42)
||| (12)
Uygulamalı (11)
Organik (10)
Fiziksel Kimya (6)

Date Issued
1971 - 1979 (31)
1980 - 1989 (5)
1990 - 1999 (27)
2000 - 2009 (43)
2010 - 2019 (97)

Item Type
Project (132)

Recent Submissions

Spinel Yapıda Yeni Nano-Katalizörlerin Sentezi ve Temiz Enerji Üretimi İçin Suyun Yükseltgenmesindeki Kullanımlarının İncelenmesi
Nalbant Esentürk, Emren; Önal, Ahmet Muhtar(2019-10-01)
Bu proje kapsamında doğada bol bulunan, kararlılıkları ve katalizör etkinlikleri yüksek olduğu bilinen metallerden oluşan farklı morfolojilere sahip (küresel, çubuk, düzlemsel) nanomalzemeler sentezlenmiştir. MCr2O4 (M =...
Azasiyanin 3 ve Türevi Bileşiklerin Üçlü Sarmal Yapıya Sahip Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Persil Çetinkol, Özgül(2019-08-15)
Üçlü DNA sarmal yapıları anti-gen ve anti-sense stratejilerinin ortaya çıkması ile önem kazanmıştır. Fakat, anti-gen stratejilerindeki en temel sorun, oluşturulan üçlü sarmal yapıların yeterince sağlam olmaması ve üçüncü...
Aziridinil Fosfonik Asitlerin Sentezi, Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması
Doğan, Özdemir(2019-06-15)
Organik fosforik asit türevleri literatürde çok iyi bilinen yapılar olmakla birlikte bunların çok yakın türevi olan fosfonik asitler çok az bilinen ve çalısılmıs yapılardır. O nedenle bu proje kapsamında amacımız litera...
Kızıl ötesi bölgede soğurma yapan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi ve yeni cihaz yapısı tasarımları ile en az %5 verime sahip yarı-şeffaf güneş hücrelerinin gerçekleştirilmesi
Yıldız, Esra Dilber; Toppare, Levent Kamil; Udum, Yasemin; Ünalan, Hüsnü Emrah; Günbaş, Emrullah Görkem(2019)
Organik güneş hücreleri (OPV) üretim kolaylıkları, esnek yüzey uygulamalara olanaksağlamaları, yarı-şeffaf ve düşük maliyetlerle üretilebilmeleri gibi avantajlarıyla dikkatçekmektedirler. Silikon tabanlı hücrelere alternat...
PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi
Ertürk, Ozan; Asil Alptekin, Demet; Akın, Tayfun(2018-12-31)
Yüksek hassasiyete sahip olmalarından dolayı kızılötesi algılama alanında halen tercih edilmekte olan InGaAs teknolojisi, hibiridizasyon işlemi safhasında karşılaşılan problemlerin yanında, yüksek üretim ve hammadde maliye...
Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri
Yılmaz, Ayşen; Çoruh, Nursen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Persil Çetinkol, Özgül; Kayran İşçi, Ceyhan; Nalbant Esentürk, Emren(2018-12-31)
Mezogözenekli silika nanoparçacıkları, kontrollü ilaç salınımı ve ilaçların silika parçacıklarına yüklenme kapasitelerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Model ilaç olarak suda çözünmeyen, steroid yapıda olmayan, ateş...
İki ve Dört Çinko(II)-Bisdipikolilamin Kompleksi Taşıyan Porfirin Türevlerine Yönelik Sentetik Çalışmalar
Türkyılmaz, Serhan(2018-12-31)
Bu projenin amacı çinko(II)-bisdipikolilamin kompleksi (Zn2BDPA) temelli bakteriyel hedefleme grupları ile singlet oksijen oluşturan porfirin türevlerini birleştirip hedeflenebilir antibakteriyel fotodinamik terapi ajanlar...
2 Benzimidazol Türevi Bileşiğin Nükleik Asitler İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Tütüncü, Serra; Persil Çetinkol, Özgül; Ercan, Batur(2018-12-31)
Üçlü DNA sarmal yapılarının önemi bu yapıların anti-gen stratejilerinde kullanılabilceğinin ortaya çıkması ile önem kazanmıştır. Anti-gen stratejilerindeki temel hedeflerden ilki üçüncü bir dizinin DNA ikili sarmlarına bağ...
Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, num...
İletken Kopolimer Bazlı Alkol Biyosensörleri Geliştirilmesi
Toppare, Levent Kamil; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Esentürk, Okan; Hacaloğlu, Jale(2018-12-31)
Biyolojik malzemelerin seçimli ve doğru analizleri için analitik cihazların geliştirilmesi biyoteknoloji alanında büyük bir ilgi görmekte olup biyolojik sistemlerin ticari bir potansiyele de sahip olması bu alandaki çalışm...
