Süpervizör, terapist ve hasta üçlüsünde terapötik ittifak ve etkileyen faktör olarak şema kavramı: bir vaka üzerinden analiz

2015-6-1
Köse Karaca, Bahar
Yapılan çalışmanın hedefi Young şema alanlarının, Young uyumsuz baş etme biçimlerinin, Young ebeveynlik biçimlerinin Süpervizör A, Terapist B ve Hasta C arasındaki terapötik ittifakını ölçmekti. Bu vaka çalışması için, katılımcılar bir süpervizör (klinik psikoloji doktora öğrencisi), bir terapist (klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi) ve bir hastadan (AYNA klinik psikoloji ünitesine başvuran) oluşmaktaydı. Araştırmada, terapötik ittifakı ölçmek için niteliksel (araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu soru formu ve ilişkisel halkalar) ve niceliksel (terapötik ittifak ölçekleri/süpervizör-terapist formları ve terapist-hasta formları) olmak üzere iki farklı ölçüm biçimi kullanıldı. Sonuçlara göre, Young erken yaş dönemi uyumsuz şemaları, Young baş etme biçimleri, Young ebeveynlik biçimleri ile süpervizörler, terapistler ve hastaların terapötik ittifakları arasında bir ilişki olduğu tespit edildi. Çıkan sonuçlar Şema Teorisi çerçevesinde tartışıldı.

Suggestions

Psikoterapi süpervizyonunda paralel süreç: bir vaka çalışması
Gök, Ali Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Paralel süreç kavramı, psikoterapi süpervizyonu sürecinde, hem terapi hem de süpervizyon ikililerindeki ilişkisel örüntülerin bilinçdışı bir şekilde tekrarlanmasına denmektedir. Birçok terapist ve süpervizör paralel süreci süpervizyonda önemli bir araç ve değerli bir iletişim biçimi olarak görmektedir. Paralel süreç kavramı alanda dikkat çeken bir konu olmasına rağmen, görgül bir şekilde yeterli olarak desteklenmemiştir. Bu makale paralel süreç kavramı üzerine bir literatür derlemesi ve örnek olarak bir vak...
Psikoterapilerin Etkililiğini Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Gökkaya, Füsun; Yurdalan, Fatih; Karagülmez, Kadriye; Emeç, Kubilay (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Psikoterapi, psikoterapist ve danışan arasında profesyonel bir ilişkinin olduğu, birçok faktörden etkilenen bir etkileşim sürecidir. Bu derleme çalışmasında psikoterapilerin danışanlar üzerinde etkili olmasında hangi faktörlerin belirleyici olduğu araştırılmıştır. Bu faktörler, psikoterapistten, danışandan hem psikoterapistten hem danışandan kaynaklanan faktörler ile terapötik çerçeve ve terapötik ilişki başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Psikoterapistten kaynaklandığı düşünülen faktörler arasında psik...
SOSYAL ETKİLEŞİM ARAŞTIRMALARI İÇİN ÇOKLU GÖZİZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Acartürk, Cengiz; Çakır, Murat Perit(2018-12-31)
Proje önerisinin amacı sosyal gözbakışı için çoklu bir gözizleme platformunu düşük maliyetli gözizleme cihazları kullanarak tasarlamak ve gözizleme verilerine dayalı ölçüm yöntemleri geliştirmektir. Bu kapsamda çoklu gözizleme platformunun geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım ve uygulamalar geliştirilecektir. Proje ekibi tarafından geliştirilen deneysel uygulamalar grup halindeki gerçek katılımcılarla ve simülasyon ile oluşturulmuş gözbakışının kullanıldığı simülasyon katılımcılarla etkileşen gerçek ...
Bağımlı Kişilik Örüntüsü ve Terapötik İşbirliği: ŞemaOdaklı Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Yakın, Duygu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-6-1)
Bağımlı kişilik örüntüsü (BKÖ) klinikte tedavi gören danışan örnekleminde oldukça yaygındır. BKÖ gösteren kişilerde diğerlerine aşırı güvenme, yetersizlik hisleri, zedelenmiş özerklik ve yapışkan davranışlar görülebilir. Hali hazırda sağlanan bakımı sürdürebilmek için duygusal açıdan bakım veren kişilere yönelik itaat davranışları görülebilir. Öte yandan, bu kişiler temel ilişkilerini tehlikede hissettiklerinde oldukça girişken ve iddialı davranışlarda da bulunabilirler. Kişilik bozuklukları perspektif...
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
Citation Formats
B. Köse Karaca, “Süpervizör, terapist ve hasta üçlüsünde terapötik ittifak ve etkileyen faktör olarak şema kavramı: bir vaka üzerinden analiz,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 13–38, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/49490.