Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak Mogan Havzası'nda taşkın hidrografi saptanması

Download
1999
Merzi, Nuri
Altınbilek, Doğan
Sorman, Ünal A.
Usul, Nurünnisa
Aktaş, Taner M.
Çelenk, Ertürk
Coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) hidrolojik modellerle birlikte kullanılması, çeşitli btiyüklüklerdeki havzaların yağış-akış ilişkilerinin saptanmasında etkin bir mekanizma oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı genişliği yaklaşık 1000 km2 olan Mogan ve benzeri havzalarda oluşabilecek, farklı tekerrür sürelerine sahip taşkın hidrograflarının saptanmasında bir metodoloji oluşturmaktır. Bu çalışmada tam teşekküllü CBS yazılımlarından Arc/Info kullanılmaktadır, hidrolojik analizler için ise HEC-I modeli kullanılmıştır. Söz konusu havzada uzun süreli yağış-akış verisi yoktur; taşkın hidrograflarının saptanmasında bu yüzden sentetik bir metod olan SCS (Soil Conservation Service) kullanılmıştır. Havza özelliklerinin saptanmasında Harita Genel KomutaıüığYıün 1:25000 ölçeğindeki sayısallaştınlmış haritaları kullanılmıştır. SCS yönteminin temel ad girdisi olan arazi kullanımı ve hidrolojik toprak grubu bilgisi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 1:25000 ölçeğindeki daha önceden üretilmiş olan analog haritalarından yararlanarak elde edilmiştir. Bu çalışmanın yapılmasını motive eden temel neden gerek şehirsel gerek tarımsal arazilerin farklı tekerrürdeki taşkınlarının su basma haritalarının saptanması gerekliliğidir. Ankara Mogan havzası için yapılan bu çalışma aynı zamanda bu tür bir çalışmanın çeşitli darboğazlarını ortaya çıkarmıştır. Bu darboğazların başında veri temini ve bu verilerin sürekli güncelleştirilmesi gelmektedir.
Citation Formats
N. Merzi, D. Altınbilek, Ü. A. Sorman, N. Usul, T. M. Aktaş, and E. Çelenk, “Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak Mogan Havzası’nda taşkın hidrografi saptanması,” 1999. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRVNE5EUT0.