LangmuirMetotuKullanılarak CdSe Kuantum Noktalarının Ince Filmlerinin Hazırlanması
Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali; Ertaş, Gülay(2018-12-31)
Bu projedeki amacımız, yarı iletken kuantum noktaların Langmuir Blodgett methodu ile oluşturulan ince filmlerinin katı yüzey üzerine transferlerini sağlayıp güneş pili uygulama alanında kullanımına uygun hale getirmektir...
Bazik koşullarda N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin halkalaşma tepkimelerinin araştırılması
Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir; Yılmaz, Elif Serel; Akdağ, Akın; Türkyılmaz, Serhan; Günbaş, Emrullah Görkem(2018-12-31)
Bu projede N-(5-arilpenta-2,4-diinil)-β-enaminon bileşiklerinin baz ortamında halkalaşma tepkimelerini araştırılacaktır. Tepkimeler bazik ortamda gerçekleştirileceğinden kapanmalar nükleofilik halkalaşma ile olacaktır. Bu ...
Azasiyaninlerin Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Muhtemel Etkilerinin İncelenmesi
Persil Çetinkol, Özgül(2018-06-01)
Topoizomeraz enzimleri DNA'nın replikasyonu ve/veya transkripsiyonu sırasında DNA'nın tek zincirinde (Tip 1 topoizomeraz) veya her iki zincirinde (Tip 2 topoizomeraz) de kısa süreli kırılmalara sebep olarak, DNA'nın topolo...
Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi
Temiz, Ali; Gezer, Engin Derya; Ertaş, Murat(2018-04-15)
Bu projede, epoksitlendirme işlemiyle polimerize edilmiş bitkisel yağların odun korumadaki etkinliği araştırılmıştır. Bu amaçla bezir ve soya yağında bulunan doymamış çifte bağlar hidrojen peroksitle epoksitlendirilerek ...
İkili Nadir Toprak Element İyonları Katkılanmış Lantan Ve Gadolinyum Ortoborat Bileşiklerinin Lüminesans Özelliklerinin Araştırılması
Yılmaz, Ayşen; Esentürk, Okan; Abacı, Özde Ceren; Taneroğlu, Oğuzcan(2018)
Projemizde LaBO3 ve GdBO3 bileşikleri ve ikili nadir toprak elementi iyonları katkılı,Ce3+/Dy3+ ve Ce3+/Tb3+ katkılı halleri, mikro dalga yardımlı sentez yöntemi ile, tek örnekhazırlama basamağında ve kısa süreli yüksek sı...
PbTe Kuantum Noktacıklarının Yüzey Modifikasyon Tekniklerinin Tasarımı ve Singlet Fisyona Duyarlı Fotovoltaik Hücrelere Uygulanması
Esentürk, Okan; Asil Alptekin, Demet(2018)
Kurşun bazlı kuantum noktacıkları küçük bant aralığı ve büyük Bohr yarıçapı gibi karakteristiközelliklere sahip olmaları nedeniyle güneş hücresi uygulamaları için seçkin adaylar olarakdeğerlendirilmektedir. Bu uygulama ala...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve bori...
Farklı makroyapılar kullanılarak iletken polimer bazlı çeşitli alkol biyosensörlerinin geliştirilmesi
Toppare, Levent Kamil; Asil Alptekin, Demet; Danışman, Mehmet Fatih; Önal, Ahmet Muhtar; Esentürk, Okan; Hacaloğlu, Jale; Erel Göktepe, İrem; Çırpan, Ali(2017-12-31)
Alkol tayinine yönelik olarak geliştirilen biyosensörler; spesifik, ekonomik, pratik, girişim etkilerinden mümkün olduğunca uzak ve hemen her laboratuar şartlarında kullanıma izin verebilen sistemler olduğu için alkol tayi...
Maya Hücrelerinde Bor ve Arsenik Elementlerinin Sinerjik ve Antagonistik Etkileri
Ertaş, Gülay; Gökmen, Gülser İnci; Volkan, Mürvet; Gökmen, Ali(2017-12-31)
Bor rezervlerinin ülkemizde zengin olması, borun uygulama alanlarındaki araştırmalarının da yoğun olarak ülkemizde yapılmasına önemli bir etken olmaktadır. Bor canlı metabolizmalar için bulunduğu miktara bağlı olarak gerek...
Üç Yeni İlaç Adayı Bileşiğin Sentezi, Karakterizasyonu ve İnsan Telemorik DNA’sı İle Etkileşimlerinin İncelenmesi
Persil Çetinkol, Özgül(2017-12-31)
Bu proje kapsamında benzimidazol türevi 3 yeni bileşik sentezlenecek, karakterize edilecek ve bu bileşiklerin insan telomerik DNA dizini, tel24 ile etkileşimleri incelenecektir. Bu proje kapsamında sentezlenecek olan ilaç ...
Citation Formats